Genie Milgrom z Miami na Florydzie, otrzyma?a medal od czterech sefardyjskich synagog z Jerozolimy

Genealo?ka, pisarka i propagatorka ?ydowskiego dziedzictwa z P??wyspu Iberyjskiego oraz dobry przyjaciel Shavei Israel, Genie Milgrom, otrzyma?a z Jerozolimy bardzo presti?owy Medal Czterech Sefardyjskich Synagog.

Ten zaszczyt zosta? jej przyznany w ostatni tydzie? Zamora w Hiszpanii, gdy wyg?osi?a przem?wienie na temat diaspory jej przodk?w z Fermoselle, w regionie Zamora w Hiszpanii.

Przewodnicz?cy Sefardyjskiej Rady Wsp?lnot Sefardyjskich w Hiszpanii, Abraham Haim, specjalnie przylecia? z Jerozolimy, aby wr?czy? jej t? presti?ow? nagrod?. Ta specjalna nagroda zosta?a przyznana Genie, kt?ra po?wi?ci?a dekad? na odzyskanie ?ydowskich korzeni sprzed 22 pokole?, swojej obecnie kuba?skiej rodziny katolickiej. Nie tylko uda?o jej si? odzyska? genealogi? za pomoc? metod, kt?re sama stworzy?a, ale tak?e by?a w stanie odkry? ?ydowsk? histori? wioski swojej rodziny i wielu innych w g?r? i w d?? rzeki Duero oddzielaj?cej Hiszpani? od Portugalii.

Potrafi?a rozszyfrowa? wiele po??cze? mi?dzy zaginionymi ukrytymi ?ydami tego du?ego i wa?nego regionu. Jest by?? przewodnicz?c? ?ydowskiego Towarzystwa Genealogicznego w Greater Miami, a tak?e Towarzystwa Studi?w Judaistycznych nad Ukrytymi ?ydami. ?Genie wyg?asza prelekcje na ca?ym ?wiecie na ten temat jak r?wnie? jest autork? licznych artyku??w.

Dwie z jej ksi??ek, ?My 15 Grandmothers? (Pi?tna?cie moich prababek) oraz ? Pyre to Fire? (Stosy pe?ne ognia), wygra?y Latynoameryka?skie Nagrody Autorskie.

Genie jest obecnie Dyrektorem Projektu Genealogicznego Converso, kt?ry jest w trakcie digitalizowania wszystkich plik?w Inkwizycji na ca?ym ?wiecie, aby r?wnie? inni mogli odnale?? swoje korzenie. Ten wa?ny projekt otrzyma? Piecz?? Zatwierdzenia Mi?dzynarodowego Instytutu Genealogii ?ydowskiej w Izraelu, organizacji, kt?ra wspiera t? inicjatyw?.

Ten Medal to zas?u?ony zaszczyt za jej liczne dzia?ania i dokonania.