Dzie? tragedii dla narodu ?ydowskiego – ?ydzi hiszpa?scy, 9 Aw, 1492

?ydzi hiszpa?scy zostali wygnani z Hiszpanii z wielkim okrucie?stwem 9 dnia ?ydowskiego miesi?ca Aw w 1492 roku. Wielu z nich zmar?o z powodu chor?b i g?odu, gdy pr?bowali znale?? schronienie, a ci, kt?rzy pozostali w Hiszpanii i skrywali swoj? ?ydowsk? to?samo?? ucierpieli przez Inkwizycj?. Ich potomk?w mo?na spotka? do dzisiaj.

Dodatkowo do litanii katastrof zwi?zanych z Tisza BeAw, dosz?o wydalenia ?yd?w z Hiszpanii w 1492 r. Co oznacza?o koniec wspania?ej spo?eczno?ci Sefardyjskich ?yd?w na P??wyspie Iberyjskim.

Gdy kr?l Ferdynand i kr?lowa Izabela usun?li oko?o 200 000 ?yd?w z Hiszpanii z Tisza BeAw 1492, byli przekonani, ?e rozwi?zali sw?j ?ydowski problem. Jednocze?nie zgodnie z Dekretem z Alhambra z 1492 roku, w Hiszpanii pozosta?o dodatkowe 200?000 ?wie?o ochrzczonych Chrze?cijan. Hiszpa?scy monarchowie wierzyli, ?e bez wp?ywu i obecno?ci ?rodowiska ?ydowskiego ci Nowi chrze?cijanie ca?kowicie zasymiluj? si? z katolickim spo?ecze?stwem hiszpa?skim. Niekt?rzy owszem zasymilowali si?. Inni natomiast tylko pozornie byli chrze?cijanami, a potajemnie utrzymywali ?ydowsk? wiar? na tyle na ile to by?o mo?liwe.

Ferdynand i Izabela poparli plany Inkwizycji, kt?re oznacza?y, ?e rozlicz? si? z “chrze?cijanami, kt?rzy odsuwaj? si? od Boga”, w tym celu stosuj?c? tortury i egzekucje. Podczas gdy dok?adna liczba ofiar inkwizycji nie jest znana. Ucierpieli ukrywaj?cy si? ?ydzi, Maurowie, ?czarownice?, bigami?ci, kap?ani, kt?rzy mieli ?ony i inni. Naukowcy nie maj? jednoznacznej opinii na temat liczby ofiar ?miertelnych z okresu od 1478 roku a? do po?owy XIX wieku. Liczba ta jednak mo?e wynosi? nawet 300?000 ofiar egzekucji, ?miertelnych tortur oraz auto da fe czyli palenia na stosie.

Pomimo krwawych i gwa?townych wysi?k?w Hiszpanii, krypto-?ydzi przetrwali. Ostatecznie w du?ej mierze opu?cili Hiszpani? i rozproszyli si? po ca?ej Europie, Afryce P??nocnej, a nawet uciekli do Nowego ?wiata razem z Krzysztofem Kolumbem oraz innymi odkrywcami i kupcami.

W Tisza BeAw upami?tniamy oba zniszczenia ?wi?tyni oraz wiele innych tragedii, kt?re spad?y na nar?d ?ydowski. Jedn? z takich tragedii by?o wygnanie w 1492 hiszpa?skich ?yd?w z najwi?kszej spo?eczno?ci ?ydowskiej na ?wiecie.

W jeszcze wi?cej ludzi ni? kiedykolwiek upami?tni ten straszny dzie? Tisza BeAw sprzed 526 lat. W?r?d nich miliony potomk?w anusim (zmuszonych do chrztu), kt?rzy przyj?li chrze?cija?stwo podczas masowych chrzt?w w latach 1300 i 1400 w Hiszpanii. Ci bnei anusim budz? w sobie ?wiadomo?? ??ydowskich korzeni, dzi?ki Internetowi oraz wielu ?ydowskich grup, kt?re s? gotowe im pom?c.

Wielu z tych chrze?cijan nadal zachowuje ?ydowskie obyczaje rodzinne, przekazywane z pokolenia na pokolenie ze wzgl?du na szacunek do swoich przodk?w. Cz?sto jest to zapalanie ?wiec w pi?tkowy wiecz?r, nie jedzenie chleba w Pasch?, ?op?akiwanie zmar?ego przez tydzie? itp.

Dzisiejsze popularne testy DNA i dost?pno?? informacji w Internecie zach?ci?y tych, kt?rzy podejrzewaj?, ?e maj? ?ydowskie korzenie do dalszych poszukiwa?. Niewielka liczba tych bnei anusim szuka rzeczywistego nawr?cenia na judaizm, podczas gdy inni s? po prostu zainteresowani poznaniem swoich ?ydowskich korzeni.

Wiele organizacji odpowiada dzi? na ich pytania i potrzeby, mi?dzy innymi: ?Reconectar, Shavei Israel, Sephardim Hope International i Machon Roni.

Dzi? ?ydzi sefardyjscy s? rozproszeni po ca?ym ?wiecie, ale ich hiszpa?skie korzenie nigdy nie zostan? zapomniane.

Przet?umaczone z Arutz? Sheva, International News:

https://www.israelnationalnews.com/Articles/Article.aspx/22497