Rosz Haszana – ?wi?to rozdwojonej ja?ni?

Czy powinni?my p?aka? w tym dniu lub radowa? si?? Czy Rosz Haszana to dzie? przepe?niony l?kiem i dr?eniem, a mo?e rado?ci? i ?wi?towaniem? By? mo?e zrozumienie nazwy tego dnia da nam lepszy wgl?d i pomo?e nam odpowiedzie? na to pytanie.

Interesuj?ce jest to, ?e fraza Rosz Haszana w zasadzie nie pojawia si? w Torze! (chocia? pojawia si? w rozdziale 40 Ezechiela, ale nie odnosz?cym si? do tego ?wi?ta). Zamiast tego ten dzie? nazywa si? “Jom Truah”, Zichron “Truah” lub “Szabaton Zichron Truah” – wszystko zwi?zane z d?wi?kiem Shofaru.

Mimo to rabini przypisali temu dniu imi? Rosz Haszana. Czemu? ROSH w Torze ma dwa r??ne znaczenia: 1. Po pierwsze. 2. Najlepsze! Z jednej strony celebrujemy “pierwszy”, pocz?tek nowego roku, szans? na rozpocz?cie od nowa z czystym kontem. To reprezentuje pogl?d, ?e Rosz Haszana jest dniem pokuty, dniem, w kt?rym B?g os?dza ?wiat i okre?la, jaki rodzaj roku b?dziesz mia?. Musisz ci??ko pracowa? i przygotowa? si? duchowo na ten dzie?, poniewa? jest to “pierwszy dzie? reszty twojego ?ycia”. Jest to r?wnie? pocz?tek “dziesi?ciu dni pokuty”, kt?ra ma sens, poniewa? jest to czas, w kt?rym B?g was os?dza i okre?la, jak b?dzie wygl?da? wasz rok.

Ale druga definicja Rosz daje nam inn? perspektyw?. Nie jest to “pierwszy dzie? roku”, lecz najlepszy moment i dzie? w roku. Czemu? Poniewa? jest to czas, kiedy B?g zbli?a si? do swojego narodu. ?wi?tujemy t? blisko?? poprzez modlitw? i nauk?, ale tak?e poprzez wspania?e posi?ki, znaki i symbole oraz ?wiadomo?? s?odyczy do?wiadczenia bycia blisko Boga.

W synagogach na ca?ym ?wiecie ?wi?to Rosz Haszana jest s?ynne ze swoich uroczych pie?ni. Modlitwy s? wsp?lnie ?piewane a przez wsp?lnot? staj? si? pe?nyn czci wo?aniem do Boga, aby przy?wieca? nam Swoim ?wiat?em tu na ziemi. Jest to w istocie przes?anie Rosz Haszana – g??bokie spotkanie z Bogiem, czyni?ce z niego najintensywniejszy, najbardziej wysublimowany zwi?zek mi?dzy Bogiem a cz?owiekiem.

Ta wersja traktuje ?wi?to jako radosny festiwal, a nie dzie? pe?en podziwu i trwogi. Kt?ra z nich jest prawdziw? definicj? Rosz Haszana?

Oczywi?cie obie! Jest to dzie? pierwszy i jako taki przygotowujemy si? z dr?eniem, gdy rozpoczynamy nasz proces pokuty wobec najpot??niejszego dnia – Jom Kipur; ale jednocze?nie spo?ywamy wspania?e posi?ki, ?piewamy pi?kne pie?ni i ?wi?tujemy koronacj? Boga jako kr?la i Jego blisko?? z Jego ludem w tym dniu.

Hag sameach i Szana Towa!

Radosnego ?wi?ta i dobrego roku!