Polacy z ?ydowskimi korzeniami podczas sederu TuBiszwatowego w ?odzi

??d?, Polska, 21 stycznia ? spo?eczno?? ?ydowska w ?odzi zebra?a si?, aby uczci? ?wi?to Tu B’Szwat specjaln? kolacj? zorganizowan? przez rabina ?odzi, wys?annika organizacji z Jerozolimy Shavei Israel .

W wydarzeniu wzi??o udzia? oko?o 25 os?b, w tym miejscowi ?ydzi i inni mieszka?cy ?odzi, kt?rzy twierdz?, ?e czuj? si? zwi?zani ze spo?eczno?ci? ?ydowsk? i szukaj? okazji, by odwiedzi? synagog? dla kulturowych i religijnych do?wiadcze? ?ydowskich.

Tu B’Szwat, o kt?rym wspomniano w Talmudzie, jest uznawany za ?ydowski Nowy Rok Drzew i podkre?la wi?? mi?dzy ?ydami a Ziemi? Izraela. W XVI wieku powsta? zwyczaj ?wi?tecznego posi?ku opracowany przez rabina Izaaka Luri? i jego uczni?w. Praktyka zosta?a p??niej zaadoptowana na ca?ym ?wiecie ?ydowskim. Dzisiaj wszystkie ?ydowskie spo?eczno?ci obchodz? to ?wi?to.

Rabin Dawid Szychowski, wys?annik Shavei Israela w ?odzi, w trakcie sederu pokaza? prezentacj? na temat Syjonu wyja?niaj?c znaczenie ka?dego b?ogos?awie?stwa i symboliczne znaczenie owoc?w Izraela.

W czasie Holokaustu w getcie ??dzkim zamordowanych zosta?o ponad 68 000 ?yd?w przez nazist?w i ich wsp?lnik?w. Obecnie do Gminy Wyznaniowej ?ydowskiej zapisanych jest ok 80 os?b. Ale w ?odzi ?yje znacznie wi?cej ?yd?w i os?b z ?ydowskim pochodzeniem.

“Tu B’Szwat to ?wi?to ponownego po??czenia si? z narodowymi i historycznymi korzeniami” – powiedzia? za?o?yciel i przewodnicz?cy Shavei Israel Michael Freund. “Jest zatem szczeg?lnie przejmuj?ce, ?e m?odzi Polacy, kt?rzy niedawno zacz?li bra? wi?kszy udzia? w ?yciu ?ydowskim przyszli na Tu BiSzwat demonstruj?c w ten spos?b si?? i odporno?? ?ydowskiej to?samo?ci. ”

Szacuje si?, ?e 4 000 ?yd?w oficjalnie zarejestrowanych jest w Polsce, ale eksperci sugeruj?, ?e mog? istnie? dziesi?tki tysi?cy innych Polak?w o ?ydowskich korzeniach, kt?rych rodziny do dzi? ukrywaj? swoj? to?samo?? lub nie s? ?wiadomi swojego ?ydowskiego dziedzictwa. Shavei Israel dzia?a w Polsce od ponad dziesi?ciu lat, ?ci?le wsp??pracuj?c z polskim naczelnym rabinem Michaelem Schudrichem i ?ydowskimi instytucjami, organizacjami i spo?eczno?ciami.

Informacje na temat Shavei Israel:

Shavei Israel to organizacja non-profit za?o?ona przez Michaela Freunda, kt?ry wyemigrowa? do Izraela ze Stan?w Zjednoczonych w celu wzmocnienia wi?zi mi?dzy narodem ?ydowskim, Pa?stwem Izrael i potomkami ?yd?w na ca?ym ?wiecie. Organizacja dzia?a obecnie w kilkunastu krajach i zapewnia wsparcie r??nym spo?eczno?ciom, takim jak Bnei Menashe w Indiach, Bnei Anousim (o kt?rych historycy w obra?liwy spos?b m?wi? “Marranos”) w Hiszpanii, Portugalii i Ameryce Po?udniowej, Subbotniccy – ?ydzi z Rosji, spo?eczno?? ?ydowska Kaifeng w Chinach, potomkowie ?yd?w mieszkaj?cych w Polsce i inni. Wi?cej informacji na stronie: www.shavei.org.