Paraszat Szmini – gotowo?? na zmiany

Paraszat Szmini to wielka sprawa. Szmini oznacza ?sme, a ca?a akcja w naszej Parszy ma miejsce ?smego dnia po?wi?cenia Miszkanu i jego kap?an?w. Uroczysto?? po?wi?cenia rozpocz??a si? w cz??ci Tory czytanej w ubieg?ym tygodniu, przez siedem dni Mosze budowa? Miszkan, ubiera? kap?an?w, sk?ada? ofiary i nic si? nie dzia?o. Nie otrzymali?my ?adnego znaku od B-ga, ?e wybaczy? nam grzech z?otego cielca. Nic si? nie sta?o, aby?my wiedzieli, ?e B-g nadal jest z nami. W ko?cu, w ?smym dniu po?wi?cenia, pierwszego dnia, w kt?rym Aaron dzia?a? jako arcykap?an B-g wys?a? szczeg?lny ogie?, a wszystkie narody sta?y si? ?wiadkami cudu.

Ogie? z B-ga robi dwie rzeczy: zapala i poch?ania zbrodnie Aarona na zewn?trznym o?tarzu oraz zabiera ?ycie Nadavowi i Avihu, najstarszym synom Aarona. Aaron i nar?d izraelski odzyskali poprzedni? pozycj? bycia blisko B-ga, ale za wyg?rowan? cen?. Czy Nadav i Avihu musieli umrze?? Aby zrobi? miejsce dla nowego, stare musi zosta? zmienione, przekszta?cone, a czasem zniszczone. To jest wyb?r, z kt?rym musimy nieustannie walczy?; czy mog? przemieni? ja?? i wizj?, czy te? zostanie ona zmieciona. Ogie? B-ga jest transformuj?cy, czy jeste?my gotowi si? zmieni??

Szabat szalom!

Z mi?o?ci?

Yehoshua