Paraszat Acharei Mot – Kedoszim

Podw?jna Parsza – Acharej mot / Kedoszim – by?a Parsz? podczas mojej Bar Micwy, ale nie jest to Parsza przypadaj?ca w moje urodziny. Acharej mot nie jest moim ulubionym fragmentem Tory. Parsza ta nie ma narracji, zawiera jedynie zakazy dotycz?ce sk?adania ofiar oraz zakazy zwi?zane ze zwi?zkami. Nazwa ta jednak zawsze wydawa?a si? tak znacz?ca, Acharej mot – po ?mierci.

Tytu? odnosi si? do przedwczesnej ?mierci dw?ch syn?w Aharona. Zawsze rozumia?em t? Parsz? z perspektywy Aharona, kt?ry prze?y? tragiczn? strat?. W tym roku zacz??em si? zastanawia?, co mo?na powiedzie? z perspektywy ofiary? Zaraz po wzmiankach o ?mierci syn?w Aharona nasza Parsza pogr??a si? w najbardziej z?o?onej s?u?bie ofiarnej w ca?ym roku czyli Jom Kipur. Pozornie synowie Aharona zmarli sze?? miesi?cy wcze?niej, pr?buj?c z?o?y? t? sam? ofiar?. Ofiary prosz?, aby Ci, kt?rzy prze?yli, kontynuowali i poprawiali drog?, na kt?rej one by?y. Tragedii nie mo?na zapomnie?, ale mo?na j? zmieni?. Modlitwa ofiar w Acharej mot oraz w ca?ej historii u?wi?ca nasze ?ycie i ?mier?, kontynuuj?c nasz? misj? odkupienia ?wiata.

T?umaczenie: Hubert Ch?opicki