Paraszat Bamidbar

W tym tygodniu rozpoczynamy czytanie nowej ksi?gi Tory. Jej nazwa, a tak?e nazwa bie??cej Parszy to Bamidbar czyli ?Na pustyni?. Wydarzy?o si? co? pomi?dzy zesz?otygodniow? Parsz? a aktualn?, co? co zaprowadzi?o nas spod g?ry na pustyni?. C?? takiego si? sta?o? Niestety, nie wiemy. Czasem po prostu tak si? dzieje, w jednej chwili czujesz jakby ?wiat leg? u Twoich st?p, a za moment czujesz si? zagubiony i zdezorientowany.

Bardzo cz?sto po chwilach szczytowych osi?gni?? ogarnia nas z?e samopoczucie i dezorientacja. Wyra?nie wida? to w naszym fragmencie Tory. Co zatem mo?emy zrobi?,

aby odnale?? si? w tej duchowej pustce? Zacznijmy liczy?. W naszej Parszy B!g rozkazuje Mosze, aby sporz?dzi? najbardziej szczeg??owy spis ludno?ci w ca?ym tek?cie Tory.

Kiedy tracimy poczucie zasadno?ci lub pojawiaj? si? w?tpliwo?ci, c?? mo?emy zrobi?, aby si? ich pozby?? Policzmy nasze b?ogos?awie?stwa. Kiedy tracimy do?wiadczaln? wiedz? o obecno?ci B!ga w naszym ?yciu, powinni?my zacz?? kultywowa? t? wiedz? w sferze intelektualnej. B!g jest poza niesko?czono?ci?, podobnie jak nasza zdolno?? do ??czenia si? z B!giem. Czasami jednak, aby poczu? Jego obecno??, musimy policzy?, w jaki spos?b pojawia si? w naszym ?yciu.