Paraszat Korach

Ka?dego lata wyje?d?a?em w dzieci?stwie na ob?z harcerski dla ch?opc?w. Ka?dego lata, dziesi?? dni w G?rach Ozark zbiega?o si? w czasie z nasz? Parsz?. Z up?ywem lat bra?em na siebie coraz wi?cej odpowiedzialno?ci i w ko?cu, b?d?c ju? dru?ynowym, to ja wyg?asza?em Dvar Torah podczas szabatowego nabo?e?stwa. Korach to Parsza o przyw?dztwie, zar?wno je?li chodzi o styl, jak i o motywacj?. Wyja?nia?em j? zawsze z takiej w?a?nie perspektywy. Na przyk?adzie Moszego t?umaczy?em kolegom harcerzom, ?e sama wizja nie wystarcza. Wa?ne jest bowiem, by umie? przekona? ludzi, ?e wszyscy dzielimy te same cele.

Gdy czytam t? Parsz? teraz, nurtuje mnie pytanie, kt?rego nigdy jako harcerze nie zadali?my: jaka jest nasza motywacja do bycia przyw?dcami, a jaka by?a motywacja Koracha? Dla wszystkich, ??cznie z nim, oczywiste by?o, ?e Izrael to ?wi?ty nar?d. A ten, kt?ry go prowadzi mo?e robi? to tylko w prawdziwej ?wi?to?ci. Przed takim te? wyzwaniem postawi? Korach Moszego. Powiedzia?: ca?y nar?d jest ?wi?ty, dlaczego wi?c akurat ty i tw?j brat przyw?aszczacie sobie przyw?dztwo? Najwyra?niej Korach widzia? przewodzenie Izraelowi jako drog? do ?wi?to?ci. Rozumia? nieroz??czno?? Izraela i ?wi?to?ci i po??da? jej, by u?wi?ci? samego siebie.

Zbyt cz?sto pr?bujemy obj?? dowodzenie z tych samych powod?w, dla kt?rych powinni?my chcie? s?ucha?. Korach prawid?owo rozumia? ?wi?to?? Izraela i mo?liwo?? w?asnego wzniesienia si? do niej. Nie rozumia? jednak swojej roli w ca?ym procesie. Ka?dy z nas ma swoj? ?cie?k? ?wi?to?ci, kt?ra zwi?zana jest z narodem Izraela. Warto, ?eby?my nauczyli si? j? akceptowa? z pokor?. Inaczej zginiemy przez w?asn? pych?.

Szabat Szalom

Z mi?o?ci?,

Yehoshua