EMISARIUSZ SHAVEI ISRAEL ODWIEDZI? EKWADOR

W Ekwadorze jest dzi? wiele m?odych i rozwijaj?cych si? spo?eczno?ci Bnei Anousim. Ka?da z nich liczy kilkadziesi?t os?b, kt?re chc? dowiedzie? si? wi?cej o Torze, tradycji ?ydowskiej i ponownie po??czy? si? ze swoim dziedzictwem. Rabin Shimon Yehoshua, wys?annik Shavei Israel na Kolumbi?, niedawno odwiedzi? niekt?re z nich i udost?pni? nam zdj?cia z ?ycia tych grup.

Wcze?niej pisali?my o spo?eczno?ci Ambato, kt?ra sk?ada si? z oko?o 60 os?b, a ich liczba stale ro?nie. Ren?n (Yacov Ben Abraham) Mu?oz Palacios, przedstawiciel Shavei w Ambato i lider spo?eczno?ci, kt?ry obecnie studiuje, aby zosta? rabinem, by? jednym z tych, kt?rzy powitali rabina Yehoshua w mie?cie.

Innym miejscem, w kt?rym rabin Yehoshua zatrzyma? si? w tym czasie, by?o Quito – stolica Ekwadoru – gdzie grupa oko?o 15 Bnei Anousim postanowi?a do??czy? do spo?eczno?ci Ambato i prowadzi? ?ydowski styl ?ycia. Grupa uczestniczy?a w zaj?ciach Tory organizowanych przez rabina Yehoshua.