Paraszat Miszpatim

Tydzie? temu rozpocz?? si? miesi?c Elul. Ju? za chwil? przywitamy nowy rok. Patrz? na Tor?, kt?r? teraz studiuj?, przez pryzmat nadchodz?cego Dnia S?du. W tym tygodniu Parsza rozpoczyna si? stwierdzeniem, ?e musimy mie? s?dzi?w i urz?dnik?w. Innymi s?owy m?wi nam, ?e sami s?dziowie nie wystarczaj?. Tak bardzo jak lubimy dyskutowa? i decydowa? co jest prawe, tak bardzo nie ma to sensu bez aparatu wykonawczego. By?my mogli zmieni? si? w takcie miesi?ca Elul, musimy zrobi? co? wi?cej ni? tylko zrewidowa? nasze ?ycie i oceni? czyny. Potrzebujemy podj?? konkretne dzia?ania, kt?re wynikaj? z tego, co sobie podczas przegl?du ?ycia u?wiadomili?my i co zrozumieli?my. Musimy ugruntowa? duchowe przebudzenie w codziennej pracy. Potrzebujemy wzmocni? nasz samokrytycyzm poprzez samorealizacj?.  

Szabat Szalom!

Z mi?o?ci?,

Yehoshua