MARATON STUDIOWANIA TORY W CHILE

W oczekiwaniu na Wielkie ?wi?ta czyli Rosz Haszana i Jom Kippur spo?eczno?ci ?ydowskie na ca?ym ?wiecie zanurzaj? si? w studiach, modlitwie i duchowych przygotowaniach. Spo?eczno?ci Bnei Anousim w Ameryce Po?udniowej nie s? wyj?tkiem; w szczeg?lno?ci cz?onkowie Bnei Anousim z Chile uczestniczyli w specjalnym maratonie studiowania Tory, kt?ry trwa? 8 godzin!

Program obejmowa? nauk? i dyskusje, a tak?e wsp?lne posi?ki i warsztaty dla nawet najm?odszych cz?onk?w spo?eczno?ci. Wyk?ady dla doros?ych wyg?osi? rabin Avraham Latapiat, wys?annik Shavei Israel w Chile i jego ?ona, Rabbanit Esther Miriam Latapiat. Zorganizowano tak?e specjalne zaj?cia z hebrajskiego i tefilah (modlitwy).

To by? niesamowity program, a uczestnicy zg?osili, ?e czuj? si? pobudzeni i duchowo przygotowani na ?wi?ta.