SUKKOT DOOKO?A ?WIATA

INDIE I NIGERIA

W zesz?ym tygodniu ca?y ?ydowski ?wiat w Izraelu i diasporze obchodzi? Sukkot – jedno z Szalosz Regalim – trzech ?wi?t pielgrzymich. Podczas ?wi?ta Sza?as?w zwyczajowo siedzi si? w suce, tymczasowej chacie u?ywanej podczas ?wi?tecznego tygodnia do spania i uroczystych posi?k?w.

Organizacja Shavei Israel by?a bardzo zadowolona z otrzymywania wielu zdj?? z r??nych cz??ci ?wiata i r??nych spo?eczno?ci, z kt?rymi wsp??pracujemy. Widzie? rado?? ludzi buduj?cych pi?kne sza?asy i dziel?cych si? posi?kami by?o cudownym prze?yciem. Teraz chcieliby?my pokaza? fotografie z kilku najwa?niejszych wydarze? zwi?zanych z Sukkot w spo?eczno?ci Bnei Menasze w Indiach i Izraelu oraz ?yd?w Igbo z Nigerii.

Bnei Menasze, Manipur

Bnei Menasze, Israel

Nigeria

AMERYKA PO?UDNIOWA

Nikt nie przes?a? nam tylu wspania?ych zdj?? z obchod?w Sukkot, co r??ne spo?eczno?ci Bnei Anousim z ca?ej Ameryki Po?udniowej! Lokalne spo?eczno?ci w Chile, Ekwadorze, Gwatemali, Wenezueli i innych krajach podzieli?y si? swoimi pi?knymi zdj?ciami z ich budowania suk, z posi?k?w oraz ?wi?tecznych uroczysto?ci i modlitw na Chol haMoed (dni po?rednie) Sukkot i Hoszana Raba. Teraz my dzieli?my si? tymi fotografiami z Wami!

Gwatemala

Kolumbia

POLSKA, PORTUGALIA i ROSJA

Jak wszyscy ?ydzi na ca?ym ?wiecie, spo?eczno?ci Shavei Israel w r??nych cz??ciach ?wiata obchodzi?y Sukkot i Simchat Tora, ko?cz?c cykl ?ydowskich ?wi?t miesi?ca Tiszrei. W ostatniej relacji ch?tnie podzielimy si? zdj?ciami z niekt?rych naszych spo?eczno?ci europejskich zar?wno w Europie, jak i w Izraelu.

Algarve, Portugalia