Parsza Noach

Noach zawsze wydaje si? jedn? z najmniej istotnych Parsz w ca?ej Torze. Jest w niej tak du?o w?tk?w, kt?re trudno zrozumie?, a co dopiero usprawiedliwi? pos?uguj?c si? wsp??czesnym pojmowaniem ?wiata. Nawet podstawowe za?o?enie, ?e B!g karze ca?y ?wiat za grzechy cz?owieka, zdaje si? sta? w sprzeczno?ci z tym, co pisz? nasi M?drcy w Talmudzie, a mianowicie, ?e nagroda i kara za grzechy przynale?? do ?wiata, kt?ry nadejdzie. A jednak w tym roku lekcja z Parszy Noach wydaje si? tak klarowna i aktualna. B!g m?wi nam bardzo wyra?nie, ?e czyny jednego cz?owieka maj? przeogromny wp?yw na mo?liwo?? kontynuowania i rozkwitu ?ycia na ziemi. Nigdy o tym nie zapominaj. I nie pozw?l komukolwiek udawa?, ?e nie zosta?o to jednoznacznie powiedziane w naszym tek?cie.

Szabat Szalom!

Z mi?o?ci?,

Yehoshua