Parsza Miszpatim

Zanim dzieci p?jd? spa?, studiujemy wsp?lnie Tor?. Zacz?li?my od pocz?tku i powoli przechodzimy przez ca?y Pi?cioksi?g. Dopiero co sko?czyli?my Parsz? Miszpatim. Zaj??a nam du?o czasu, zawiera mn?stwo zasad i szczeg???w. Zdarza si?, ?e czuj? potrzeb? g??bszego wyja?nienia danego wersu, cz?sto moje dzieci zadaj? pytania dotycz?ce praktycznego zastosowania poszczeg?lnych zapis?w. Pytania padaj? dop?ki, dop?ty nie dotr? do kra?ca swojej wiedzy na temat Halachy i wszystko, co mog? powiedzie?, to: nie wiem, sprawd?my to, co o tym my?lisz, albo wystarczy, idziemy dalej. Nie ma ko?ca mo?liwo?ciom teoretycznych zastosowa? Tory, a nasza Parsza jest jedynie pocz?tkiem tej dyskusji.

Zauwa?y?em, ?e brak odpowiedzi jest cz?sto preferowanym rezultatem. Mi?o, kiedy nie trzeba podejmowa? decyzji. Wi??e si? to z o?wiadczeniem Dzieci Izraela z ko?ca naszej Parszy: ?Wszystko, co powiedzia? Wiekuisty spe?nimy i us?uchamy?. Studiuj?c Tor?, poznajemy j? jedynie powierzchownie i zawsze mo?emy powiedzie?: ?Nie wiem?. Codzienne ?ycie stawia przed nami halachiczne wyzwania i nie daje mo?liwo?ci, by nie podj?? decyzji. B?dziemy wiedzieli, poniewa? w ko?cu zmusi nas do tego ?ycie.

Szabat Szalom!

Z mi?o?ci?,

Yehoshua

t?um. Jojo Wrze?niowska