DZIEWCZYNA BNEI MENASHE OTRZYMUJE NAGROD? W DOMU PREZYDENTA W IZRAELU

Yaara Namte, m?oda kobieta ze spo?eczno?ci Bnei Menashe, otrzyma?a nagrod? specjaln? za pomoc m?odzie?y ze swojego plemienia w osiedleniu si? w Izraelu i integracji z Izraelczykami. Uroczysto?? odby?a si? w Domu Prezydenta w Jerozolimie. Nagroda by?a wyj?tkowa nie tylko ze wzgl?du na zas?ugi, ale tak?e dlatego, ?e Yaara by?a aktywistk? w ruchu m?odzie?owym ?Oz? tylko przez kilka miesi?cy.

Podczas wydarzenia, kt?re odby?o si? w Domu Prezydenta w Jerozolimie, Prezydent Ruby Rivlin i Przewodnicz?cy KKL-JNF Daniel Atar docenili kilku m?odych Izraelczyk?w za ich wk?ad w spo?eczno??. Yaara, kt?ra kilka lat temu jako 14 latka, dzi?ki wparciu Shavei Israel, przyjecha?a do Izraela przyznaje, ?e nie by?o jej ?atwo. Emigracja jest jednak bardzo wa?na dla Bnei Menashe, poniewa? trudno tej spo?eczno?ci jest przestrzega? przykaza? Tory i tradycji ?ydowskiej w Indiach. Ju? jako ma?e dzieci Bnei Menashe dorastaj? ze ?wiadomo?ci?, ?e ich rodzice planuj? przeprowadzk? do Izraela, gdzie kiedy? znajd? si? ca?? rodzin?. Od najm?odszych lat staje si? to nadziej? i marzeniem.

Rodzina Yaary osiedli?a si? w Nof Hagalil w regionie Galilei. Pomimo wielu wyzwa?, Yaara przyzwyczai?a si? do nowej kultury i innego stylu ?ycia. Postanowi?a pom?c innym przekazuj?c swoje do?wiadczenie w ruchu m?odzie?owym ?Oz?. Bardzo kr?tkim czasie uda?o jej si? zmieni? sytuacj? wielu ?nowych? emigrant?w.

Jak m?wimy w Izraelu, kol hakavod Yaara!