Paraszat Korach

Ograniczenie zaufania do bogatego oligarchy, kt?ry twierdzi, ?e wyst?puje w imieniu narodu, jest najbardziej oczywist? i niew?tpliwie potrzebn? nauk? p?yn?c? z Parszy Korach. Parsza ta ma specjalne miejsce w moim sercu. Jej czytanie przypada na czas, w kt?rym odbywa?y si? obozy harcerskie. Jako skaut ze szczepu Or?a, gdy by?em ch?opcem i m?odym m??czyzn?, sp?dza?em ka?dego lata dziesi?? dni na wzg?rzach za miastem Osceola, w stanie Missouri. M?j zast?p by? jedynym ?ydowskim zast?pem na obozie i robili?my wszystko, ?eby ka?dy wiedzia?, ?e tam jeste?my. Ha?asowali?my, rzucali?my si? w oczy i nie szli?my na kompromisy, na tyle, na ile mog? pozwoli? sobie harcerze. Z powodzeniem prezentowali?my wiele zachowa?, za kt?re krytykowali?my Koracha.

Nie ma potrzeby, by historia Koracha znajdowa?a si? w Torze. Byli?my na pustyni przez czterdzie?ci lat. B!g zdecydowa? si? nie umieszcza? w Torze wielu wydarze?, dlaczego wi?c umie?ci? tu posta? Koracha? Jego bunt zainspirowany by? osobistymi ambicjami i wzmacniany przez chucp?. M?j ojciec definiowa? chucp? jako dzia?anie kogo?, kto zabija swoich rodzic?w, a potem prosi s?d o ?ask?, poniewa? jest sierot?.

Chucpa to nasz najwi?kszy atut i jednocze?nie najwi?ksza odpowiedzialno?? jak? my, ?ydzi, mamy. Chucpa to Abraham m?wi?cy B!gu, kt?ry jest ?r?d?em sprawiedliwo?ci, ?e ma by? sprawiedliwy. Chucpa to Moj?esz m?wi?cy B!gu, ?e Dzieci Izraela nie zbudowa?yby z?otego cielca, gdyby B!g nie da? im tak du?o z?ota. Bez chucpy nasz nar?d nigdy nie wydosta?by si? z Synaju, ale przez chucp? prawie tam utkn?li?my. Historia Koracha znalaz?a si? w Torze, ?eby u?wiadomi? nam ?wi?te ?r?d?o chucpy Dzieci Izraela – ?wi?to?? ca?ego narodu. Korach wyko?lawi? t? ?wi?to?? i uczyni? ?r?d?em grzechu. Jak? Chucpa przez wzgl?d na nar?d jest ?wi?ta, chucpa przez wzgl?d na jedn? osob? jest tylko chucp?. W Parszy Korach chodzi o to, by?my pami?tali o ?wi?tym potencjale chucpy i o tym, jak ?atwo mo?na go zepsu?.

Szabat Szalom!

Z mi?o?ci?,

Yehoshua

t?um. Jojo Wrze?niowska