Paraszat Matot – Masej

W tym tygodniu ko?czymy czytanie czwartej ksi?gi Tory, Bamidbar. Og?lnie mo?na powiedzie?, ?e jest to kronika b??d?w, z?ych posuni?? i niekwestionowanych pora?ek. Bamidbar zaczyna si? i ko?czy, gdy Dzieci Izraela stoj? na granicy ziemi Izraela i czekaj?, by do niej wej??, podbi? j? i osiedli? si? na niej. W mi?dzyczasie mogli?my zobaczy? niezdolno?? lider?w Izraela do motywowanie narodu, wojenne pora?ki i bunt przeciwko bezpo?redniemu dow?dztwu B!ga. Znacz?ce, ?e w Parszy w tym tygodniu jeste?my w stanie wszystkie te niepowodzenia zostawi? za sob? i robi? dok?adnie to, co mieli?my robi?. Idziemy oto na wojn? z Midianem pod dow?dztwem B!ga. Jest to wojskowy, moralny i duchowy sukces. Robimy wszystko, co m?wi nam B!g. Karzemy nar?d, kt?ry stara? si? nas zniszczy?. Rozdzielamy nawet cedak? z ?up?w wojennych. Mog? wi?c domniemywa?, ?e w ko?cu wszystko uk?ada si? tak jak powinno – Dzieci Izraela zamieniaj? si? w godziwy nar?d, czyni?cy to, co dobre i prawe, w oczach B!ga i naszych.

Jest jednak pewien problem – to wcale nie wygl?da tak ?adnie i moralnie. A szczeg?lnie ?le wygl?da mordowanie kobiet Midianu. Rozumiem, ?e przyw?dcy Midianu u?ywali kobiet jak u?ywa si? broni, zmuszaj?c je do nak?aniania Izraelit?w do grzechu, ale czy mordowanie ich jest naprawd? w porz?dku? Wydaje mi si?, ?e ta cz??? Tory uczy?a wcze?niejsze pokolenia, i? mo?liwe jest narodowe zjednoczenie i pod??anie za wol? B!ga. Teraz przekazuje nam nauk? o moralnych pewnikach i o tym, jak niekomfortowo powinni?my si? z nimi czu?. B!g, stw?rca i ?r?d?o ca?ej moralno?ci, rozkazuje nam anga?owa? si? w dzia?ania, kt?re w najlepszym przypadku s? niemoralne, a my to robimy. Dzia?ania takie cz?sto daj? pocz?tek arogancji i wi?kszej przemocy, pozwalaj? nam maskowa? w?asne rozterki i niepewno?ci. B!g da? nam ju? Tor?, znamy r??nic? mi?dzy dobrem i z?em i posiadamy nawet kontrol?, by robi? to, co dobre. Czy mamy wystarczaj?co du?o pokory, by wykonywa? wol? B!ga i pozosta? wra?liwymi na fakt, ?e powoduje to b?l i cierpienie?

Szabat Szalom!

Z mi?o?ci?,

Yehoshua

t?um. Jojo Wrze?niowska