Indyjsko-?ydowski mistrz MMA i kickboxingu gotowy do aliji

Obed Hrangchal, cz?onek spo?eczno?ci Bnei Menasze, ma nadziej? do??czy? do IDF i reprezentowa? Izrael w mi?dzynarodowych zawodach. B?dzie to mo?liwe, gdy w ko?cu po trwaj?cych ?wi?tach ?ydowskich wyemigruje do Izraela wraz z rodzicami i siostr?.

Obed ma lat 26. Wygra? wiele presti?owych mistrzostw. Zdoby? ju? dwa z?ote, siedem srebrnych i dwa br?zowe w Wushu, Kickboxingu, Muay Thai i Karate. Ale to, co czyni histori? Hrangchala wyj?tkow?, to fakt, ?e jest on ?ydem i cz??ci? spo?eczno?ci Bnei Menasze.

Bnei Menasze twierdz?, ?e wywodz? si? od ?yd?w z zaginionego biblijnego plemienia, wygnanego ze staro?ytnego Izraela do Indii w VIII wieku p.n.e.

Wraz ze swoimi rodzicami, Gabrielem i Ruth Hrangchal oraz siostr? Lucy, Obed che spe?ni? swoje ?yciowe marzenie. Wkr?tce po ?ydowskich Wielkich ?wi?tach ma zamiar wyemigrowa? do Izraela, gdzie ca?? rodzin? chc? osiedli? si? w mie?cie Nof HaGalil w p??nocnej cz??ci kraju.

?Zawsze marzy?em o aliji do Ziemi Izraela i jestem bardzo podekscytowany t? perspektyw?. Je?li to mo?liwe, z pewno?ci? chcia?bym do??czy? do IDF i by?bym zaszczycony mog?c reprezentowa? Izrael w zawodach MMA i Kickboxingu ?- powiedzia? Obed.

Sportowiec ma nadziej? zako?czy? proces imigracji z pomoc? Shavei Israel – izraelskiej organizacji ?ydowskiej, kt?ra zach?ca osoby pochodzenia ?ydowskiego do wzmacniania wi?zi z Izraelem.

?Jeste?my bardzo dumni z Obeda i jego imponuj?cych osi?gni??. Nie mo?emy si? doczeka? powitania go i jego rodziny tutaj, w Izraelu, wraz z ponad 700 innymi Bnei Menasze, kt?rych wesprzemy w przeprowadzce? – powiedzia? za?o?yciel i przewodnicz?cy Shavei Israel Michael Freund. ?Obed to kolejny znakomity przyk?ad tego, jak wielki wk?ad cz?onkowie Bnei Menasze mog? wnie?? w izraelskie spo?ecze?stwo. Mam nadziej?, ?e wkr?tce zobaczymy go wspinaj?cego si? na scen? i zdobywaj?cego medale dla Izraela na ca?ym ?wiecie? – doda?.

Pochodz?cy z wioski Thinghlun w indyjskim stanie Mizoram, Hrangchalowie byli jedyn? ?ydowsk? rodzin? w mie?cie. W 2013 roku sprzedali swoje domy i pola uprawne, aby przenie?? si? do stolicy Aizawl. Tam do??czyli do lokalnej spo?eczno?ci ?ydowskiej, czekaj?c na okazj? do aliji.

Bez rodzinnej farmy ojciec Obeda zosta? bez pracy. Bycie ?ydem utrudnia znalezienie sta?ej posady ze wzgl?du na przestrzegania szabatu i ?wi?t.

Pomimo trudno?ci, Obedowi uda?o si? zdoby? powszechne uznanie w ?wiecie sportu i zdoby? nagrody w sztukach walki od Mizoram State Sport Council i Mizoram State Wushu Association, kt?re wsp??pracuj? z Indyjskim Stowarzyszeniem Olimpijskim, a tak?e z Mi?dzynarodowym Komitetem Olimpijskim (MKOl).

?Zacz??em uprawia? sztuki walki w bardzo m?odym wieku, oko?o 6 lat. Ale nie mia?em odpowiedniego instrukta?u? – relacjonuje Obed Hrangchal. ?Kiedy dorasta?em, systematycznie si? poprawia?em, a potem zacz??em rywalizowa? na poziomie stanowym w 2014 roku, kiedy startowa?em w chi?skim kickboxingu lub wushu i zdoby?em drugie miejsce. W tym samym roku zacz??em uczy? si? mieszanych sztuk walki (MMA) pod okiem instruktora ?.

Jak dot?d ponad 4000 Bnei Menasze zrobi?o alij? do Izraela w ci?gu ostatnich dw?ch dekad, g??wnie dzi?ki Shavei Israel. Kolejnych 6500 pozostaje w Indiach, z kt?rych wszyscy chc? uczyni? ?ydowskie pa?stwo Izrael swoim domem.

?r?d?o oryginalne: https://www.ynetnews.com/culture/article/Hy9PU4LHv