Od francuskiej modelki do religijnej ?yd?wki w Izraelu

Niedawno za?o?yciel i prezes Shavei Israel, Michael Freund, mia? okazj? uczestniczy? w formalnym przyj?ciu do narodu ?ydowskiego Iris Sarg – by?ej modelki i aktorki z Francji. Ceremonia odby?a si? w Rabinicznym S?dzie Konwersyjnym w Jerozolimie.

?Uczestnictwo w nawr?ceniu cz?owieka jest zawsze inspiruj?cym i wzruszaj?cym do?wiadczeniem, szczeg?lnie gdy osoba zaanga?owana dokona?a tak ogromnych po?wi?ce? i wykaza?a si? tak niesamowitym zaanga?owaniem, by zwi?za? sw?j los z ludem Izraela? – powiedzia? Freund. 

?Iris, kt?ra nie ma ani ?ydowskiego pochodzenia, ani te? z ?ydostwem wcze?niej nie mia?a du?ego do?wiadczenia, zwr?ci?a si? do Shavei Israel. Jeste?my dumni, ?e mogli?my pom?c jej w tej to?samo?ciowej podr??y?.

?Moja konwersja by?a dla mnie prawdziwym odrodzeniem. To podr?? g??bokiego, ponownego po??czenia z osob?, kt?r? naprawd? jestem i ?ydowsk? dusz?, kt?r? posiadam. Ka?dego dnia dzi?kuj? Bogu za przyj?cie mnie do grona swoich Bnei Yisrael (dzieci Izraela). Moje serce czuje si? takie b?ogos?awione, tak szcz??liwe, tak wdzi?czne, ?e jestem cz??ci? narodu ?ydowskiego, a moje imi? od dzisiaj to ?Iris Yiskah Ilana?. Dzi?kuj? Shavei Israel za niesamowite wsparcie i za towarzyszenie mi podczas mojego nawr?cenia, w trakcie samego procesu konwersi oraz, gdy sta?am przed Bet Dinem.