Paraszat Wezot Habracha

Tora ko?czy si? w tym tygodniu Parsz? ?Wezot Habracha?, co w t?umaczeniu znaczy: ?Oto b?ogos?awie?stwo?. Cho? Moj?esz b?ogos?awi plemiona i ca?y nar?d, nie wiadomo tak naprawd? do kt?rego b?ogos?awie?stwa odnosi si? tytu? naszej Parszy. Tu? przed ?mierci?, B!g pokazuje Moj?eszowi ziemi? Izraela. Wnikliwe ?r?d?a twierdz?, ?e jej opis jest proroctwem dotycz?cym narodu Izraela. B!g ukazuje Moj?eszowi nierozerwalne po??czenie ziemi Izraela z przysz?o?ci? narodu, a potem m?wi mu, ?e nigdy tam nie wejdzie.

Czy jest w naszej tradycji kto? bardziej zwi?zany z dobrobytem narodu Izraela ni? Moj?esz? Codziennie wielokrotnie wspominamy go w naszych modlitwach i podczas studiowania. Moj?esz wpl?t? siebie w narodow? tkanin?. B!g pokazuje mu, ?e po??czenie z narodem Izraela wyku?o tak?e jego wieczny zwi?zek z ziemi? Izraela. Cho? nigdy na niej nie stanie, jest z ni? na zawsze zwi?zany. Ponadczasowy zwi?zek dzieci Izraela z ich ziemi? jest ostatecznym b?ogos?awie?stwem, kt?re B!g ujawnia Moj?eszowi na ko?cu Tory.

Szabat Szalom!

Chag Sameach!

Yehoshua

t?um. Jojo Wrze?niowska