Paraszat Szmot

To koniec, zako?czyli?my rodzinn? cz??? naszej podr??y i wkraczamy teraz do ?wiata jako nar?d. Podczas czytania Ksi?gi Bereszit pr?bowali?my zrozumie? w jaki spos?b osobiste historie wp?ywaj? na nas jako nar?d. W Ksi?dze Szmot pr?bujemy dostrzec czego mo?emy si? nauczy? z historii narodu, co pozwoli nam lepiej zrozumie? nasz? osobist? sytuacj?. Tak to dzia?a.

Ko?c?wka Parszy w tym tygodniu ukazuje nasze narodowe dno. Pojawia si? Moj?esz i o?wiadcza ludziom, ?e wybawienie jest ju? blisko. Ma tajn? bro?, B!ga, kt?ry anuluje wszystkie negatywne skutki ?ycia w Egipcie: niewolnictwo, tortury, zab?jstwa. Moj?esz prezentuje swoje sztuczki wszystkim zaanga?owanym stronom, przez co niewolnictwo i tortury staj? si? jeszcze bardziej dotkliwe. No brawo, Moj?eszu! Ale Moj?esz ma racj? i w ko?cu uwolni miliony Izraelit?w z egipskiej niewoli. Nie wydarzy si? to jednak z dnia na dzie?, a zanim zostanie osi?gni?ty stan r?wnowagi, sprawy stan? si? bardziej niebezpieczne i z?o?one. Fakt, ?e mamy rozwi?zanie, nie oznacza, ?e problem jest rozwi?zany; b?d?my cierpliwi i ostro?ni.

Szabat Szalom!

Z mi?o?ci?,

Yehoshua

t?um. Jojo Wrze?niowska

One thought on “Paraszat Szmot

  • January 10, 2021 at 12:24 pm
    Permalink

    Wybawienie narodu po tak d?ugim przebywaniu w zdeprawowanym mocarstwie , kt?re wp?yn??o bardzon egatywnie na spo?eczno?? izrelsk?, deprawuj?c j?, nie og?o absolutnie nastapi? szybko. Najpierw musieli cierpie? przez nieludzkie narzucenie im produkcji cegie?, bez dostarczania s?omy, aby zmusi? Ich do wyj?cia, z tego kraju w kt?rym lata byli ksi???tmi i Elit? za czas?w ?ycia J?zefa wic Fraona od spraw finans?w i nacelbego Bankiera Egiptu, tak?e zgodnie z egipsk? religi? boga “Z?tego Byka’ APISA”, za kt?rym i tak bardzo nadal t?sknili, bo z tej t?sknoty bez niczyjej ingerencji z wruconego do kot?a z?ota wyszed? “Z?oty Cielec” – syn APISA.

Comments are closed.