Spo?eczno?ci Shavei Israel ?wi?tuj? chanuk? na ca?ym ?wiecie – edycja 2017

Tegoroczna Chanuka dobieg?a ko?ca, ale wspomnienia trwa? b?d? jeszcze d?ugo – podobnie jak olej, kt?ry pali? przez dodatkowych siedem dni. Wybierzmy si? wi?c na wycieczk? dooko?a ?wiata, aby zobaczy?, w jaki spos?b spo?eczno?ci Shavei Israel ?wi?towa?y w tym roku ?wi?to ?wiate?. Bnei Menasze Podczas swojej pierwszej chanuki w Izraelu, plemi? Bnei Menasze, kt?re niedawno sprowadzi?o… Read More Spo?eczno?ci Shavei Israel ?wi?tuj? chanuk? na ca?ym ?wiecie – edycja 2017

Emisariusz Shavei Israel daje wyk?ad na wydziale prawa!

Studenci Uniwersytetu Jagiello?skiego na kierunku prawa w Krakowie mieli okazj? wys?ucha? specjalnego wyk?adu na temat halachy (prawa ?ydowskiego), kt?re przygotowa? wys?annik Shavei Israel. Rabin Avi Baumol opowiedzia? w wi?kszo?ci nie?ydowskim polskim studentom o tym czym zajmuje si? Tora, o przykazach i nakazach danych przez Boga oraz tych rabinicznych, o s?dzie i s?downictwie oraz o karach… Read More Emisariusz Shavei Israel daje wyk?ad na wydziale prawa!

?ydowscy emigranci z Kolumbii w Izraelu ciesz? si? swoimi bonami na zakupy

Rodzina Behar wyemigrowa?a z Kolumbii do Izraela dok?adnie dwa lata temu. By?by to wystarczaj?cy pow?d do ?wi?towania. Ale Organizacja Shavei Israel oraz sie? supermarket?w w Shufersol doda?y do tej rado?ci troch? s?odyczy! Shufersol przekaza? bony o warto?ci 50 000 szekli (r?wnowarto?? oko?o 50 000 z?otych). Szcz??ciarze, kt?rzy otrzymali taki cudowny prezent mogli go spo?ytkowa? podczas… Read More ?ydowscy emigranci z Kolumbii w Izraelu ciesz? si? swoimi bonami na zakupy

Spacer z lulawami i Etrogami w Indiach

Podczas dni hol ha-moed (czyli p?? ?wi?tecznego czasu mi?dzy pierwszym, a ostatnim dniem sukkot) ?ydzi na ca?ym ?wiecie tradycyjnie wyciagaj? Tory i przechadzaj? si? z nimi po pokoju synagogalnych nios?c arba minim czyli cztery gatunki ro?lin, w tym lulaw (dojrza?e, zielone, zamkni?te li?ci z li?ci palmowych), etrog (owoce cytryny), hadassa (ga??zie z li??mi mirtu) i… Read More Spacer z lulawami i Etrogami w Indiach

Rozpocz?? si? nowy rok szkolny w ?ydowskim ?przedszkolu? Matanel w ?odzi

To ju? trzeci rok dzia?alno?ci przedszkola prowadzonego przez Miriam Szychowsk?. Dzieci czuj? si? w nim coraz lepiej, a ich buzie s? coraz s?odsze i bardziej u?miechni?te. Kilkoro maluch?w pod wyj?tkow? opiek? od 8.00 do 16.00 uczy si? podstawy programowej. Do tego codziennie z dodatkowymi nauczycielkami maj? zaj?cia z hebrajskiego i judaizmu. 9.00 to czas na… Read More Rozpocz?? si? nowy rok szkolny w ?ydowskim ?przedszkolu? Matanel w ?odzi