Spo?eczno?ci Shavei Israel ?wi?tuj? chanuk? na ca?ym ?wiecie – edycja 2017

Spo?eczno?ci Shavei Israel ?wi?tuj? chanuk? na ca?ym ?wiecie – edycja 2017

Tegoroczna Chanuka dobieg?a ko?ca, ale wspomnienia trwa? b?d? jeszcze d?ugo – podobnie jak olej, kt?ry pali? przez dodatkowych siedem dni. Wybierzmy si? wi?c na wycieczk? dooko?a ?wiata, aby zobaczy?, w jaki spos?b spo?eczno?ci Shavei Israel ?wi?towa?y w tym roku ?wi?to ?wiate?.

Bnei Menasze

Podczas swojej pierwszej chanuki w Izraelu, plemi? Bnei Menasze, kt?re niedawno sprowadzi?o si? do Ziemi ?wi?tej w o?rodku absorpcji Kfar Hasidim sp?dzi?o ten czas przy ?wiecach, p?czkach, ?piewie, ta?cu i napojach wyskokowych. Oraz razem z ma?ymi dzie?mi, kt?re r?wnie? ?wietnie si? bawi?y.

Read more

Emisariusz Shavei Israel daje wyk?ad na wydziale prawa!

Emisariusz Shavei Israel daje wyk?ad na wydziale prawa!

Studenci Uniwersytetu Jagiello?skiego na kierunku prawa w Krakowie mieli okazj? wys?ucha? specjalnego wyk?adu na temat halachy (prawa ?ydowskiego), kt?re przygotowa? wys?annik Shavei Israel. Rabin Avi Baumol opowiedzia? w wi?kszo?ci nie?ydowskim polskim studentom o tym czym zajmuje si? Tora, o przykazach i nakazach danych przez Boga oraz tych rabinicznych, o s?dzie i s?downictwie oraz o karach za przewinienia. W wyk?adzie uczestniczy?y 83 osoby.

Miejsce spotkania mia?o szczeg?lne znaczenie. Przed II Wojn? ?wiatow? 31% student?w Uniwersytetu Jagiello?skiego by?o ?ydami. Rabin Baumol po raz pierwszy przemawia? w tym miejscu. Ale na pewno nie ostatni!

Profesorem kursu, kt?ry odby? si? na prawie Uniwersytetu Jagielo?skiego, jest Franciszek Longchamps de Berier, ksi?dz katolicki, polski prawnik i specjalista prawa rzymskiego. De Berier by? pod wra?eniem przem?wienia rabina Baumola i zaprosi? emisariusza Shavei Israel do wyg?oszenia podobnego wyk?adu na mi?dzynarodowej konferencji zorganizowanej przez uniwersyteck? szko?? prawnicz? w przysz?ym roku.

Rabin Baumol zosta? r?wnie? wyk?adowc? go?cinnym w Instytucie Judaistyki w Krakowie.

To Sylvia Sosin nawi?za?a kontakt mi?dzy uniwersytetem a rabinem Baumolem. Sosin jest studentk? prawa i przewodnicz?c? klubu prawniczego na uniwersytecie. A co wa?niejsze dla rabina Baumola, jest r?wnie? wolontariuszk? w Krakowskim JCC, gdzie ucz?szcza na lekcje rabiniczne Tory.

Kilka zdj?? z wygl?du rabina Baumola poni?ej:

?ydowscy emigranci z Kolumbii w Izraelu ciesz? si? swoimi bonami na zakupy

?ydowscy emigranci z Kolumbii w Izraelu ciesz? si? swoimi bonami na zakupy

Rodzina Behar wyemigrowa?a z Kolumbii do Izraela dok?adnie dwa lata temu. By?by to wystarczaj?cy pow?d do ?wi?towania. Ale Organizacja Shavei Israel oraz sie? supermarket?w w Shufersol doda?y do tej rado?ci troch? s?odyczy! Shufersol przekaza? bony o warto?ci 50 000 szekli (r?wnowarto?? oko?o 50 000 z?otych). Szcz??ciarze, kt?rzy otrzymali taki cudowny prezent mogli go spo?ytkowa? podczas noworocznych ?wi?t. Rodzina Behar pokazana na zdj?ciu w?a?nie otrzyma?a taki podarunek.

 

Beharowie to rodzice i dwoje dzieci – ch?opiec i dziewczyna. Wszyscy pochodz? z miasta Cucuta, w pobli?u granicy z Wenezuel?. Teraz w Izraelu mieszkaj? w mie?cie Ramle. Ojciec jest rzemie?lnikiem, kt?ry pracuje na sk?rze. Jego marzeniem jest otwarcie w?asnego sklepu w Izraelu i ma nadziej?, ?e pewnego dnia mu si? to uda. Read more

Spacer z lulawami i Etrogami w Indiach

Spacer z lulawami i Etrogami w Indiach

Podczas dni hol ha-moed (czyli p?? ?wi?tecznego czasu mi?dzy pierwszym, a ostatnim dniem sukkot) ?ydzi na ca?ym ?wiecie tradycyjnie wyciagaj? Tory i przechadzaj? si? z nimi po pokoju synagogalnych nios?c arba minim czyli cztery gatunki ro?lin, w tym lulaw (dojrza?e, zielone, zamkni?te li?ci z li?ci palmowych), etrog (owoce cytryny), hadassa (ga??zie z li??mi mirtu) i arawie (ga??zie z li??mi wierzby). R?wnie? to zrobili cz?onkowie plemienia Bnei Menasz.

Oto kilka zdj?? z domu modlitwy w Manipur, kt?re po?ozone jest w g??wnym centrum Shavei Israel. Read more

Rozpocz?? si? nowy rok szkolny w ?ydowskim ?przedszkolu? Matanel w ?odzi

Rozpocz?? si? nowy rok szkolny w ?ydowskim ?przedszkolu? Matanel w ?odzi

To ju? trzeci rok dzia?alno?ci przedszkola prowadzonego przez Miriam Szychowsk?. Dzieci czuj? si? w nim coraz lepiej, a ich buzie s? coraz s?odsze i bardziej u?miechni?te. Kilkoro maluch?w pod wyj?tkow? opiek? od 8.00 do 16.00 uczy si? podstawy programowej. Do tego codziennie z dodatkowymi nauczycielkami maj? zaj?cia z hebrajskiego i judaizmu. 9.00 to czas na ?wie?y chlebek i mleczne ?niadanie, 13.00 to dwudaniowy obiad przyrz?dzany na miejscu. Wszystko pochodzi z Gan Eden Manufaktura Dobrego Smaku czyli koszernej kuchni przy Gminie Wyznaniowej ?ydowskiej, kt?r? kontrolowana jest przez emisariusza Shavei Israel i rabina ?odzi Dawida Szychowskiego.

?Matanel? po hebrajsku oznacza prezent od B-ga. Miriam tak te? traktuje plac?wk?, kt?r? prowadzi. Uwielbia uczy? w niej modlitw oraz opowiada? historie postaci biblijnych. R?wnie? jej ma?e dzieci oraz dzieci innych cz?onk?w spo?eczno?ci czuj? si? tam doskonale. Read more