Potrzebna pomoc

Mimo, ?e Izrael zaczyna ponownie otwiera? wiele miejsc pracy wci?? istniej? setki nowych imigrant?w cierpi?cych na skutek koronawirusa. Shavei Israel kontynuuje dystrybucj? paczek ?ywno?ciowych, kupon?w do supermarket?w i pomocy finansow? dla Bnei Menasze, kt?rzy przyjechali do Izraela z Indii, a tak?e innych os?b, kt?re straci?y prac? z powodu kryzysu zwi?zanego z pandemi?. Ale potrzebujemy twojej… Read More Potrzebna pomoc

KRYZYS CORONA UDERZA NOWYCH IMIGRANT?W IZRAELA

Jak wszyscy wiemy, ?wiat zmaga si? obecnie z bezprecedensowym zagro?eniem ze strony koronawirusa, co oczywi?cie dotkn??o Shavei Israel i jego spo?eczno?ci na ca?ym ?wiecie. Nasi pracownicy i wys?annicy nadal, cho? zdalnie, pracuj? z naszymi zagubionymi i ukrytymi spo?eczno?ciami ?ydowskimi na ca?ym ?wiecie, dok?adaj?c wszelkich stara?, aby da? im si?? i wsparcie w tych trudnych dniach,… Read More KRYZYS CORONA UDERZA NOWYCH IMIGRANT?W IZRAELA

INSPIRUJ?CA WIZYTA W DOMU RABINA KOOKA

W centrum organizacji Shavei Israel zwanym Ma?ani Israel w Jerozolimie odby?a si? specjalna wycieczka po hiszpa?sku dla uczni?w Machy Miriam Ory Jalfon, kt?rzy odwiedzili Dom rabina Kooka. Towarzyszy?o im kilku hiszpa?skoj?zycznych student?w z Midreshet Lindenbaum i Yeshivat Hakotel. W sumie by?o oko?o 30 uczestnik?w. Dom rabina Kooka w Jerozolimie jest dzi? muzeum i miejscem odwiedzanym… Read More INSPIRUJ?CA WIZYTA W DOMU RABINA KOOKA

Polska impreza w Jerozolimie

Pi?tej nocy Chanuki Shavei Israel zorganizowa?o specjaln? imprez? dla polskich ?yd?w w Centrum Ma’ani w Jerozolimie. Spora grupa Polak?w, zar?wno mieszkaj?cych na sta?e w Izraelu, jak i odwiedzaj?cych Ziemi? ?wi?t? cieszy?a si? obecno?ci?, a? dw?ch by?ych wys?annik?w Shavei Israel: rabina Izaaka Rappaporta i rabina Boaza Pasha oraz obecnego emisariusza w ?odzi rabina Dawida Szychowskiego. Na… Read More Polska impreza w Jerozolimie

CHANUKA DOOKO?A ?WIATA – 2019/5780

Jak zawsze w miesi?cu Kislev nasze spo?eczno?ci na ca?ym ?wiecie s? zaj?te dekorowaniem, zapalaniem ?wiec, ?piewaniem piosenek, dzieleniem si? prezentami, graniem w dreidla, jedzeniem pysznych przysmak?w i oczywi?cie zapalaniem ?wiec. Dzi?ki fotografiom, kt?re nam przes?ali mo?emy zobaczy? jak ?wi?towano Chanuk?. Obejrzyj te zdj?cia i ciesz si? u?miechem i niepowtarzalnym smakiem, jaki ka?da spo?eczno?? nadaje ?wi?tuj?c… Read More CHANUKA DOOKO?A ?WIATA – 2019/5780