PIECZENIE CHA?KI W CALI, W KOLUMBII

W zesz?ym tygodniu dziewcz?ta i kobiety ze spo?eczno?ci Bnei Anousim z Cali w Kolumbii przygotowa?y si? na szabat, bior?c udzia? w specjalnym wydarzeniu Shavei Israel pieczenia cha?ki. Pod nadzorem rabina Szymona Jehoszuy, wys?annika Shavei w regionie, skorzystali z okazji, aby zag??bi? si? w znacz?ce do?wiadczenie pieczenia cha?y. Dowiedzieli si? o duchowym znaczeniu ka?dego sk?adnika i… Read More PIECZENIE CHA?KI W CALI, W KOLUMBII

?WIAT?O CHANUKOWE DLA WSP?LNOTY ?YDOWSKIEJ W POLSCE

Przewodnik po ?wi?cie ?wiate? zawiera b?ogos?awie?stwa i pie?ni tradycyjne, kt?re ?piewa si? podczas zapalania ?wiec Chanuka. Wszystko jest w j?zyku hebrajskim, a tak?e z polskimi t?umaczeniami i transliteracj? tekstu. Ta ksi??ka jest w j?zyku polskim i hebrajskim, ale mo?esz j? doda? do koszyka na tej angielskiej stronie, kup. Mo?esz tak?e pobra? ksi??k? za darmo tutaj.… Read More ?WIAT?O CHANUKOWE DLA WSP?LNOTY ?YDOWSKIEJ W POLSCE

SUKKOT DOOKO?A ?WIATA

INDIE I NIGERIA W zesz?ym tygodniu ca?y ?ydowski ?wiat w Izraelu i diasporze obchodzi? Sukkot – jedno z Szalosz Regalim – trzech ?wi?t pielgrzymich. Podczas ?wi?ta Sza?as?w zwyczajowo siedzi si? w suce, tymczasowej chacie u?ywanej podczas ?wi?tecznego tygodnia do spania i uroczystych posi?k?w. Organizacja Shavei Israel by?a bardzo zadowolona z otrzymywania wielu zdj?? z r??nych… Read More SUKKOT DOOKO?A ?WIATA