PIECZENIE CHA?KI W CALI, W KOLUMBII

PIECZENIE CHA?KI W CALI, W KOLUMBII

W zesz?ym tygodniu dziewcz?ta i kobiety ze spo?eczno?ci Bnei Anousim z Cali w Kolumbii przygotowa?y si? na szabat, bior?c udzia? w specjalnym wydarzeniu Shavei Israel pieczenia cha?ki.

Pod nadzorem rabina Szymona Jehoszuy, wys?annika Shavei w regionie, skorzystali z okazji, aby zag??bi? si? w znacz?ce do?wiadczenie pieczenia cha?y. Dowiedzieli si? o duchowym znaczeniu ka?dego sk?adnika i wype?nili przykazanie hafrashat challah (oddzielaj?c porcj? ciasta przed pieczeniem) i odm?wili modlitwy za siebie i swoich bliskich.

Maguen Abraham, nasza spo?eczno?? w Cali, jest tylko jedn? z 12 kolumbijskich spo?eczno?ci ?ydowskich nale??cych do ACIC – Asociaci?n de Comunidades Israelitas de Colombia (Stowarzyszenie Wsp?lnot ?ydowskich w Kolumbii). Dzi? liczy ponad 100 cz?onk?w i ma trzy zwoje Tory.

?WIAT?O CHANUKOWE DLA WSP?LNOTY ?YDOWSKIEJ W POLSCE

?WIAT?O CHANUKOWE DLA WSP?LNOTY ?YDOWSKIEJ W POLSCE

Przewodnik po ?wi?cie ?wiate? zawiera b?ogos?awie?stwa i pie?ni tradycyjne, kt?re ?piewa si? podczas zapalania ?wiec Chanuka. Wszystko jest w j?zyku hebrajskim, a tak?e z polskimi t?umaczeniami i transliteracj? tekstu.

Ta ksi??ka jest w j?zyku polskim i hebrajskim, ale mo?esz j? doda? do koszyka na tej angielskiej stronie, kup.

Mo?esz tak?e pobra? ksi??k? za darmo tutaj.

Skontaktuj si? z nami w sprawie zam?wie? hurtowych lub zni?ek edukacyjnych. Obrazy s?u?? wy??cznie do wy?wietlania i mog? nie odzwierciedla? dok?adnie produktu dostarczonego do Ciebie.

SUKKOT DOOKO?A ?WIATA

SUKKOT DOOKO?A ?WIATA

INDIE I NIGERIA

W zesz?ym tygodniu ca?y ?ydowski ?wiat w Izraelu i diasporze obchodzi? Sukkot – jedno z Szalosz Regalim – trzech ?wi?t pielgrzymich. Podczas ?wi?ta Sza?as?w zwyczajowo siedzi si? w suce, tymczasowej chacie u?ywanej podczas ?wi?tecznego tygodnia do spania i uroczystych posi?k?w.

Organizacja Shavei Israel by?a bardzo zadowolona z otrzymywania wielu zdj?? z r??nych cz??ci ?wiata i r??nych spo?eczno?ci, z kt?rymi wsp??pracujemy. Widzie? rado?? ludzi buduj?cych pi?kne sza?asy i dziel?cych si? posi?kami by?o cudownym prze?yciem. Teraz chcieliby?my pokaza? fotografie z kilku najwa?niejszych wydarze? zwi?zanych z Sukkot w spo?eczno?ci Bnei Menasze w Indiach i Izraelu oraz ?yd?w Igbo z Nigerii.

Bnei Menasze, Manipur

Bnei Menasze, Israel

Nigeria

AMERYKA PO?UDNIOWA

Nikt nie przes?a? nam tylu wspania?ych zdj?? z obchod?w Sukkot, co r??ne spo?eczno?ci Bnei Anousim z ca?ej Ameryki Po?udniowej! Lokalne spo?eczno?ci w Chile, Ekwadorze, Gwatemali, Wenezueli i innych krajach podzieli?y si? swoimi pi?knymi zdj?ciami z ich budowania suk, z posi?k?w oraz ?wi?tecznych uroczysto?ci i modlitw na Chol haMoed (dni po?rednie) Sukkot i Hoszana Raba. Teraz my dzieli?my si? tymi fotografiami z Wami!

Gwatemala

Kolumbia

POLSKA, PORTUGALIA i ROSJA

Jak wszyscy ?ydzi na ca?ym ?wiecie, spo?eczno?ci Shavei Israel w r??nych cz??ciach ?wiata obchodzi?y Sukkot i Simchat Tora, ko?cz?c cykl ?ydowskich ?wi?t miesi?ca Tiszrei. W ostatniej relacji ch?tnie podzielimy si? zdj?ciami z niekt?rych naszych spo?eczno?ci europejskich zar?wno w Europie, jak i w Izraelu.

Algarve, Portugalia