Paraszat Dewarim

Paraszat Dewarim

Ksi?ga Dwarim jest ostatni? z Pi?cioksi?gu Moj?esza. M?drcy nazywaj? j? “Miszne Tora” (Tora Powt?rzona) ze wzgl?du na jej zawarto??, kt?ra jest powt?rzeniem wielu kwestii poruszonych ju? wcze?niej. Jak pisze Ramban we wst?pie do ksi?gi Dwarim: W tej ksi?dze Moj?esz wyja?nia pokoleniu wchodz?cemu do Ziemi Izraela wi?kszo?? przykaza?, kt?re b?d? tam obowi?zywa?y. Wszystkie te micwy ju? zosta?y mu dane na G?rze Synaj lub w Namiocie Wyznaczonych Czas?w w pierwszym roku po wyj?ciu z Egiptu przed grzechem szpieg?w. Dlatego te? j?zyk przekazywania praw r??ni sie od tego, kt?ry u?ywany by? we wcze?niejszych ksi?gach (np. brak takich zwrot?w jak: “I powiedzia? B?g do Moj?esza m?wi?c rozka? Synom Izraela…”).

Read more

Paraszat Pinchas

Paraszat Pinchas

Jedna z wa?niejszych zasad w ca?ym prawie ?ydowskim przekazana nam przez m?drc?w m?wi, ?e je?li prawo wymyka ci si? z r?k, gdy nie jeste? pewny jak? drog? halachiczn? wybra?, to zobacz jak zachowuj? si? inni religijni ludzie dooko?a ciebie. Jednym z za?o?e? ca?ego systemu prawnego jest to, ?e w narodzie jest m?dro??. Ca?y lud jest na poziomie proroka. Dlatego te? w krytycznych przypadkach m?drcy polegali na decyzji ludu.

Read more