Paraszat Emor ? Jom Haacmaut w Torze

Paraszat Emor ? Jom Haacmaut w Torze

?????????? ?????? ??????????? ?????? ?????????? ???????????

I og?osi? Moj?esz synom izraelskim te ?wi?ta Pana. (Wajikra 23:44)

Og?osi? w rozumieniu przekaza?. Co oznacza, ?e przekaza? Mosze Izraelowi ?wi?ta? Oznacza to, ?e przekaza? im mo?liwo?? powo?ywania nowych ?wi?t. Jak to mo?liwe? ?wi?to?? wyznaczonych czas?w jest ?wi?to?ci?, kt?ra ewoluuje. Aby to zrozumie? musimy wyja?ni? sobie kilka kwestii.

S? dwa rodzaje ?wi?to?ci w?r?d tych kt?re wymienia Mosze pod koniec rozdzia?u 23. Jest ?wi?to?? Szabatu – to ?wi?to?? absolutna na pami?tk? stworzenia ?wiata podczas kt?rego tylko i wy??cznie B?g bra? udzia?. Aby?my wsp??cze?nie odczuli ten stopie? ?wi?to?ci musimy wej?? na poziom anio??w, na chwil? przesta? by? cz?owiekiem. Jak mo?na to zrobi?? Wstrzymuj?c si? od wszelkiej pracy w?a?ciwej w?a?nie ludziom. Pozosta?e dni ?wi?teczne dane nam s? na pami?tk? wyj?cia z Egiptu. Poniewa? w tych wydarzeniach r?wnie? my brali?my udzia?, obecnie ?wi?to?? dost?pna nam jest bez wznoszenia si? na poziom anio??w. Nie musimy, wi?c ca?kowicie wstrzymywa? si? od wszelkiej pracy. Dlatego mo?emy wykonywa? jej cz??? nie trac?c przy tym nic ze ?wi?to?ci. Read more

Paraszat Wajikra

Paraszat Wajikra

Szukaj?c r??nic mi?dzy charakterem Sefer Szmot, a Sefer Wajikra zauwa?ymy, ?e w Ksi?dze Szmot dynamika jest od g?ry do do?u, natomiast w Ksi?dze Wajikra jest od do?u do g?ry. O co chodzi? ?eby zrozumie? t? odpowied? nale?y zda? pytanie o zwi?zek mi?dzy Bogiem a cz?owiekiem. W wielu tradycjach pojawia si? poj?cie, kt?re nie ma miejsca w tradycji ?ydowskiej. Tym poj?ciem jest prze?ycie religijne.

Read more

Paraszat KiTisa

Paraszat KiTisa

Kto nie s?ysza? o grzechu z?otego cielca? To jeden z kilku najpopularniejszych grzech?w zaraz obok zakazanego owocu, bratob?jstwa i Wie?a Babel. Jakkolwiek pojemno?? interpretacyjna tego wydarzenia jest du?a, to nie mo?emy nie odnie?? si? do niego przy okazji czytania parszy na ten tydzie?.

A gdy lud widzia?, ?e Moj?esz op??nia? zej?cie z g?ry, zgromadzi? si? wok?? Aarona i rzekli do niego: Nu?e, uczy? nam bog?w, kt?rzy p?jd? przed nami, nie wiemy bowiem, co si? sta?o z owym Moj?eszem, m??em, kt?ry nas wyprowadzi? z ziemi egipskiej. (Szemot 32:1)

Read more

Paraszat Jitro

Paraszat Jitro

A gdy wszystek lud zauwa?y? grzmoty i b?yskawice, i g?os tr?by, i g?r? dymi?c?, zl?k? si? lud i zadr?a?, i stan?? z daleka (Szemot 20:14)

Pytamy: co takiego strasznego si? tam wydarzy?o, ?e Izraelici tak si? przerazili? Przecie? fakt ?e by?a ci??ka chmura, ogie? i b?yskawice nie zatrzyma?o Izraelit?w.

A g?ra Synaj ca?a dymi?a, gdy? B-g zst?pi? na ni? w ogniu. Jej dym unosi? si? jak dym z pieca, a ca?a g?ra trz?s?a si? bardzo.(Szemot 19:18). Read more

Paraszat Wajeszew

Jest opinia, kt?ra m?wi, ?e sens danych nam przykaza? mo?emy odnale?? w opowie?ciach naszych praojc?w. Czego nauczyli?my si? z opowie?ci o Tamar i Jehudzie? Odpowied? wcale nie jest oczywista. ?eby j? znale?? trzeba najpierw przestudiowa? ich histori? i wyt?umaczy? kilka poj??.

W parszy Wajeszew w rozdziale 38 wersie 8 czytamy:

Wtedy rzek? Juda do Onana; Obcuj z ?on? brata swego i wype?nij wobec niej obowi?zek powinowatego (jibum), aby zachowa? potomstwo bratu twemu.

Read more