“MACHON MILTON niebawem wystartuje”

“MACHON MILTON niebawem wystartuje”

Ten tydzie? by? powodem do ?wi?towania. Pracownicy Shavei Israel do??czyli do kilku rabin?w i nauczycieli witaj?c dziesi?ciu uczni?w z ca?ego ?wiata, kt?rzy maj? jedn? wa?n? wsp?ln? cech?: wszyscy zdecydowali si? przy??czy? do wiary ?ydowskiej! S? oni pierwszymi studentami zupe?nie nowego Machon Milton, angielskoj?zycznego Ulpan Giyur (kurs konwersji na judaizm), kt?ry Shavei Israel i jego partner w tym przedsi?wzi?ciu, Rabiniczna Rada Ameryki (RCA) otworzyli w Jerozolimie pod auspicjami G??wnego Rabinatu Izraela.

RCA przez wiele lat prowadzi?a w Jerozolimie podobny kurs r?wnie? po angielsku, ale zako?czy?a oko?o 12 lat temu.  Od tego czasu nie by?o takiego.

Opr?cz personelu Shavei Israel, kierowanego przez za?o?yciela i prezesa Michaela Freunda w ?wi?towaniu uczestniczyli rabin Moshe Weller, szef dzia?u konwersji rabinatu, rabin Reuven Tradburks, dyrektor izraelskiego regionu RCA, Louis Lipsky, starszy koordynator ds. Zada? Planowania i wsparcia finansowego organu ds. Konwersji i rabin Michoel Zylberman, dyrektor s?d?w ds. Konwersji w RCA.

Obecni byli tak?e rabin Aaron Goldscheider i pani Dafna Siegman, nauczyciele nowego programu oraz rabini Shmuel Goldin i Aaron Poston.

SHALVA BAND – I PIOSENKARKA BNEI MENASHE SINGER ? WYST?PI? PODCZAS EUROWIZJI

SHALVA BAND – I PIOSENKARKA BNEI MENASHE SINGER ? WYST?PI? PODCZAS EUROWIZJI

Nie by?o to dok?adnie to, na co wszyscy mieli nadziej?, ale Shalva Band, a wraz z ni? Dina Samte, piosenkarka z plemienia Bnei Menashe, b?d? mieli moment chwa?y w p??fina?ach Eurowizji.


Zesp?? z?o?ony z niepe?nosprawnych m?odych os?b chwyci? za serca izraelskiej publiczno?ci swoj? piosenk? w Izraelskiej telewizji w programie Kochav Haba w Izraelu gdzie wybiera si? izraelskiego reprezentanta na Eurowizji.


Konkurs Piosenki Eurowizji, cz?sto zwany po prostu Eurowizj?, jest mi?dzynarodowym konkursem piosenki, kt?ry odbywa si? g??wnie w?r?d pa?stw cz?onkowskich Europejskiej Unii Nadawc?w, ale obejmuje tak?e kilka innych kraj?w, takich jak Australia i Izrael.


Kiedy Shalva Band, ulubieniec zar?wno widz?w, jak i s?dzi?w, znalaz?o si? w?r?d finalist?w, zda?o sobie spraw?, ?e nie mo?na unikn?? zbezczeszczenia szabatu podczas obowi?zkowej pr?by fina?owej, kt?ra odb?dzie si? w pi?tkowy wiecz?r. Po d?ugich naradach zrobili jedyn? rzecz, kt?r? mogli zrobi? i wycofali si? z rywalizacji.


Zesp?? nie mo?e ju? by? zawodnikiem Eurowizji, ale dzi?ki publicznemu nadawcy KAN, Shalva Band wyst?pi w specjalnym wyst?pie na ?ywo podczas drugiego p??fina?u z mi?dzynarodowym udzia?em.
Dina, kt?ra wraz z inn? m?od? kobiet? o imieniu Annael ?piewa dla zespo?u, z pomoc? Shavei Israel w 2007 roku zrobi?a alij? z grup? innych 230 Bnei Menashe z Manipur z p??nocno-wschodnich Indii.


Za?o?yciel i prezes Shavei Israel Michael Freund opowiada o pierwszym spotkaniu z piosenkark?: “Pami?tam towarzyszenie Dinie w jej podr??y do Izraela, kiedy przywie?li?my j? z Indii w 2007 roku i jestem bardzo przej?ty losami jej i jej rodziny”

Freund dodje: “To pokazuje, ?e Bnei Menashe naprawd? zostali zaakceptowani i przyj?cie jako integralna cz??? spo?ecze?stwa izraelskiego i narodu ?ydowskiego”.


Dina Samte


Bnei Menashe s? potomkami plemienia Manaszego, jednego z dziesi?ciu utraconych plemion wygnanych z ziemi Izraela ponad 2700 lat temu przez imperium asyryjskie. Do tej pory oko?o 3000 Bnei Menashe dosta?o izraelskie obywatelstwo dzi?ki Shavei Israel. W tym ponad 1100 w ci?gu ostatnich czterech lat. Oko?o 7000 Bnei Menashe pozostaje w Indiach, czekaj?c na szans? powrotu do domu.

Genie Milgrom z Miami na Florydzie, otrzyma?a medal od czterech sefardyjskich synagog z Jerozolimy

Genie Milgrom z Miami na Florydzie, otrzyma?a medal od czterech sefardyjskich synagog z Jerozolimy

Genealo?ka, pisarka i propagatorka ?ydowskiego dziedzictwa z P??wyspu Iberyjskiego oraz dobry przyjaciel Shavei Israel, Genie Milgrom, otrzyma?a z Jerozolimy bardzo presti?owy Medal Czterech Sefardyjskich Synagog.

Ten zaszczyt zosta? jej przyznany w ostatni tydzie? Zamora w Hiszpanii, gdy wyg?osi?a przem?wienie na temat diaspory jej przodk?w z Fermoselle, w regionie Zamora w Hiszpanii.

Przewodnicz?cy Sefardyjskiej Rady Wsp?lnot Sefardyjskich w Hiszpanii, Abraham Haim, specjalnie przylecia? z Jerozolimy, aby wr?czy? jej t? presti?ow? nagrod?. Ta specjalna nagroda zosta?a przyznana Genie, kt?ra po?wi?ci?a dekad? na odzyskanie ?ydowskich korzeni sprzed 22 pokole?, swojej obecnie kuba?skiej rodziny katolickiej. Nie tylko uda?o jej si? odzyska? genealogi? za pomoc? metod, kt?re sama stworzy?a, ale tak?e by?a w stanie odkry? ?ydowsk? histori? wioski swojej rodziny i wielu innych w g?r? i w d?? rzeki Duero oddzielaj?cej Hiszpani? od Portugalii.

Read more