?PONIEWA? JESTE? ?YDEM? ? HISTORIA ?YDOWSKIEGO PRZEBUDZENIA W POLSCE

?PONIEWA? JESTE? ?YDEM? ? HISTORIA ?YDOWSKIEGO PRZEBUDZENIA W POLSCE

Urodzi?em si? w Cz?stochowie w Polsce w 1988 roku. Poniewa? w tym czasie w Polsce nie by?o szk?? ?ydowskich, moja matka wys?a?a mnie do szko?y publicznej. Gdy mia?em 8 lat przekaza?em mamie co us?ysza?em od nauczyciela. Powiedzia?em do niej: ?Mamo, jutro nie mo?emy je?? mi?sa, idziemy do ko?cio?a, a ksi?dz posypie nasze g?owy popio?em?. Matka spojrza?a na mnie i powiedzia?a: ?jasne, je?li jutro nie chcesz je?? mi?sa, nie dam ci mi?sa do jedzenia, ale nie p?jdziesz do ko?cio?a?. Zapyta?em: ?Dlaczego nie??. Odpowiedzia?a: ?Poniewa? jeste? ?ydem?.

W?a?nie wtedy Jakub Wasilewicz dowiedzia? si? o swoim pochodzeniu. Szybko jednak zorientowa? si?, ?e lepiej zachowa? t? informacj? dla siebie. Kiedy raz powiedzia? swojemu przyjacielowi kim jest nast?pnego dnia wszyscy zacz?li nazywa? go ?brudnym ?ydem?. Jakub trzyma? to w tajemnicy przed wszystkimi w szkole.

Latem i podczas przerwy zimowej Jakub zacz?? je?dzi? na ob?z Laudera, miejsca, w kt?rym rodziny ?ydowskie z ca?ej Polscki przyje?d?a?y i sp?dza?y kilka tygodni na poznawaniu judaizmu. Ob?z by? przeznaczony dla wszystkich trzech pokole? polskich ?yd?w: ocala?ych z Holokaustu, ich dzieci i wnuk?w.

To by?o od?wie?aj?ce dla Jakuba. Miejsce, w kt?rym nie musia? ukrywa? swojej prawdziwej to?samo?ci. Tam wszyscy byli ?ydami i wszyscy czuli si? komfortowo. Tam Jakub uczy? si? pie?ni hebrajskich i ?piewa? je potem dok?dkolwiek si? uda?.

Teraz Jakub jest ?onaty, ma dziecko i mieszka w Far Rockaway w Nowym Jorku. Nie zapomnia? o swoich korzeniach. Wie jakie wyzwania stoj? przed polskimi ?ydami na co dzie?. Nadal ma z nimi kontakt. Zdarzy?o mu si? nawet prowadzi? zaj?cia w Izraelu dla grupy polskich ?yd?w, kt?rzy byli na seminarium Shavei Israel.

Niedawno Jakub nagra? muzyczny singiel opracowany i wyprodukowany przez ?wiatowej s?awy piosenkarza i wykonawc? Eitana Katza. Jakub napisa? s?owa, kt?re zadedykowa? swojej matce, Halinie Wasilewicz zmar?ej kilka lat temu. Dla niego jej zachowanie przypomina Akeidat Icchak (ofiarowanie Izaaka). Przez ca?e swoje ?ycie reprezentowa?a nar?d ?ydowski i rodzica, kt?ry ofiarowuje siebie swojemu dziecku.

?WI?TOWANIE “NOWEGO ROKU DRZEW”

?WI?TOWANIE “NOWEGO ROKU DRZEW”

?ydowskie ?wi?to Tu BiSzwat znane jest r?wnie? jako ?Nowy Rok drzew?. Podczas ?wi?towania w Izraelu i na ca?ym ?wiecie ludzie ciesz? si? r??nymi owocami – zw?aszcza tymi, kt?re nale?? do siedmiu gatunk?w Izraela (wymienionych w Torze). Innym powszechnym zwyczajem Tu BiSzwat jest sadzenie drzew. Jest to przes?anie dla przysz?ych pokole?, kt?re doceni? nasze dzisiejsze dokonania za kilkadziesi?t lat. Dbanie o natur? jest obowi?zkiem ?ydowskim na r?wni z nauk? Tory i modlitw?.

Nasze spo?eczno?ci na ca?ym ?wiecie podczas ?wi?towania. Zobaczcie zdj?cia:

Spo?eczno?? Chazon Ish w Chile:

Spo?eczno?? Bnei Menasze w Mizoram:

Spo?eczno?? Shaar Haszamayim w Guatemali:

Spo?eczno?? Beit Toldot w Guayaquil, w Ecuadorze:

I nawet studenci z naszego Machon Milton w Jerozolimie:

Armenia, Salwador

INSPIRUJ?CY SUKCES PO HISZPA?SKU

INSPIRUJ?CY SUKCES PO HISZPA?SKU

Nieopart? potrzeb? spo?eczno?ci emigrant?w do Izraela (olim) jest przekazanie tego co prze?yli kolejnym nowo-przyby?ym. Ilan Bresler, konsultant finansowy z Argentyny, w?a?nie to robi.

Bresler jest przedsi?biorc? prowadz?cym w Izraelu firm? doradztwa finansowego o nazwie Cucu. Dokonawszy aliji 23 lata temu, Bresler prowadzi teraz szkolenia i coaching dla hiszpa?skoj?zycznych ludzi w Izraelu, kt?rzy chc? za?o?y? w?asn? dzia?alno?? gospodarcz?. Bresler motywuje i zach?ca ludzi do rozpocz?cia i przezwyci??enia strachu, mimo ?e przebywaj? w nowym kraju i niekoniecznie posiadaj? silne umiej?tno?ci w j?zyku hebrajskim.

W tym tygodniu Centrum Ma’ani prowadzone przez Shavei Israel go?ci?o Ilana Breslera organizuj?c w naszych biurach w Jerozolimie specjalne seminarium finansowe w j?zyku hiszpa?skim. Wzi??a w nich udzia? entuzjastyczna grupa blisko 20 os?b z r??nych ?rodowisk i r??nych kraj?w. Niekt?rzy uczestnicy s? po konwersji do kt?rej uczyli si? w Machon Miriam r?wnie? prowadzonym przez Shavei Israel.

Po spotkaniu ludzie byli bardzo wdzi?czni Shavei Israel za sprowadzenie Breslera, poniewa? zach?ci? ich do rozpocz?cia ?ycia w Izraelu i uwierzenia, ?e ??oni r?wnie? mog? spe?ni? swoje marzenia. Ludzie czuli si? bardziej zmotywowani do nauki hebrajskiego i ?rozwini?cia? ?ycia w Izraelu. Widoczna by?a wyczuwalna mocna energia, a sam Bresler bardzo cieszy? si? zaanga?owaniem i podekscytowaniem grupy.

Wszystkim uczestnikom ?yczymy sukces?w w ich biznesplanach i przedsi?wzi?ciach oraz czekamy na kolejne inspiruj?ce programy w Centrum Ma?ani!

LUDZIE KSI?GI W WIELU J?ZYKACH

LUDZIE KSI?GI W WIELU J?ZYKACH

Gdy nar?d ?ydowski zjednoczy? si? z ziemi? Izraela, nakazano nam wyrze?bi? kamienne tablice, kt?re ?dobrze wyja?ni?yby? Tor?. Gemara w Traktacie Sotah wspomina, ?e zosta?y one wyrze?bione w 70 j?zykach ?wiata w tym samym czasie. Przez tysi?ce lat, gdy nar?d ?ydowski mieszka? w wielu r??nych krajach i do?wiadczy? wielu r??nych wygna?, ostatecznie przyj?li?my j?zyki narod?w, w?r?d kt?rych ?yli?my.

Wyobra? sobie teraz, ?e pochodzisz z miejsca, w kt?rym brakuje podstawowych pism w j?zyku, kt?rego u?ywasz?

Na przyk?ad, je?li musieliby?my si? dowiedzie? podstaw na temat naszego dziedzictwa w j?zyku innym ni? hebrajski czy angielski, np. po chi?sku. Zaj??oby nam to sporo czasu i sprawi?o wiele trudu.

Shavei Israel i nasz projekt Ma’ani Center, maj? na celu edukacj? na temat dziedzictwa Izraela. Kontynuuj? podr?? do czterech kra?c?w ziemi, aby przywr?ci? Zaginionych ?yd?w z r??nych kultur i ?rodowisk. Dlatego, dla wspierania nauki ?ydowskich, sta?o si? konieczne przet?umaczenie wa?nych tekst?w na niekt?re j?zyki. Na sw?j spos?b, podobnie jak kamienne tablice, Shavei Israel pracuje nad wyja?nieniem Tory osobom ze wszystkich ?rodowisk, w tym t?umacze? na chi?ski, polski i inne j?zyki.

Wiele tom?w zosta?o ju? uko?czonych i s? teraz dost?pne dla ?yd?w m?wi?cych w ponad 10 r??nych j?zykach i s? u?ywane regularnie w razie potrzeby. Teksty te wspieraj? tych, kt?rzy robi? alij? (przeprowadzk? do Izraela) z odleg?ych miejsc, a tak?e tych, kt?rzy pozostaj? w swoich krajach ojczystych i chc? odkrywa? i odzyskiwa? swoje ?ydowskie dziedzictwo.

Do??cz do nas. Powitaj ?yd?w z ca?ego ?wiata, kt?rzy wracaj? do swoich korzeni.

Ludzie z ca?ego ?wiata u?ywaj? przet?umaczonych przez Shavei Israel ?ydowskich dzie?. Dzi?ki temu umacniaj? swoje do?wiadczenia z ?ydowskim ?yciem i zwyczajami. Zgodnie z ruchem wskaz?wek zegara od lewego g?rnego rogu: Argenty?ska kobieta czytaj?ca ksi??k? b?ogos?awie?stw po hiszpa?sku; Bnei Menasze z p??nocno-wschodnich Indii odmawiaj?cy modlitwy ?Selichot? w Kuki; Polscy ?ydzi odmawiaj? chanukowe modlitwy po polsku; Chi?scy tury?ci w Izraelu korzystaj? z ksi??ki Shavei Israel z b?ogos?awie?stwami szabatowymi po chi?sku.

Po??czenie ?Bnei Mitzvah? z Bnei Menashe

Po??czenie ?Bnei Mitzvah? z Bnei Menashe

Kiedy dzieci osi?gaj? wiek ?doros?o?ci? w judaizmie, w rzeczywisto?ci s? jeszcze do?? m?ode. Zrozumia?e jest, ?e ci m?odzi nastolatkowie koncentruj? si? na przyjacio?ach, telefonach i zabawie … To imponuj?ce, gdy dzieci potrafi? patrze? poza siebie i my?le? o tym, jak mog? zmieni? ?wiat. Tak by?o w przypadku Natea i Cory Sugar, bli?niak?w z Nowego Jorku, kt?rzy postanowili po?wi?ci? swoj? uroczysto?? bar i bat micwa spo?eczno?ci Bnei Menasze.
Ich matka, Rebecca, wyja?nia: ??ydom w Ameryce cz?sto trudno jest doceni? r??norodno?? narodu ?ydowskiego. Chcieli?my, aby Nate i Cora wiedzieli, ?e ?ydzi s? rodzin? z?o?on? z wielu r??nych ras i grup etnicznych zjednoczonych przez nasz? Tor? i Ziemi? Izraela?.
?Bnei Menashe demonstruj? tak?e ten rodzaj zaanga?owania w ?ycie Izraela i ?yd?w, kt?re chcemy, aby nasze dzieci dostrzeg?y i doceni?y. Podczas gdy tak wielu ?yd?w w Stanach Zjednoczonych uwa?a swoj? ?ydowsko?? za pewnik, wielu na ca?ym ?wiecie nadal nie jest po??czona z naszym ludem i pragnie g??boko, by jak najszybciej m?c by? cz??ci? narodu, kt?ry tak ceni nasze teksty i tradycje. Nasi go?cie byli bardzo zainteresowani poznaniem spo?eczno?ci Bnei Menashe. Wi?kszo?? nie s?ysza?a o ?ydach z Indii. Byli szczeg?lnie zainteresowani histori? spo?eczno?ci i wytrwa?o?ci?, z jak? jej cz?onkowie realizowali marzenie powrotu do narodu ?ydowskiego. Po??czenie Bnei Micwa naszych dzieci z histori? Bnei Menashe wzmocni?o przes?anie, ?e nie tylko byli oni w tym momencie odpowiedzialni za micwot, ale tak?e za ca?y nar?d ?ydowski. Wszyscy ?ydzi s? po??czeni i odpowiedzialni za siebie. Chcieli?my, aby nasze dzieci zrozumia?y, ?e to nie by?a zwyk?a impreza nastolatk?w – by?a to chwila niezwykle wa?na w ich ?yciu, kiedy akceptowali swoje miejsce w?r?d naszych ludzi. Gdy Nate i Cora rozmawiali o Bnei Menashe, ponad 400 os?b w pokoju umilk?o?.
Oto fragment ka?dego z przem?wie? bli?niak?w:
Cora: ?Gdy spotkali?my si? z cz?onkami spo?eczno?ci w Izraelu, byli?my zdumieni ich g??bokim zaanga?owaniem w judaizm i ich mi?o?ci? do Izraela. Przechodz? formalne nawr?cenie, przeprowadzaj? si? do Izraela, do??czaj? do IDF, m?wi? po hebrajsku i prowadz? pe?ne ?ycie ?ydowskie. I s? bardzo wdzi?czni za ka?d? chwil?. Tutaj, w Ameryce, wielu ?yd?w nie oddaje si? swojej religii i swojemu ludowi z t? sam? pasj? ?.
Nate: ?Poznali?my Yehoshua Menashe [?yda Bnei Menashe] w Tel Awiwie w zesz?ym roku. Yehoshua s?u?y? w IDF i teraz co roku pe?ni swoj? rezerw?. Jego ojciec i dziadek w Indiach marzyli, ?e pewnego dnia b?dzie ?y? jako Izraelczyk i ?yd, a Yehoshua z dum? powiedzia? nam, ?e to marzenie si? spe?ni?o. Stoj?c obok Yehoshua, nikt nie zgad?by, ?e jeste?my cz??ci? tego samego ludu. Wygl?damy inaczej, wychowali?my si? w w r??nych po?owach ?wiata, on m?wi w j?zyku Kuki, a ja m?wi? po angielsku – co mogliby?my mie? ze sob? wsp?lnego? – W?a?nie bardzo wiele! Oboje jeste?my ?ydami. ?
Rebecca doda?a: ?My?l?, ?e go?cie naprawd? docenili mo?liwo?? poznania tematu i nawi?zania do g??bszego znaczenia wydarzenia?.

Czy chcesz doda? wi?cej znaczenia tej uroczysto?ci? Dowiedz si? wi?cej na temat projektu Bnei Menashe lub innej specjalnej grupie, z kt?r? wsp??pracuje Shavei Israel. Skontaktuj si? z laura@shavei.org w celu uzyskania informacji.