?ydowski symbolizm w Cattolica di Stilo

?ydowski symbolizm w Cattolica di Stilo

Pomnik narodowy Cattolica di Stilo (bizantyjski ko?ci?? w po?udniowych W?oszech) nie przestaje zaskakiwa?. Jest reprezentatywny dla historycznego, kulturowego i artystycznego kontekstu, kt?re nale?? do ca?ej naszej ukochanej Kalabrii.

Na fresku z Cattolica di Stilo w prowincji Reggio Calabria wida? r?wnie? pewn? symbolik?. To ?Rotella? – symbolika narzucana ?ydom mieszkaj?cym w Europie w ?redniowieczu, a dok?adnie od 1215 r. Badania na ten temat opublikowa? 18 wrze?nia 2020 r. Brenner Editore w tomie ??ydowska symbolika w Cattolica di Stilo?.

Niniejsza publikacja jest wynikiem syntezy studi?w nad tradycjami ?ydowskimi. Pojawiaj? si? w niej dowody na temat danej symboliki, przedstawione przez dr Pugliese i dr Vincenza Triolo ? badaczy, uczonych i ekspert?w w dziedzinie historii i ochrony dziedzictwa kulturowego.

Dr Triolo podkre?li?, ?e badania by?y ukierunkowane i dog??bne techniczne z wykorzystaniem wyj?tkowej technologii. Sam je zainicjowa? w ramach konserwacji, ochrony i wzmacniania dziedzictwa kulturowego.

Zwr?cenie uwagi na charakterystyczny symbol ?ydowski daje pocz?tek bardzo interesuj?cym wiadomo?ciom, rekonstrukcjom, powi?zaniom, rozwa?aniom i refleksjom na temat obecno?ci ?yd?w na po?udniu W?och w r??nych okresach historycznych, od diaspory po wyp?dzenie ?yd?w w 1541 roku.

Badanie przeprowadzone na ma?ym, ale wa?nym szczeg?le symbolicznym, Rotella Judaica, pomaga podkre?li? kwitn?cy, ale tak?e ciemny okres dla mieszka?c?w terytorium Kalabrii, a zw?aszcza dla ludno?ci ?ydowskiej. W publikacji ?Symbolika ?ydowska w Cattolica di Stilo? poruszane s? tak?e takie zagadnienia, jak: marranizm (?ydzi, kt?rzy pod przymusem zostali konwertowani na chrze?cija?stwo, ale potajemnie praktykowali judaizm), Limpieza de sangre (czysto?? krwi oznaczaj?ca rodowitych chrze?cijan, a nie ?yd?w czy muzu?man?w, kt?rzy przeszli na chrze?cija?stwo) oraz dziedziczenie d?br demo – etno – antropologicznych zainteresowa? kultury i dziedzictwa ?ydowskiego.

Spu?cizn? tradycji ludowych podkre?la ?sze?cienny szczyt? z ?aci?skimi literami ?Accipitotu?, znajduj?cy si? w zbiorach Muzeum Etnograficzno-Folklorystycznego w Palmi (RC), kt?ry przypomina sevivon lub dreidel u?ywany w ?ydowskiej tradycji podczas ?wi?ta Chanuka. Podobny sze?cienny szczyt jest przedmiotem bada? demo – etno – antropologicznych r?wnie? na Sardynii, gdzie obecny jest w tradycji ludowej.

Dzi?ki temu badaniu chcemy coraz wi?cej uwagi po?wi?ci? poszczeg?lnym i wa?nych momentom historii Kalabrii dla coraz dok?adniejszej historycznej rekonstrukcji to?samo?ci, kt?ra stymuluje, od?ywia i wzmacnia pami?? zbiorow?. Wewn?trzna i zewn?trzna warto?? pojawienia si? ksi??ki oraz pow?d jej publikacji to w?a?nie podkre?lenie tego co ostatecznie mo?? o?wietli? nasz? wsp?ln? przysz?? ?cie?k? dla Kalabrii, kt?ra nie przestanie zaskakiwa? swoj? szlachetn? przesz?o?ci? i tysi?cletnim przyk?adem zjednoczenia i syntezy r??nych kultur.

Obecno?? ?yd?w w Kalabrii nale?y uzna? za konstytutywn? dla naszej pami?ci i naszej historii i nie mo?na wykluczy?, ?e si?ga pierwszego wieku naszej ery lub nawet wcze?niej. Wyp?dzenie ?yd?w spowodowa?o m.in. utrat? cywilizacji, post?pu materialnego i duchowego, szkodz?c nie tylko ludno?ci ?ydowskiej, ale ca?ej spo?eczno?ci po?udniowej i kalabryjskiej, czego skutki s? nadal obecne.

Cierpienie ciemnych wiek?w, o kt?rych m?wimy i kt?rych do?wiadczali kalabryjscy ?ydzi, niestety powiela?o si? w r??nych formach podczas uwi?zienia i koncentracji tysi?cy ?yd?w, zw?aszcza cudzoziemc?w i prze?ladowanych politycznie w Ferramonti di Tarsia, podczas tragicznych wydarze? zwi?zanych z faszyzmem. Wiedza staje si? niezb?dna do budowania wsp?lnego dialogu w ramach wzmacniania dziedzictwa kulturowego to?samo?ci, maj?c na celu poszanowanie i wsp??istnienie kultur.

Pog??bienie historycznego znaczenia ?Rotella? Cattolica di Stilo, podkre?lonego w ikonografii ?Dormitio Virginis?, stanowi dzi? niew?tpliwie nowy bodziec do bada? historycznych, a przede wszystkim refleksji. Dlatego z pewno?ci? interesuj?cy tom wzbogaci kalabryjsk? pami?? i kultur? zbiorow?, przenosz?c si? na niezwykle aktualne tematy, takie jak zwi?zek mi?dzy to?samo?ci?, pami?ci? i kultur?, w celu zbudowania nowego humanizmu, kt?ry wie, jak doceni? i wzmocni? bogactwo mniejszo?ci. kultury.

T?umaczenie orygina?u, opublikowane w j?zyku w?oskim w Il Dispaccio

Od francuskiej modelki do religijnej ?yd?wki w Izraelu

Od francuskiej modelki do religijnej ?yd?wki w Izraelu

Niedawno za?o?yciel i prezes Shavei Israel, Michael Freund, mia? okazj? uczestniczy? w formalnym przyj?ciu do narodu ?ydowskiego Iris Sarg – by?ej modelki i aktorki z Francji. Ceremonia odby?a si? w Rabinicznym S?dzie Konwersyjnym w Jerozolimie.

?Uczestnictwo w nawr?ceniu cz?owieka jest zawsze inspiruj?cym i wzruszaj?cym do?wiadczeniem, szczeg?lnie gdy osoba zaanga?owana dokona?a tak ogromnych po?wi?ce? i wykaza?a si? tak niesamowitym zaanga?owaniem, by zwi?za? sw?j los z ludem Izraela? – powiedzia? Freund. 

?Iris, kt?ra nie ma ani ?ydowskiego pochodzenia, ani te? z ?ydostwem wcze?niej nie mia?a du?ego do?wiadczenia, zwr?ci?a si? do Shavei Israel. Jeste?my dumni, ?e mogli?my pom?c jej w tej to?samo?ciowej podr??y?.

?Moja konwersja by?a dla mnie prawdziwym odrodzeniem. To podr?? g??bokiego, ponownego po??czenia z osob?, kt?r? naprawd? jestem i ?ydowsk? dusz?, kt?r? posiadam. Ka?dego dnia dzi?kuj? Bogu za przyj?cie mnie do grona swoich Bnei Yisrael (dzieci Izraela). Moje serce czuje si? takie b?ogos?awione, tak szcz??liwe, tak wdzi?czne, ?e jestem cz??ci? narodu ?ydowskiego, a moje imi? od dzisiaj to ?Iris Yiskah Ilana?. Dzi?kuj? Shavei Israel za niesamowite wsparcie i za towarzyszenie mi podczas mojego nawr?cenia, w trakcie samego procesu konwersi oraz, gdy sta?am przed Bet Dinem.

Sukot dooko?a ?wiata 5781 / 2020

Sukot dooko?a ?wiata 5781 / 2020

Jak co roku, z rado?ci? dzielimy si? fotografiami z przygotowa? do ?wi?ta Sukot. Budowa sza?as?w trwa w naszych wsp?lnotach na ca?ym ?wiecie w??czaj?c oczywi?cie Izrael!

Jedn? z ciekawszych rzeczy w pracy ze spo?eczno?ciami ?ydowskimi rozsianymi po wszystkich kontynentach jest obchodzenie ?wi?t.?Rzut oka na tradycje, kultur?, r??norodno?? i styl ?ycia ka?dej z tych wyj?tkowych grup przypomina nam co na prawd? oznacza ?70 twarzy Tory??!?Zobacz jak powstawa?y niekt?re sza?asy oraz zerknij na pi?kne lulawy i etrogi.

Niebawem wi?cej zdj??.

S?odki Nowy Rok naszych spo?eczno?ci w Ameryce Po?udniowej