?DZIEWCZYNA Z LIZBONY? JU? DOST?PNA W J?ZYKU ANGIELSKIM!

?DZIEWCZYNA Z LIZBONY? JU? DOST?PNA W J?ZYKU ANGIELSKIM!

Kilka miesi?cy temu w Centrum Maani Shavei Israel odby?o si? seminarium po?wi?cone ?yciu i osobowo?ci Dony Gracii Mendes Nasi, jednej z najbogatszych i najwybitniejszych kobiet ?ydowskich w renesansowej Europie.

Podczas wyk?adu prelegent, pan Guiora Barak, przedstawi? swoj? now? ksi??k? ?Gracia z Lizbony?, opowiadaj?c? histori? wczesnych lat m?odo?ci Dony Graci, kt?rej rodzina zosta?a przymusowo nawr?cona na chrze?cija?stwo. Akcja dzieje si? na tle wydarze?, kt?re dotkn??y spo?eczno?ci ?ydowskie w Hiszpanii i Portugalii przed i po wyp?dzeniu w 1492 r.

Z przyjemno?ci? informujemy, ?e ksi??ka Baraka jest teraz dost?pna w j?zyku angielskim! Mo?esz j? zam?wi? tutaj na Amazon.

Historia Marrano: Dwie kuchnie, ale nikt nie wiedzia? dlaczego

Historia Marrano: Dwie kuchnie, ale nikt nie wiedzia? dlaczego

artyku? Shimon Cohen

Po tym jak Sara zainteresowa?a si? judaizmem odkry?a, ?e jest potomkini? Marranosa. Historyczny i osobisty kr?g si? zamkn??.

Arutz Sheva rozmawia? z Sar? Israel, potomkini? Marranos  – ?yd?w zmuszonych do przej?cia na chrze?cija?stwo podczas hiszpa?skiej inkwizycji –  kt?ra znalaz?a drog? powrotn? do judaizmu w swojej rodzinnej Hiszpanii.

Sara wyja?ni?a, ?e ??jej matka przesz?a duchowy proces poszukiwania, ale nie odnalaz?a si? w ?adnej religii dop?ki nie odkry?a judaizmu. Wtedy poczu?a, ?e to w?a?nie miejsce prawdziwego Boga, do kt?rego ona nale?y. Jej matka wg??bi?a si? w judaizm, kt?rym w ko?cu Sara r?wnie? si? zainteresowa?a. P??niej Sara wzi??a udzia? w spotkaniu szabatowym zorganizowanym przez wys?annik?w Shavei Israel, kt?rzy przybyli do Hiszpanii. (Shavei Israel to izraelska organizacja, kt?ra pomaga zaginionym i ukrytym ?ydom powr?ci? do swoich korzeni).

?Podczas kolacji szabatowej rozmawiano o Marranos? m?wi Sara, wyja?niaj?c, ?e pocz?tkowo nie widzia?a ?adnego zwi?zku mi?dzy t? grup?, a ni? i jej rodzin?. Pragn??a zwyczajnie do??czy? do narodu ?ydowskiego. Ale podczas tego Szabatu rozmowa toczy?a si? wok?? tradycyjnych zwyczaj?w, kt?re zachowa?y si? w?r?d Marran?w z pokolenia na pokolenie, zakorzenione w judaizmie.

Dyskusja sprawi?a, ?e ??przypomnia?a sobie zwyczaje kt?re panowa?y w jej w?asnym domu. Pami?ta?a mi?dzy innymi ?amanie kieliszka na weselach, czego nikt w rodzinie nie m?g? jej wyja?ni?.

Sara opowiada r?wnie?, ?e w domu babci z nieznanego jej powodu  by?y dwie kuchnie. Nikt nie wiedzia? dlaczego i nikt o to nie pyta?. Rodzina zwyczajnie przyzwyczai?a si? do tego. Kiedy zmar?a jej babcia, umie?cili j? na pod?odze, w przeciwie?stwie do panuj?cego w okolicy zwyczaju chrze?cija?skiego. P??niej, kiedy Sara rozmawia?a z wolontariuszami w ?ydowskiej organizacji poch?wku w Madrycie, odkry?a, ?e ??jest to r?wnie? ?ydowski zwyczaj. (W judaizmie je?li osoba umiera w domu, to martwe cia?o k?adzie si? na pod?odze i przykrywa, dop?ki nie zostanie przygotowane do poch?wku).

Rozmowa, kt?r? Sara odby?a po Szabacie z wys?annikami Shavei Israel o jej zwyczajach rodzinnych, zamkn??a dla niej kr?g. Ona, kt?ra chcia?a nawi?za? kontakt z narodem ?ydowskim, odkry?a, ?e ??w rzeczywisto?ci by?a jego cz??ci? – cz??ci?, kt?ra musia?a porzuci? judaizm i w?drowa? przez setki lat.

W swojej ksi??ce Repaired Vessels (opublikowanej w j?zyku hebrajskim) Sara opisuje, jak ona i jej syn Baruch poradzili sobie z przystosowaniem si? do ?ycia ?ydowskiego w ma?ej hiszpa?skiej wiosce, gdzie wraz z rodzin? przeszli pierwsze etapy konwersji. Z jednej strony by?o to bardzo trudne, poniewa? nikt we wsi nie by? religijnym ?ydem, ani nie mia? poj?cia o judaizmie. Z drugiej strony Sara bardzo dobrze porozumiewa?a si? z mieszka?cami wioski. Wie?niacy rozumieli i szanowali jej wyb?r. Towarzyszyli procesowi wej?cia w judaizm i ostatecznemu przeniesieniu si? do Madrytu.

Kiedy rodzina dotar?a do Madrytu, praktykowanie judaizmu sta?o si? znacznie ?atwiejsze dzi?ki du?ej populacji ?ydowskiej. Po przej?ciu kolejnego etapu konwersji w Madrycie rodzina przeprowadzi?a si? do Izraela, aby zako?czy? j? ca?kowicie, osiedlaj?c si? w Beit El.

Kiedy zapytali?my Sar? o statystyki, kt?re m?wi? o dziesi?tkach milion?w potomk?w Marranos w Hiszpanii, Portugalii, Brazylii, Hondurasie i innych krajach odpowiada, ?e jej zdaniem jest to jedna z oznak odkupienia. ?Jest obietnica od Boga, ?e ??wszystkie dusze powr?c?, aby odkupienie si? zako?czy?o – to jest zdecydowanie znak, ?e ten czas nadchodzi?. Jednak wed?ug Sary ka?dy przypadek musi zosta? dog??bnie zbadany. Mo?liwe jest przecie?, ?e przez lata pojawi?o si? wiele ludzi, kt?rzy chcieli nale?e? do narodu intelektualist?w, lider?w i ludzi wp?ywowych wcale nie b?d?c jego cz??ci?.

Dzie? tragedii dla narodu ?ydowskiego –  ?ydzi hiszpa?scy, 9 Aw, 1492

Dzie? tragedii dla narodu ?ydowskiego – ?ydzi hiszpa?scy, 9 Aw, 1492

?ydzi hiszpa?scy zostali wygnani z Hiszpanii z wielkim okrucie?stwem 9 dnia ?ydowskiego miesi?ca Aw w 1492 roku. Wielu z nich zmar?o z powodu chor?b i g?odu, gdy pr?bowali znale?? schronienie, a ci, kt?rzy pozostali w Hiszpanii i skrywali swoj? ?ydowsk? to?samo?? ucierpieli przez Inkwizycj?. Ich potomk?w mo?na spotka? do dzisiaj.

Dodatkowo do litanii katastrof zwi?zanych z Tisza BeAw, dosz?o wydalenia ?yd?w z Hiszpanii w 1492 r. Co oznacza?o koniec wspania?ej spo?eczno?ci Sefardyjskich ?yd?w na P??wyspie Iberyjskim.

Gdy kr?l Ferdynand i kr?lowa Izabela usun?li oko?o 200 000 ?yd?w z Hiszpanii z Tisza BeAw 1492, byli przekonani, ?e rozwi?zali sw?j ?ydowski problem. Jednocze?nie zgodnie z Dekretem z Alhambra z 1492 roku, w Hiszpanii pozosta?o dodatkowe 200?000 ?wie?o ochrzczonych Chrze?cijan. Hiszpa?scy monarchowie wierzyli, ?e bez wp?ywu i obecno?ci ?rodowiska ?ydowskiego ci Nowi chrze?cijanie ca?kowicie zasymiluj? si? z katolickim spo?ecze?stwem hiszpa?skim. Niekt?rzy owszem zasymilowali si?. Inni natomiast tylko pozornie byli chrze?cijanami, a potajemnie utrzymywali ?ydowsk? wiar? na tyle na ile to by?o mo?liwe.

Read more

Genie Milgrom z Miami na Florydzie, otrzyma?a medal od czterech sefardyjskich synagog z Jerozolimy

Genie Milgrom z Miami na Florydzie, otrzyma?a medal od czterech sefardyjskich synagog z Jerozolimy

Genealo?ka, pisarka i propagatorka ?ydowskiego dziedzictwa z P??wyspu Iberyjskiego oraz dobry przyjaciel Shavei Israel, Genie Milgrom, otrzyma?a z Jerozolimy bardzo presti?owy Medal Czterech Sefardyjskich Synagog.

Ten zaszczyt zosta? jej przyznany w ostatni tydzie? Zamora w Hiszpanii, gdy wyg?osi?a przem?wienie na temat diaspory jej przodk?w z Fermoselle, w regionie Zamora w Hiszpanii.

Przewodnicz?cy Sefardyjskiej Rady Wsp?lnot Sefardyjskich w Hiszpanii, Abraham Haim, specjalnie przylecia? z Jerozolimy, aby wr?czy? jej t? presti?ow? nagrod?. Ta specjalna nagroda zosta?a przyznana Genie, kt?ra po?wi?ci?a dekad? na odzyskanie ?ydowskich korzeni sprzed 22 pokole?, swojej obecnie kuba?skiej rodziny katolickiej. Nie tylko uda?o jej si? odzyska? genealogi? za pomoc? metod, kt?re sama stworzy?a, ale tak?e by?a w stanie odkry? ?ydowsk? histori? wioski swojej rodziny i wielu innych w g?r? i w d?? rzeki Duero oddzielaj?cej Hiszpani? od Portugalii.

Read more

?YDOWSKA NAUKA W ALICANTE, W HISZPANII

?YDOWSKA NAUKA W ALICANTE, W HISZPANII

Rabin Elisha Salas uda? si? do Alicante w Hiszpanii i sp?dzi? tam kilka dni podczas kt?rych prowadzi? szeroki wachlarz zaj?? dla cz?onk?w lokalnej spo?eczno?ci Bnei Anousim. Program obejmowa? wyk?ady o judaizmie i lekcje j?zyka hebrajskiego, zar?wno dla doros?ych, jak i dla dzieci. Dodatkowo r?wnie? modlitwy szabatowe i wsp?ln? kolacj? w hotelu Leuka – miejscu, w kt?rym odbywa?y si? wcze?niejsze wydarzenia wsp?lnotowe, takie jak kolacja Dnia Niepodleg?o?ci.

Oto kilka zdj?? z tego wydarzenia: