Szawuot

Szawuot to troch? dziwne ?wi?to. Celebrujemy akt obdarzenia nas Tor? przez B!ga, ale nie jest w niej zapisana ani data Szawuot, ani ?adne przykazanie z tym ?wi?tem zwi?zane. Te dwie ciekawostki ujawniaj? g??bok? prawd? na temat Tory i naszego zwi?zku z ni?. Fakt, ?e data i pow?d ?wi?towania nie s? zapisane ka?e rozumie?, ?e generalnie… Read More Szawuot

CHANUKA DOOKO?A ?WIATA – 2019/5780

Jak zawsze w miesi?cu Kislev nasze spo?eczno?ci na ca?ym ?wiecie s? zaj?te dekorowaniem, zapalaniem ?wiec, ?piewaniem piosenek, dzieleniem si? prezentami, graniem w dreidla, jedzeniem pysznych przysmak?w i oczywi?cie zapalaniem ?wiec. Dzi?ki fotografiom, kt?re nam przes?ali mo?emy zobaczy? jak ?wi?towano Chanuk?. Obejrzyj te zdj?cia i ciesz si? u?miechem i niepowtarzalnym smakiem, jaki ka?da spo?eczno?? nadaje ?wi?tuj?c… Read More CHANUKA DOOKO?A ?WIATA – 2019/5780

?WIAT?O CHANUKOWE DLA WSP?LNOTY ?YDOWSKIEJ W POLSCE

Przewodnik po ?wi?cie ?wiate? zawiera b?ogos?awie?stwa i pie?ni tradycyjne, kt?re ?piewa si? podczas zapalania ?wiec Chanuka. Wszystko jest w j?zyku hebrajskim, a tak?e z polskimi t?umaczeniami i transliteracj? tekstu. Ta ksi??ka jest w j?zyku polskim i hebrajskim, ale mo?esz j? doda? do koszyka na tej angielskiej stronie, kup. Mo?esz tak?e pobra? ksi??k? za darmo tutaj.… Read More ?WIAT?O CHANUKOWE DLA WSP?LNOTY ?YDOWSKIEJ W POLSCE

MI?DZYNARODOWE SEMINARIUM DLA ?YD?W W NIGERII

Igbo to jedna z najwi?kszych grup etnicznych Nigerii. W?r?d nich znajduje si? oko?o 4000 os?b praktykuj?cych judaizm i definiuj?cych si? jako potomkowie zaginionego plemienia Izraela. W tym tygodniu Nigeria zorganizowa?a siedmiodniowe seminarium dla ?yd?w, kt?re obejmuje wyk?ady, lekcje hebrajskiego, nauk? Tory oraz zaj?cia szabatowe. Emisariusz Shavei Israel, Gadi Bentley, wzi?? udzia? w tym wydarzeniu. W… Read More MI?DZYNARODOWE SEMINARIUM DLA ?YD?W W NIGERII