?WIAT?O CHANUKOWE DLA WSP?LNOTY ?YDOWSKIEJ W POLSCE

?WIAT?O CHANUKOWE DLA WSP?LNOTY ?YDOWSKIEJ W POLSCE

Przewodnik po ?wi?cie ?wiate? zawiera b?ogos?awie?stwa i pie?ni tradycyjne, kt?re ?piewa si? podczas zapalania ?wiec Chanuka. Wszystko jest w j?zyku hebrajskim, a tak?e z polskimi t?umaczeniami i transliteracj? tekstu.

Ta ksi??ka jest w j?zyku polskim i hebrajskim, ale mo?esz j? doda? do koszyka na tej angielskiej stronie, kup.

Mo?esz tak?e pobra? ksi??k? za darmo tutaj.

Skontaktuj si? z nami w sprawie zam?wie? hurtowych lub zni?ek edukacyjnych. Obrazy s?u?? wy??cznie do wy?wietlania i mog? nie odzwierciedla? dok?adnie produktu dostarczonego do Ciebie.

PREZENTY DLA SPO?ECZNO?CI OD IZRAELA SHAVEI Z OKAZJI ROSZ HASZANAH

PREZENTY DLA SPO?ECZNO?CI OD IZRAELA SHAVEI Z OKAZJI ROSZ HASZANAH

W oczekiwaniu na Rosz Haszana Shavei Israel zapewni? swoim spo?eczno?ciom w r??nych cz??ciach ?wiata mi?e prezenty, kt?re pomog?y im przygotowa? si? do tego wyj?tkowego ?wi?ta. Na przyk?ad ?ydzi z ?odzi, Gda?ska i Wroc?awia otrzymali zupe?nie nowe machzorim (modlitewniki) na Wielkie ?wi?ta, z kt?rych b?d? mogli korzysta? podczas modlitw.

Ponadto izraelska sie? supermarket?w Supersol przekaza?a Shavei Israel 60 000 szekli w formie kupon?w na ?ywno?? na ?wi?to Rosz Haszana, kt?re znalaz?y si? w r?kach cz?onk?w spo?eczno?ci z Bnei Menasze, Bnei Anousim oraz Subbotnik?w – ?ydowskich imigrant?w w Izraelu. Dzi?ki temu ich ?wi?ta b?d? jeszcze pe?niejsze i nieco s?odsze.

?WI?TO ROSZ HASZANA NA ?WIECIE

?WI?TO ROSZ HASZANA NA ?WIECIE

W tym tygodniu wsp?lnoty Shavei Israel w ro?nych miejscach ?wiata tak jak i inne spo?eczno?ci ?ydowskie ?wi?towa?y pocz?tek nowego, 5780 roku ?ydowskiego – Rosz Haszana. Od Ekwadoru i Kolumbii po Portugali? i Polsk?, ludzie gromadzili si? w synagogach i domach kultury, aby s?ucha? d?wi?ku szofaru i uczestniczy? we wsp?lnych posi?kach Rosz Haszanowych ze specjalnym jedzeniem symbolizuj?cym b?ogos?awie?stwa nadchodz?cego roku.

Shavei Israel ?yczy wszystkim udanego roku pe?nego dobrobytu i inspiracji!

Zobacz zdj?cia

Wolontariuszka Shavei Israel w ?odzi

Wolontariuszka Shavei Israel w ?odzi

Przed wybuchem II wojny ?wiatowej w Polsce mieszka?o ponad 3 miliony ?yd?w. Dziewi??dziesi?t procent polskiego ?ydostwa zosta?o zgin??o podczas Holokaustu, a powojenne represje komunistyczne sprawi?y, ?e wielu polskich ?yd?w uciek?o z Polski. Ci, kt?rzy zostali, cz?sto musieli ukrywa? swoj? to?samo??.

Ale od czasu upadku ?elaznej kurtyny i transformacji Polski w demokracj? coraz wi?ksza liczba Polak?w zacz??a odkrywa? ?ydowskie korzenie swoich rodzin. Nale?? do nich m?odzi ludzie, kt?rych ?ydowscy rodzice lub dziadkowie zostali oddani polskim rodzicom, by zosta? ocalonymi.

Wychowani na polskich katolik?w dopiero niedawno poznali swoj? prawdziw? ?ydowsk? to?samo??.

Shosh Chovav, wolontariuszka Shavei Israel, kt?ra sp?dzi? sporo czasu w ?odzi, niedawno przyjecha?a do Polski na dwa miesi?ce.  Shosh udost?pni?a nam kilka zdj?? ze swojego pobytu. W?r?d nich by?y zaj?cia hebrajskiego dla dzieci, warsztaty, inspiruj?ce spotkania z m?odymi lud?mi z Izraela, kt?rzy odwiedzili Gmin?.

Ale najbardziej poruszaj?cym wydarzeniem by?o przytwierdzenie mezuzy w domu jednego z cz?onk?w zarz?du ??dzkiej Gminy.