Nasz zesp??

michaelMichael Freund
Za?o?yciel i przewodnicz?cy Shavei Israel

Michael jest kolumnist? oraz autorem fabularnych opowiada? w wiod?cym Izraelskim dzienniku ukazuj?cym si? w j?zyku angielskim: ?The Jerusalem Post?. Wcze?niej by? Zast?pc? Dyrektora Komunikacji i Polityki Planowania w Urz?dzie Rady Ministr?w Benjamina Netanjahu. Pochodzi z Nowego Jorku, zdoby? tytu? MBA w dziedzinie finans?w na Uniwersytecie Columbia oraz licencjat z Woodrow Wilson School do Spraw Mi?dzynarodowych i Publicznych na Uniwersytecie Princeton. Kontakt z Michaelem Freund

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Edith Blaustein
Wicedyrektor Generalny Administracji

Zanim w 2008 roku dokona?a aliji, czyli imigracji do Izraela, pe?ni?a funkcj? dyrektora Centrum Studi?w Judaistycznych w Urugwaju w ramach Agencji ?ydowskiej. Wcze?niej by?a dyrektorem Instytutu Jawne Montevideo, gdzie stworzy?a programy edukacyjne na temat wolontariatu i bibliodramy. Jest autorem ksi??ki ?S?owa z serca? . Edith posiada tytu? magistra w dziedzinie edukacji i pracowa?a jako nauczycielka historii oraz coach ontologiczny w Urugwaju, Chile, Argentynie i Izraelu. Kontakt do Edith Blaustein

birnbaumRabin Eliyahu Birnbaum
Rabin oraz Dyrektor Edukacji w Shavei Israel

Od 1998 Eliyahu pe?ni? funkcj? dyrektora Machon Amiel (szkol?c rabin?w i duchowych przyw?dc?w do pracy w ?rodowiskach diaspory) by? r?wnie? s?dzi? w Naczelnym S?dzie Rabinackim Izraela do spraw konwersji. Rabin Birnbaum jest autorem i redaktorem wielu ksi??ek i artyku??w na temat ?ydowskiej wiary, praktyki i filozofii. W latach1985 i 1990 pracowa? w ?wiatowej Organizacji Syjonistycznej, pe?ni?c tam wielorakie funkcje jako: wyk?adowca m?odzie?y w Ameryce ?rodkowej w kwestii syjonizmu i judaizmu; doradca na Ameryk? ?aci?sk?; menad?er publikacji w j?zyku hiszpa?skim w Departamencie Kultury i Edukacji Religijnej. By? Naczelnym Rabinem Urugwaju latach 1992-1997. Eliyahu urodzi? si? w Urugwaju i dokona? aliji w roku 1972. Studiowa? w jesziwie Har Zion i otrzyma? tytu? rabina w 1982. Zdoby? tytu? magistra z My?li ?ydowskiej na Uniwersytecie Hebrajskim oraz tytu? doktora nauk Filozofii ?ydowskiej na Uniwersytecie Bar-Ilan. Kontakt z rabinem Birnbaumem

Tzivia Kusminsky
W Shavei Israel szef wydzia??w do spraw Bnei Anousim oraz ukrytych ?yd?w Polskich

Tzivia pracowa?a z potrzebuj?cymi dzie?mi jako wychowawca w edukacji nieformalnej w argenty?skiej spo?eczno?ci ?ydowskiej. Naucza?a r?wnie? judaizmu dzieci, kt?re nie otrzyma?y formalnej ?ydowskiej edukacji. Urodzona w Argentynie, zrobi?a alij? (powr?ci?a) do Izraela w 5762 (2002). Jest absolwentk? Wydzia??w politologii i historii Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie, uko?czy?a tytu? magistra w dziedzinie politologii na Uniwersytecie w Tel Awiwie. Kontakt z Tzivia Kusminsky