Parsza Miszpatim

Parsza Miszpatim

Zanim dzieci p?jd? spa?, studiujemy wsp?lnie Tor?. Zacz?li?my od pocz?tku i powoli przechodzimy przez ca?y Pi?cioksi?g. Dopiero co sko?czyli?my Parsz? Miszpatim. Zaj??a nam du?o czasu, zawiera mn?stwo zasad i szczeg???w. Zdarza si?, ?e czuj? potrzeb? g??bszego wyja?nienia danego wersu, cz?sto moje dzieci zadaj? pytania dotycz?ce praktycznego zastosowania poszczeg?lnych zapis?w. Pytania padaj? dop?ki, dop?ty nie dotr? do kra?ca swojej wiedzy na temat Halachy i wszystko, co mog? powiedzie?, to: nie wiem, sprawd?my to, co o tym my?lisz, albo wystarczy, idziemy dalej. Nie ma ko?ca mo?liwo?ciom teoretycznych zastosowa? Tory, a nasza Parsza jest jedynie pocz?tkiem tej dyskusji.

Zauwa?y?em, ?e brak odpowiedzi jest cz?sto preferowanym rezultatem. Mi?o, kiedy nie trzeba podejmowa? decyzji. Wi??e si? to z o?wiadczeniem Dzieci Izraela z ko?ca naszej Parszy: ?Wszystko, co powiedzia? Wiekuisty spe?nimy i us?uchamy?. Studiuj?c Tor?, poznajemy j? jedynie powierzchownie i zawsze mo?emy powiedzie?: ?Nie wiem?. Codzienne ?ycie stawia przed nami halachiczne wyzwania i nie daje mo?liwo?ci, by nie podj?? decyzji. B?dziemy wiedzieli, poniewa? w ko?cu zmusi nas do tego ?ycie.

Szabat Szalom!

Z mi?o?ci?,

Yehoshua

t?um. Jojo Wrze?niowska

Parsza Wezot Habracha

Parsza Wezot Habracha

Nigdy wcze?niej nie pisa?em komentarza do parszy Wezot Habracha, dzisiaj robi? to po raz pierwszy. Nie pisa?em nie dlatego, ?e du?o si? dzieje akurat w tym czasie, ale dlatego, ?e nie czytamy tej Parszy w odczycie tygodniowym. Jest tylko jeden dzie? w roku, kiedy czytamy publicznie ca?y, ostatni fragment Tory – Simchat Tora. Zaraz potem zaczynamy od pocz?tku, czyli od parszy Bereszit. W czasie Szabatu po Simchat Tora czytamy ca?? parsz? Bereszit. Natomiast w czasie Simchat Tora czytamy zar?wno Wezot Habraha, jak i Bereszit. Wezot Habracha nie pojawia si? w odczycie tygodniowym, w przeciwie?stwie do parszy Bereszit. Dlaczego?

W naszej tradycji nie wierzymy w ostateczne zako?czenia. Kiedy ko?czymy studiowa? jeden traktat Miszny czy Gemary, modlimy si?, by powr?ci? do nauki i natychmiast zaczynamy nast?pny. Kiedy ko?czymy Tor?, musimy od razu zacz?? od nowa. Gdyby?my mieli Szabat, w czasie kt?rego sko?czyliby?my Tor?, uczy?oby to nas najwi?kszego k?amstwa ze wszystkich, m?wi?cego, ?e istnieje co? takiego jak koniec. Mo?emy zacz?? znowu w dowolnym momencie, ale nie mo?emy sko?czy?, nigdy nie mo?emy si? podda?. Fakt, ?e Wezot Habracha nie jest czytana jako Parsza tygodnia uczy nas w?a?nie tego.

Moadim Bsimcha!

Szabat Szalom!

Z mi?o?ci?,

Yehoshua

Paraszat Bamidbar

Paraszat Bamidbar

W tym tygodniu rozpoczynamy czytanie nowej ksi?gi Tory. Jej nazwa, a tak?e nazwa bie??cej Parszy to Bamidbar czyli ?Na pustyni?. Wydarzy?o si? co? pomi?dzy zesz?otygodniow? Parsz? a aktualn?, co? co zaprowadzi?o nas spod g?ry na pustyni?. C?? takiego si? sta?o? Niestety, nie wiemy. Czasem po prostu tak si? dzieje, w jednej chwili czujesz jakby ?wiat leg? u Twoich st?p, a za moment czujesz si? zagubiony i zdezorientowany.

Bardzo cz?sto po chwilach szczytowych osi?gni?? ogarnia nas z?e samopoczucie i dezorientacja. Wyra?nie wida? to w naszym fragmencie Tory. Co zatem mo?emy zrobi?,

aby odnale?? si? w tej duchowej pustce? Zacznijmy liczy?. W naszej Parszy B!g rozkazuje Mosze, aby sporz?dzi? najbardziej szczeg??owy spis ludno?ci w ca?ym tek?cie Tory.

Kiedy tracimy poczucie zasadno?ci lub pojawiaj? si? w?tpliwo?ci, c?? mo?emy zrobi?, aby si? ich pozby?? Policzmy nasze b?ogos?awie?stwa. Kiedy tracimy do?wiadczaln? wiedz? o obecno?ci B!ga w naszym ?yciu, powinni?my zacz?? kultywowa? t? wiedz? w sferze intelektualnej. B!g jest poza niesko?czono?ci?, podobnie jak nasza zdolno?? do ??czenia si? z B!giem. Czasami jednak, aby poczu? Jego obecno??, musimy policzy?, w jaki spos?b pojawia si? w naszym ?yciu.