ALIJAH BNEI MENASZE: POSNAJ JEREMIAZA HNAMTEA

ALIJAH BNEI MENASZE: POSNAJ JEREMIAZA HNAMTEA

Jeszcze w tym roku Shavei Israel chce sprowadzi? 250 os?b z Indii do Izraela, by zrobili Alij?. W?r?d nich jest Jeremiasz Hnamte, rodowity Mizoram. Jest on bardzo podekscytowany spe?nieniem swojego marzenia i powrotem do krainy swoich przodk?w.

60-letni Jeremiasz jest przedstawicielem spo?eczno?ci Chovevei Tsion w stanie Mizoram w p??nocno-wschodnich Indiach. Cz??? jego rodziny zrobi?a ju? alij?. Dzisiaj jego c?rka i jej dzieci mieszkaj? w Nazareth Illit tak samo jak jego matka i siostry. Jeremiasz z ?on? Tamar i swoimi dzie?mi pozosta? w Indiach, staraj?c si? prowadzi? styl ?ycia religijnego ?yda.

Do tak wielkich zmian jak przeprowadzka do innego pa?stwa nak?oni? Jeremiasza dziadek, kt?rego zachowaniem si? zainspirowa?. Dziadek swego czasu postanowi? dosta? si? do Izraela z Mizoramu pieszo.  W p??niejszych latach rodzina przekaza?a gminie swoj? ziemi? na budow? mykwy.

Przeprowadzka do Izraela jest znacz?cym krokiem dla ca?ej rodziny. ?Tak powinno by?? – wyja?nia Jeremiasz – ?Pomimo wszystkich trudno?ci jakie napotykamy w Indiach, gdy chcemy je?? koszernie czy przestrzega? szabat nadal wierzymy w naszego B-ga i ta wiara w Niego pomog?a nam do tej pory przetrwa? wszystkie trudno?ci. Ale czas wraca? do domu, do Syjonu?.

*****************************

Wspieraj alij? Bnei Menasze robi?c wielka r??nic?! Alija Esther, jej rodziny oraz innych Bnei Menasze jest przez nas wspierana. Ka?da Wasza wp?ata pomo?e w tym nam. Koszt imigranta wynosi zaledwie 1000 USD, co pokrywa niekt?re pocz?tkowe koszty absorpcji. Za ka?de zebrane 1000 USD Esther lub inna osoba z Bnei Menasze powr?ci do Syjonu.

FUNDAMENTALNY FREUND: BUDOWA MUZEUM ALIJI

FUNDAMENTALNY FREUND: BUDOWA MUZEUM ALIJI

Je?li spojrzymy wstecz patrz?c na ostatnie 70 lat, zobaczymy wyra?nie, ?e niekt?re z najbardziej poruszaj?cych moment?w naszego narodu by?y tymi, kt?re dotyczy?y ratowania ?ydowskich spo?eczno?ci diaspory. Ale ile m?odsze pokolenie zna lub w pe?ni docenia te niezwyk?e opowie?ci?

W anna?ach wsp??czesnej historii ?ydowskiej niewiele opowie?ci jest tak epickich, jak i inspiruj?cych, jak zes?anie wygna?c?w z czterech kra?c?w ziemi.

Od czasu odrodzenia pa?stwa Izrael w 1948 roku ponad 3,2 miliona imigrant?w dotar?o do brzeg?w Ziemi ?wi?tej z ponad 100 kraj?w na ca?ym ?wiecie. Niekt?rzy przybyli tutaj, uciekaj?c przed prze?ladowaniami. Innych motywowa?o syjonistyczne marzenie, przekonanie religijne lub o?ywione nadzie na stworzenie lepszego ?ycia dla siebie i swoich rodzin.

Read more

Spo?eczno?ci Shavei Israel na ca?ym ?wiecie obchodz? Chanukah

Spo?eczno?ci Shavei Israel na ca?ym ?wiecie obchodz? Chanukah

Chanuka – ?wi?to ?wiate? – jednoczy ?yd?w na ca?ym ?wiecie dzi?ki magicznej atmosferze rado?ci, nadziei i poczucia cudu. Cieszmy si? razem patrz?? jak ma?e i du?e spo?eczno?ci obchodzi?y ?wi?to w r??nych cz??ciach ?wiata.

Zaczniemy od Indii, gdzie Bnei Menasze z lokalnych stan?w Manipur i Mizoram zbieraj? si?, aby zapali? ?wiece Chanukah.

Manipur

Mizoram

Podczas gdy wi?kszo?? Subbotnik?w czyli ?yd?w z by?ego Zwi?zku Radzieckiego wci?? ?wi?tuje Chanuk? w diasporze, jest te? grupa tych, kt?rzy ju? zrobili alij? i mieszkaj? w Izraelu. Beit Szemesz, gdzie mieszka wi?kszo?? cz?onk?w grupy, odwiedzi? rabin Szlomo Zelig Avrasin ze swoim wyj?tkowym wyk?adem.

Ukryci ?ydzi w Polsce brali udzia? w zaj?ciach organizowanych dla nich przez rabina Aviego Baumola w Krakowie i rabina Dawida Szychowskiego w ?odzi.

?odzi

Krakowie

Rabin Elize Salas, wys?annik Shavei Israela w Salwadorze, podzieli? si? z nami tak?e zdj?ciami jego spo?eczno?ci, oraz kilkoma fotografiami spo?eczno?ci Hondurasu i Gwatemali, z kt?rymi jest r?wnie? w kontakcie.

Armenia

Beit Israel, San Salvador

Gwatemala

Honduras

Kolumbia

Chile

W ko?cu, rabin Avraham Latapiat z Chile przes?a? nam zdj?cia swojej spo?eczno?ci, kt?ra ro?nie? jak poprzednie ?wi?towa?a uroczy?cie.