Paraszat Ki Tece

Paraszat Ki Tece

Ju? po kilku zdaniach naszej Parszy czytamy o jednym z najbardziej przera?aj?cych przykaza? w ca?ej Torze: Ben Sorer Umoreh – niepokorny syn. Je?li kto? jest zainteresowany, to szczeg??y tego przykazania s? dok?adnie opisane w Misznie, w traktacie Sanhedryn. Generalnie chodzi o to, ?e je?li dziecko jest wyj?tkowo niepokorne i krn?brne, jego rodzice musz? i?? do s?du i skaza? go na ?mier?. By?em przera?ony, kiedy czytali?my to podczas Minchy w Szabat.

Rozumiem, ?e czasami, mo?e nawet do?? cz?sto, zmuszamy nasze dzieci do robienia rzeczy wbrew ich woli i czujemy, ?e jest to okrutne. Mo?e to przykazanie daje nam przestrze? do fantazjowania o strasznej zem?cie, kiedy dzieci zbyt cz?sto posuwaj? si? za daleko?

Gdy czytam wspomnienia tych, kt?rzy prze?yli Holokaust, zdarza mi si? p?aka? maj?c przed oczami tak?e obraz w?asnych dzieci. Zastanawiam si? czy by?bym w stanie je uratowa? i czy one mia?yby wol?, by zosta? uratowane. M?wi? sobie, ?e zrobi? dla nich absolutnie wszystko, ?e dam im absolutnie wszystko. Granice i dyscyplina rzadko pojawiaj? si? na tej li?cie.

Rodzicielstwo to pot??ne wyzwanie, a dzieci potrzebuj? teraz naszej ochrony bardziej ni? kiedykolwiek. Wyzwaniem jest tworzenie i utrzymywanie zdrowych granic. Tak samo jak nauka poskramiania pot??nego apetytu, gdy wszystko jest w zasadzie w zasi?gu r?ki. Jak mo?emy temu podo?a?, je?li sami nie odrobili?my tych lekcji? Ben Sorer Umoreh to wstrz?saj?cy spos?b na wytr?cenie nas ze stanu samozadowolenia zar?wno jako rodzic?w, jak i ludzi.

Szabat Szalom!

Z mi?o?ci?,

Yehoshua