Paraszat Lech Lecha

Paraszat Lech Lecha

Parsz? w tym tygodniu otwiera pierwszy kontakt B!ga z Abrahamem. B!g m?wi, ?eby opu?ci? Ur Kasdym i poszed? do miejsca, w kt?rym obdarzy go widzeniem. Abraham post?puje zgodnie z poleceniami. Gdy tylko wkracza do ziemi Izraela, ukazuje mu si? B!g, a potem? cisza. Przez dwadzie?cia pi?? lat, kt?re mijaj? mi?dzy pocz?tkiem a ko?cem naszej Parszy, B!g kontaktuje si? z Abrahamem zaledwie kilka razy i nigdy, gdy pe?en niepokoju Abraham staje przed dylematem. Jakie wi?c widzenie daje mu B!g?

Nie pokazuje, co robi? – w rzeczywisto?ci Abraham pope?nia ca?kiem sporo b??d?w po wej?ciu do ziemi Izraela. B!g pokazuje mu, ?e ka?de dzia?anie ma swoj? rang? i swoje znaczenie. Pokazuje, ?e ?wiat jest noszonym przez Niego p?aszczem i przez to okrycie mo?na bezpo?rednio pozna? B!ga. Abraham nie by? pierwsz? osob? wierz?c? w B!ga, ale by? pierwszym cz?owiekiem, kt?ry poszukiwa? Go w samym ?rodku tego ?wiata. W tym tygodniu B!g b?ogos?awi Abrahama i jego dzieci mo?liwo?ci? ujrzenia Boskiej r?ki, operuj?cej w naszym ?wiecie. 

Szabat Szalom!

Z mi?o?ci?, 

Yehoshua

t?um. Jojo Wrze?niowska

Paraszat Eikew

Paraszat Eikew

Parsz? w tym tygodniu otwiera lista b?ogos?awie?stw, kt?rych do?wiadczy nar?d Izraela kiedy osiedli si? na ziemi Izraela i ?y? b?dzie zgodnie z prawami Izraela. Nie jest to kr?tka lista. Gdy j? czytam, czuj? jak ro?nie m?j niepok?j, poniewa? cz?sto w Torze po b?ogos?awie?stwach pojawiaj? si? kl?twy. Pocz?tek tej Parszy jest diametralnie r??ny od Parszy z ubieg?ego tygodnia, w kt?rej B!g wyra?nie odm?wi? spe?nienia b?aga? modl?cego si? Moj?esza. Jak mo?na wyt?umaczy? t? r??nic?, gdzie najpierw marzenia Moj?esza spotykaj? si? z odmow?, a potem Moj?esz o?wiadcza, ?e wszystkie nasze marzenia b?d? spe?nione?

Najbardziej oczywist? odpowiedzi? jest stwierdzenie, ?e poprzednia Parsza m?wi?a o modlitwie, natomiast Parsza w tym tygodniu m?wi o dzia?aniu. Modlitwa jest kluczow? cz??ci? Judaizmu, musimy modli? si? trzy razy dziennie. Jaki jest cel modlitwy? Utrzymywa? klarown? wizj? ?wiata, kt?ry staramy si? urzeczywistni?. Musimy zna? nasze cele, je?li chcemy je osi?ga?, ale jedynie zna? i pragn?? ich to za ma?o. Cho? wizja naszej przysz?o?ci jest wa?na, bez dzia?ania jest tylko fantazj?. Parsza Eikew m?wi nam, ?e dzia?anie jest ?r?d?em wszystkich b?ogos?awie?stw, a ?r?d?em naszych dzia?a? powinny by? najg??bsze modlitwy bezpo?rednio z serca.

Szabat Szalom!

Z mi?o?ci?,

Yehoshua