Paraszat Balak – Biblijni z?oczy?cy

Jakie jest nam znane najwcze?niejsze ?r?d?o antysemityzmu? Gdzie w Torze znajdujemy odniesienie do pr?by zlikwidowania ?yd?w i judaizmu? Najjaskrawsza historia to ta z Faraonem w Egipcie oraz druga z Balakiem i kr?lem Moabu, kt?ra ma miejsce czterdzie?ci lat p??niej. Obaj monarchowie pos?uguj? si? wywo?ywaniem strachu w celu wytworzenia histerycznej atmosfery w ich narodzie w stosunku… Read More Paraszat Balak – Biblijni z?oczy?cy

Co to jest boja?? Bo?a? – Paraszat Waera

Jak zdefiniowa? boja?? Bo??? Cz?sto m?wimy o pragnieniu bycia pobo?nym. Ale co to znaczy? Wierne wype?nianie przykaza?? Pokora? Dobroczynno??? Ksi?gi o moralno?ci definiuj? poj?cie pobo?no?ci w pewien spos?b, a ksi?gi m?dro?ci definiuj? to poj?cie jeszcze inaczej. Tora nakazuje nam pobo?no??, ale nie wyja?nia nam, co to jest i jak osi?gn?? ten wznios?y idea?. “A teraz,… Read More Co to jest boja?? Bo?a? – Paraszat Waera

Cz?owiek Boga – Paraszat Mikec

Faraon rzek?: Czy? b?dziemy mogli znale?? podobnego mu cz?owieka, kt?ry mia?by tak jak on ducha Bo?ego? Dlaczego Faraon, kr?l Egiptu, w?adca ca?ej staro?ytnej cywilizacji, s?ucha skromnego hebrajskiego wi??nia, kt?ry niedawno zosta? wyci?gni?ty z do?u. I dlaczego Faraon wybiera J?zefa na wicekr?la ca?ego Egiptu? Czy?by dlatego, ?e interpretacja snu podana przez J?zefa by?a o wiele bardziej… Read More Cz?owiek Boga – Paraszat Mikec