Jom Hazikaron i Jom Haacmaut w GW? w ?odzi

Jom Hazikaron i Jom Haacmaut w GW? w ?odzi

Dzie? Pami?ci Poleg?ych ?o?nierzy Izraelskich i Ofiar Terroryzmu to izraelskie ?wi?to pa?stwowe, kt?re obchodzi si? od 1963 roku ku pami?ci ?o?nierzom poleg?ym za Izrael. Wypada ono zawsze 4 dnia miesi?ca Ijar. W ?ydowskim roku 5777, a gregoria?skim 2017 by?o to 1 maja. ?wi?to Pracy, zamkni?te sklepy i majowe nastroje w Polsce. W Izraelu opowie?ci o tych, kt?rzy zgin?li, o zmar?ych synach, braciach, c?rkach i matkach. O Izraelskiej historii i d??eniu do niepodleg?o?ci. O wielkim b?lu, ?zach i nadziei, ?e kolejny rok przyniesie mniej ofiar. Dwukrotnie wyj?ce syreny i minuta ciszy podczas, kt?rej wstaj? wszyscy Izraelczycy nie zale?nie od tego czy s? w domu, robi? zakupy, jad? autostrad? czy lec? samolotem. Publiczne palenie ?wieczek i zapalenie ich w domowych zaciszach. W Gminie Wyznaniowej ?ydowskiej tzw. maj?wka nie przeszkodzi?a ??dzkim ?ydom w uczczeniu pami?ci swoich rodak?w. W poniedzia?ek wieczorem przy ul. Pomorskiej 18 uroczysto?ci zacz?to syren? oraz minut? ciszy. Potem zebrani pos?uchali opowie?ci Izraelczyka, kt?ry w wojsku s?u?y? 4 lata. M?wi? o s?u?bie wojskowej, o armii, o swoich wspomnieniach z tego czasu i o Izraelu. Potem pokazany zosta? film ?Walc z Baszirem?. Read more

OBRAZKI Z WYSTAWY: NOWY ?YDOWSKI KALENDARZ NA WYSTAWIE W ?ODZI

OBRAZKI Z WYSTAWY: NOWY ?YDOWSKI KALENDARZ NA WYSTAWIE W ?ODZI

Twarze 15 ?ydowskich dzieci z polskiego miasta ?odzi zosta?y zaprezentowane w artystycznych fotografiach pi?knego nowego kalendarza ?ydowskiego, kt?ry wydano jesieni? tego roku. Kalendarz jest sponsorowany przez Shavei Israel oraz Fundacj? Emuna, kt?ra rozpocz??a prac? w Polsce w 2016 roku w celu promowania kultury i religii ?ydowskiej.

Dzieci z przedszkola Gan Matanel, kt?re jest jednym z g??wnych projekt?w Fundacji Emuna, wzie?y udzia? w sesji zdj?ciowej do kalendarza. Gan Matanel jest prowadzony przez Miriam Szychowsk?, kt?ra wraz z m??em rabinem Dawidem Szychowskim, pracuje jako emisariusz Shavei Israel w ?odzi. Pozosta?e zdj?cia w kalendarzu przedstawiaj? dzieci z ?ydowskiej szk??ki niedzielnej w ?odzi, kt?ra jest sponsorowana przez Fundacj? Joint Distribution Committee Poland.

Pomys? kalendarza powsta? dzi?ki pani Karwackiej, kt?ra ju? od kilku lat prowadzi Szk??k? Niedzieln?. Chcia?a stworzy? zdj?cia u?miechni?tych ?ydowskich dzieci i umie?ci? je w ??dzkiej gminie.

Karwacka podzieli?a si? ide? z Miriam Szychowsk?. Szychowska nawi?za?a kontakt z Magdalen? Franczuk, profesjonaln? fotografk?, studentk? Polskiej Szko?y Filmowej, cz?onkiem HaMakom – ?ydowskiej Organizacji m?odzie?y w ?odzi. Razem uzna?y, ?e warto zdj?cia przekszta?ci? w co? trwalszego i dost?pnego r?wnie? poza ?odzi?, a nawet poza Polsk?. I tak powsta? pomys? kalendarza. Prace nad projektem ruszy?y od razu. Przyjaci??ka Magdaleny Agnieszka W?sik stworzy?a ca?? grafik?.

Emisariusz Shavei Izrael rabin Dawid Szychowski czuwa? nad tre?ci?, a jego ?ona Miriam zaj??a si? drukiem. Jak twierdzi ?wystawa i kalendarz maj? na celu pokaza?, ?e Spo?eczno?ci ?ydowskiej w ?odzi nie brakuje dzieci. To jest wyraziste i wizualne ?wiadectwo odrodzenia i ci?g?o?ci ?ycia ?ydowskiego w Polsce?

Fotografie mo?na obejrze? na wystawie w Gminie ?ydowskiej w ?odzi. Wystaw?, kt?ra przypada na 210. rocznic? ustanowienia wsp?lnoty ?ydowskiej otwarto w dniu 19 czerwca 2016 r.

Kalendarz dost?pny jest w biurze GW? oraz mo?na go kupi? przez Shavei Israel.

Je?li chcesz zam?wi? egzemplarz, prosimy o kontakt z biurem Shavei Israel. Je?li chcesz wesprze? tworzenie i wydrukowanie wi?kszej liczby kalendarzy lub wzi?? udzia? w wa?nej pracy Shavei Izrael z “ukrytymi” ?ydami w Polsce, prosimy odwiedzi? nasz? stron? sponsor?w.