Paraszat Dewarim

Paraszat Dewarim

W tym tygodniu rozpoczynamy czytanie piątej i ostatniej Księgi Tory – Dewarim. Jest ona zupełnie inna od pozostałych. Pierwsze cztery Księgi zostały podyktowane Mojżeszowi przez B!ga. Dewarim natomiast to osobista przemowa Mojżesza skierowana do Dzieci Izraela przed jego śmiercią i przed ich wejściem do Ziemi Obiecanej. Jest to wybitna praca z wielu powodów. Dla mnie tym najbardziej głębokim jest fakt, że daje nam wgląd w metody największego w świecie nauczyciela Tory.

Czego więc dowiadujemy się od Mojżesza na temat nauczania Tory? Mojżesz wyraźnie oświadcza na początku Parszy, że przemawia do Dzieci Izraela u końca ich czterdziestoletniego pobytu na pustyni, po tym, gdy całe poprzednie pokolenie już odeszło. Jednak mówiąc o błędach poprzedniej generacji, wskazuje je jako błędy tych, do których przemawia teraz. Tora nie jest książką historyczną, zbiorem praw, czy nawet przewodnikiem po życiu. Tora to nasza opowieść, opowieść narodu Izraela, którą my wszyscy tworzymy i przetwarzamy. Istotą nauki Tory jest świadomość, że w każdym pokoleniu i w każdym miejscu jest właśnie o nas.

Szabat Szalom!

Z miłością,

Yehoshua

Paraszat Wajeszew

Paraszat Wajeszew

W Parszy w tym tygodniu poznajemy J?zefa i jego sny. Od drugiego wersu naszej Parszy jasne jest, ?e J?zef stara si? z ca?ych si?, by zapewni? sobie w?adz? nad bra?mi. Gdy opowiada im sw?j pierwszy sen, skar?? si? w?a?nie na to. W swoich narzekaniach formu?uj? dwa pytania. Pierwsze: ?Czy b?dzie naszym kr?lem?? Drugie pytanie oparte jest na hebrajskim s?owie z korzeniem M-SZ-L, co mo?e znaczy? ?rz?dzi?? lub ?metafora?. Zatem tradycyjne t?umaczenie drugiego pytania brzmi?ce: ?Czy b?dzie nami rz?dzi??? ma sens, ale nie dodaje niczego do pierwszego pytania, ani nie zmienia go. Mo?na je te? interpretowa? jako zapytanie: ?Czy b?dzie nam narzuca? swoj? opowie????

Jest wiele sposob?w kontrolowania i kszta?towania rzeczywisto?ci. Mo?na rz?dzi? wykorzystuj?c si?? fizyczn?, zasoby wojskowe i dyscyplin?. Inna droga do hegemonii to kreowanie i kontrolowanie historii, kt?r? opowiadamy o tym, kim jeste?my. ?wiat jest bezgranicznie z?o?ony, niemo?liwe jest jego kontrolowanie i sprawianie, by rzeczy by?y takie jak chcemy, ?eby by?y. Mo?emy jednak kontrolowa? histori?, kt?r? o tym opowiadamy sobie i innym. Nie mamy kontroli nad faktami, ale mo?emy kontrolowa? ich interpretacj?. Walka o kontrol? nad Dzie?mi Izraela, kt?ra wybuch?a mi?dzy J?zefem i jego bra?mi, nie dotyczy?a tego, kto b?dzie nam m?wi?, co robi?, ale raczej tego, kto opowie histori? o tym, co zrobili?my.

Szabat Szalom!

Z mi?o?ci?,

Yehoshua

T?um. Jojo Wrze?niowska

Parsza Wajeszew

Parsza Wajeszew

Pod koniec Parszy z ostatniego tygodnia, Tora d?ugo i szczeg??owo wymienia potomstwo Esawa. Przekaz jest jasny – Esaw nie b?dzie ju? cz??ci? naszej opowie?ci. Ca?a uwaga skupia si? teraz na Jakubie i jego rodzinie. Jakub te? to rozumie. Wraca do Ziemi Izraela, kt?r? opuszcza jego brat. Spotkali si?, a potem ka?dy poszed? w swoj? stron?. Jakub mo?e w ko?cu po?egna? przesz?o?? i swoje zmagania z bratem. Ale to nie dzia?a w ten spos?b. Cho? Jakub jest przekonany, ?e uda?o mu si? zako?czy? rodzinne konflikty, razem z dzie?mi odtwarza je co do joty.

Jeden z moich wsp??lokator?w na studiach mia? za zadanie stworzy? drzewo genealogiczne swojej rodziny z wyszczeg?lnionymi relacjami pomi?dzy przodkami. By? zadziwiony, kiedy odkry?, ?e te same konflikty i traumy powtarza?y si? w ka?dym pokoleniu. Jakub my?la?, ?e teraz, gdy zmierzy? si? ju? z wyzwaniem zwanym ?Esaw?, sprawa b?dzie zako?czona. Tymczasem, razem ze swoimi dzie?mi, powtarza dok?adnie to samo. ?ycie to ci?g wyzwa?, kt?re s? ze sob? w pewien spos?b powi?zane. Gdy uda nam si? przej?? jeden poziom, rosn?ce wyzwania przenosz? nas na kolejny. To jest ?r?d?o naszej si?y; to dar, kt?ry musimy zaofiarowa? ?wiatu.

Szabat Szalom!

Z mi?o?ci?,

R. Yehoshua

IZRAEL SHAVEI TOSTY DO ?YDOWSKIEGO NOWEGO ROKU

IZRAEL SHAVEI TOSTY DO ?YDOWSKIEGO NOWEGO ROKU

W sam? por? na nasz coroczny toast z okazji ?ydowskiego nowego roku Shavei Israel ?Ma’ani Centre? we wsp??pracy z izraelskim Ministerstwem Kultury i Sportu, otworzy?o pi?kn? wystaw? fotograficzn? ?Z Indii do Izraela: Podr?? fotograficzna? ze wspania?ymi pracami Laury Ben-David i Dr. Yehuda Schwartza.

Zdj?cia po?wi?cone s? spo?eczno?ci Bnei Menasze w Manipur i Mizoram oraz ich aliji do Izraela.  Przedstawiaj? niekt?re z najwa?niejszych rozdzia??w historii bohater?w: ?ycie w ich tradycyjnych wioskach w Indiach, d?ug? podr?? do Izraela, pocz?tek nowego ?ycia w Ziemi ?wi?tej, wesela, s?u?ba IDF, nauk? Tory i wiele innych szcz??liwych wydarze?.

Wernisa? wystawy obejmowa? uroczyste ?lehaim? za ?ydowski nowy rok oraz przem?wienia prezesa i za?o?yciela Shavei Israel Michaela Freunda, wys?annik?w i personelu organizacji oraz, oczywi?cie, samych utalentowanych fotograf?w.

Czy Twoja synagoga lub dom kultury chcia?by go?ci? t? pi?kn? wystaw?? Skontaktuj si? z nami, a my pomo?emy! Napisz na office@shavei.org, aby uzyska? wi?cej informacji.