Nie ma Krakowa bez ?yd?w

Nie ma Krakowa bez ?yd?w

To niezwyk?e m?wi? o filosemity?mie w dzisiejszej Europie, ale nie mam innych s??w na to, co prze?y?em w Krakowie w ubieg?ym tygodniu. M?wi?c najpro?ciej – do?wiadczy?em mi?o?ci. By?a to mi?o?? wsp?lnoty chrze?cija?skiej skierowana do populacji, kt?ra zosta?a stracona w Polsce w wyniku Holokaustu.

Marsz Pami?ci i ?ycia by? wynikiem rozmowy, kt?r? przeprowadzi?em z moim chrze?cija?skim studentem Irkiem Czubakiem. By?o to po jednym z naszych wp?lnych zaj??, kt?re prowadz? dla ?yd?w i nie -?yd?w. Irek i jego ?ona oraz 40-50 innych os?b przychodz? na moje wyk?ady pt. Judaizm dla wszystkich. Podczas spotka? poznajemy Bibli?, Talmud oraz filozofi? ?ydowsk?. Przez ostatnie trzy lata te zaj?cia dawa?y mi wielk? satysfakcje. dsc_04411

Krak?w ma bogat? histori? ?ydowsk?, kt?ra si?ga prawie 800 lat i ??czy si? z wieloma wielkimi rabinami i wa?nymi postaciami r?wnie? dla wsp??czesnego judaizmu. Krak?w, jak ca?a Polska, jest miejscem masowych mord?w i prawie ca?kowitego unicestwienia ?ycia ?ydowskiego w czasie Holokaustu. I cho? w?r?d Polak?w jest wielu Sprawiedliwych, kt?rzy pomagali ?ydom podczas wojny znajd? si? i tacy, kt?rzy bezpo?rednio lub po?rednio odpowiadali za pod?eganie do zniszczenia lub wyp?dzenia ?yd?w z ich dom?w. Read more