?ydowski symbolizm w Cattolica di Stilo

?ydowski symbolizm w Cattolica di Stilo

Pomnik narodowy Cattolica di Stilo (bizantyjski ko?ci?? w po?udniowych W?oszech) nie przestaje zaskakiwa?. Jest reprezentatywny dla historycznego, kulturowego i artystycznego kontekstu, kt?re nale?? do ca?ej naszej ukochanej Kalabrii.

Na fresku z Cattolica di Stilo w prowincji Reggio Calabria wida? r?wnie? pewn? symbolik?. To ?Rotella? – symbolika narzucana ?ydom mieszkaj?cym w Europie w ?redniowieczu, a dok?adnie od 1215 r. Badania na ten temat opublikowa? 18 wrze?nia 2020 r. Brenner Editore w tomie ??ydowska symbolika w Cattolica di Stilo?.

Niniejsza publikacja jest wynikiem syntezy studi?w nad tradycjami ?ydowskimi. Pojawiaj? si? w niej dowody na temat danej symboliki, przedstawione przez dr Pugliese i dr Vincenza Triolo ? badaczy, uczonych i ekspert?w w dziedzinie historii i ochrony dziedzictwa kulturowego.

Dr Triolo podkre?li?, ?e badania by?y ukierunkowane i dog??bne techniczne z wykorzystaniem wyj?tkowej technologii. Sam je zainicjowa? w ramach konserwacji, ochrony i wzmacniania dziedzictwa kulturowego.

Zwr?cenie uwagi na charakterystyczny symbol ?ydowski daje pocz?tek bardzo interesuj?cym wiadomo?ciom, rekonstrukcjom, powi?zaniom, rozwa?aniom i refleksjom na temat obecno?ci ?yd?w na po?udniu W?och w r??nych okresach historycznych, od diaspory po wyp?dzenie ?yd?w w 1541 roku.

Badanie przeprowadzone na ma?ym, ale wa?nym szczeg?le symbolicznym, Rotella Judaica, pomaga podkre?li? kwitn?cy, ale tak?e ciemny okres dla mieszka?c?w terytorium Kalabrii, a zw?aszcza dla ludno?ci ?ydowskiej. W publikacji ?Symbolika ?ydowska w Cattolica di Stilo? poruszane s? tak?e takie zagadnienia, jak: marranizm (?ydzi, kt?rzy pod przymusem zostali konwertowani na chrze?cija?stwo, ale potajemnie praktykowali judaizm), Limpieza de sangre (czysto?? krwi oznaczaj?ca rodowitych chrze?cijan, a nie ?yd?w czy muzu?man?w, kt?rzy przeszli na chrze?cija?stwo) oraz dziedziczenie d?br demo – etno – antropologicznych zainteresowa? kultury i dziedzictwa ?ydowskiego.

Spu?cizn? tradycji ludowych podkre?la ?sze?cienny szczyt? z ?aci?skimi literami ?Accipitotu?, znajduj?cy si? w zbiorach Muzeum Etnograficzno-Folklorystycznego w Palmi (RC), kt?ry przypomina sevivon lub dreidel u?ywany w ?ydowskiej tradycji podczas ?wi?ta Chanuka. Podobny sze?cienny szczyt jest przedmiotem bada? demo – etno – antropologicznych r?wnie? na Sardynii, gdzie obecny jest w tradycji ludowej.

Dzi?ki temu badaniu chcemy coraz wi?cej uwagi po?wi?ci? poszczeg?lnym i wa?nych momentom historii Kalabrii dla coraz dok?adniejszej historycznej rekonstrukcji to?samo?ci, kt?ra stymuluje, od?ywia i wzmacnia pami?? zbiorow?. Wewn?trzna i zewn?trzna warto?? pojawienia si? ksi??ki oraz pow?d jej publikacji to w?a?nie podkre?lenie tego co ostatecznie mo?? o?wietli? nasz? wsp?ln? przysz?? ?cie?k? dla Kalabrii, kt?ra nie przestanie zaskakiwa? swoj? szlachetn? przesz?o?ci? i tysi?cletnim przyk?adem zjednoczenia i syntezy r??nych kultur.

Obecno?? ?yd?w w Kalabrii nale?y uzna? za konstytutywn? dla naszej pami?ci i naszej historii i nie mo?na wykluczy?, ?e si?ga pierwszego wieku naszej ery lub nawet wcze?niej. Wyp?dzenie ?yd?w spowodowa?o m.in. utrat? cywilizacji, post?pu materialnego i duchowego, szkodz?c nie tylko ludno?ci ?ydowskiej, ale ca?ej spo?eczno?ci po?udniowej i kalabryjskiej, czego skutki s? nadal obecne.

Cierpienie ciemnych wiek?w, o kt?rych m?wimy i kt?rych do?wiadczali kalabryjscy ?ydzi, niestety powiela?o si? w r??nych formach podczas uwi?zienia i koncentracji tysi?cy ?yd?w, zw?aszcza cudzoziemc?w i prze?ladowanych politycznie w Ferramonti di Tarsia, podczas tragicznych wydarze? zwi?zanych z faszyzmem. Wiedza staje si? niezb?dna do budowania wsp?lnego dialogu w ramach wzmacniania dziedzictwa kulturowego to?samo?ci, maj?c na celu poszanowanie i wsp??istnienie kultur.

Pog??bienie historycznego znaczenia ?Rotella? Cattolica di Stilo, podkre?lonego w ikonografii ?Dormitio Virginis?, stanowi dzi? niew?tpliwie nowy bodziec do bada? historycznych, a przede wszystkim refleksji. Dlatego z pewno?ci? interesuj?cy tom wzbogaci kalabryjsk? pami?? i kultur? zbiorow?, przenosz?c si? na niezwykle aktualne tematy, takie jak zwi?zek mi?dzy to?samo?ci?, pami?ci? i kultur?, w celu zbudowania nowego humanizmu, kt?ry wie, jak doceni? i wzmocni? bogactwo mniejszo?ci. kultury.

T?umaczenie orygina?u, opublikowane w j?zyku w?oskim w Il Dispaccio

?DZIEWCZYNA Z LIZBONY? JU? DOST?PNA W J?ZYKU ANGIELSKIM!

?DZIEWCZYNA Z LIZBONY? JU? DOST?PNA W J?ZYKU ANGIELSKIM!

Kilka miesi?cy temu w Centrum Maani Shavei Israel odby?o si? seminarium po?wi?cone ?yciu i osobowo?ci Dony Gracii Mendes Nasi, jednej z najbogatszych i najwybitniejszych kobiet ?ydowskich w renesansowej Europie.

Podczas wyk?adu prelegent, pan Guiora Barak, przedstawi? swoj? now? ksi??k? ?Gracia z Lizbony?, opowiadaj?c? histori? wczesnych lat m?odo?ci Dony Graci, kt?rej rodzina zosta?a przymusowo nawr?cona na chrze?cija?stwo. Akcja dzieje si? na tle wydarze?, kt?re dotkn??y spo?eczno?ci ?ydowskie w Hiszpanii i Portugalii przed i po wyp?dzeniu w 1492 r.

Z przyjemno?ci? informujemy, ?e ksi??ka Baraka jest teraz dost?pna w j?zyku angielskim! Mo?esz j? zam?wi? tutaj na Amazon.

Historia Marrano: Dwie kuchnie, ale nikt nie wiedzia? dlaczego

Historia Marrano: Dwie kuchnie, ale nikt nie wiedzia? dlaczego

artyku? Shimon Cohen

Po tym jak Sara zainteresowa?a si? judaizmem odkry?a, ?e jest potomkini? Marranosa. Historyczny i osobisty kr?g si? zamkn??.

Arutz Sheva rozmawia? z Sar? Israel, potomkini? Marranos  – ?yd?w zmuszonych do przej?cia na chrze?cija?stwo podczas hiszpa?skiej inkwizycji –  kt?ra znalaz?a drog? powrotn? do judaizmu w swojej rodzinnej Hiszpanii.

Sara wyja?ni?a, ?e ??jej matka przesz?a duchowy proces poszukiwania, ale nie odnalaz?a si? w ?adnej religii dop?ki nie odkry?a judaizmu. Wtedy poczu?a, ?e to w?a?nie miejsce prawdziwego Boga, do kt?rego ona nale?y. Jej matka wg??bi?a si? w judaizm, kt?rym w ko?cu Sara r?wnie? si? zainteresowa?a. P??niej Sara wzi??a udzia? w spotkaniu szabatowym zorganizowanym przez wys?annik?w Shavei Israel, kt?rzy przybyli do Hiszpanii. (Shavei Israel to izraelska organizacja, kt?ra pomaga zaginionym i ukrytym ?ydom powr?ci? do swoich korzeni).

?Podczas kolacji szabatowej rozmawiano o Marranos? m?wi Sara, wyja?niaj?c, ?e pocz?tkowo nie widzia?a ?adnego zwi?zku mi?dzy t? grup?, a ni? i jej rodzin?. Pragn??a zwyczajnie do??czy? do narodu ?ydowskiego. Ale podczas tego Szabatu rozmowa toczy?a si? wok?? tradycyjnych zwyczaj?w, kt?re zachowa?y si? w?r?d Marran?w z pokolenia na pokolenie, zakorzenione w judaizmie.

Dyskusja sprawi?a, ?e ??przypomnia?a sobie zwyczaje kt?re panowa?y w jej w?asnym domu. Pami?ta?a mi?dzy innymi ?amanie kieliszka na weselach, czego nikt w rodzinie nie m?g? jej wyja?ni?.

Sara opowiada r?wnie?, ?e w domu babci z nieznanego jej powodu  by?y dwie kuchnie. Nikt nie wiedzia? dlaczego i nikt o to nie pyta?. Rodzina zwyczajnie przyzwyczai?a si? do tego. Kiedy zmar?a jej babcia, umie?cili j? na pod?odze, w przeciwie?stwie do panuj?cego w okolicy zwyczaju chrze?cija?skiego. P??niej, kiedy Sara rozmawia?a z wolontariuszami w ?ydowskiej organizacji poch?wku w Madrycie, odkry?a, ?e ??jest to r?wnie? ?ydowski zwyczaj. (W judaizmie je?li osoba umiera w domu, to martwe cia?o k?adzie si? na pod?odze i przykrywa, dop?ki nie zostanie przygotowane do poch?wku).

Rozmowa, kt?r? Sara odby?a po Szabacie z wys?annikami Shavei Israel o jej zwyczajach rodzinnych, zamkn??a dla niej kr?g. Ona, kt?ra chcia?a nawi?za? kontakt z narodem ?ydowskim, odkry?a, ?e ??w rzeczywisto?ci by?a jego cz??ci? – cz??ci?, kt?ra musia?a porzuci? judaizm i w?drowa? przez setki lat.

W swojej ksi??ce Repaired Vessels (opublikowanej w j?zyku hebrajskim) Sara opisuje, jak ona i jej syn Baruch poradzili sobie z przystosowaniem si? do ?ycia ?ydowskiego w ma?ej hiszpa?skiej wiosce, gdzie wraz z rodzin? przeszli pierwsze etapy konwersji. Z jednej strony by?o to bardzo trudne, poniewa? nikt we wsi nie by? religijnym ?ydem, ani nie mia? poj?cia o judaizmie. Z drugiej strony Sara bardzo dobrze porozumiewa?a si? z mieszka?cami wioski. Wie?niacy rozumieli i szanowali jej wyb?r. Towarzyszyli procesowi wej?cia w judaizm i ostatecznemu przeniesieniu si? do Madrytu.

Kiedy rodzina dotar?a do Madrytu, praktykowanie judaizmu sta?o si? znacznie ?atwiejsze dzi?ki du?ej populacji ?ydowskiej. Po przej?ciu kolejnego etapu konwersji w Madrycie rodzina przeprowadzi?a si? do Izraela, aby zako?czy? j? ca?kowicie, osiedlaj?c si? w Beit El.

Kiedy zapytali?my Sar? o statystyki, kt?re m?wi? o dziesi?tkach milion?w potomk?w Marranos w Hiszpanii, Portugalii, Brazylii, Hondurasie i innych krajach odpowiada, ?e jej zdaniem jest to jedna z oznak odkupienia. ?Jest obietnica od Boga, ?e ??wszystkie dusze powr?c?, aby odkupienie si? zako?czy?o – to jest zdecydowanie znak, ?e ten czas nadchodzi?. Jednak wed?ug Sary ka?dy przypadek musi zosta? dog??bnie zbadany. Mo?liwe jest przecie?, ?e przez lata pojawi?o si? wiele ludzi, kt?rzy chcieli nale?e? do narodu intelektualist?w, lider?w i ludzi wp?ywowych wcale nie b?d?c jego cz??ci?.

Dzie? tragedii dla narodu ?ydowskiego –  ?ydzi hiszpa?scy, 9 Aw, 1492

Dzie? tragedii dla narodu ?ydowskiego – ?ydzi hiszpa?scy, 9 Aw, 1492

?ydzi hiszpa?scy zostali wygnani z Hiszpanii z wielkim okrucie?stwem 9 dnia ?ydowskiego miesi?ca Aw w 1492 roku. Wielu z nich zmar?o z powodu chor?b i g?odu, gdy pr?bowali znale?? schronienie, a ci, kt?rzy pozostali w Hiszpanii i skrywali swoj? ?ydowsk? to?samo?? ucierpieli przez Inkwizycj?. Ich potomk?w mo?na spotka? do dzisiaj.

Dodatkowo do litanii katastrof zwi?zanych z Tisza BeAw, dosz?o wydalenia ?yd?w z Hiszpanii w 1492 r. Co oznacza?o koniec wspania?ej spo?eczno?ci Sefardyjskich ?yd?w na P??wyspie Iberyjskim.

Gdy kr?l Ferdynand i kr?lowa Izabela usun?li oko?o 200 000 ?yd?w z Hiszpanii z Tisza BeAw 1492, byli przekonani, ?e rozwi?zali sw?j ?ydowski problem. Jednocze?nie zgodnie z Dekretem z Alhambra z 1492 roku, w Hiszpanii pozosta?o dodatkowe 200?000 ?wie?o ochrzczonych Chrze?cijan. Hiszpa?scy monarchowie wierzyli, ?e bez wp?ywu i obecno?ci ?rodowiska ?ydowskiego ci Nowi chrze?cijanie ca?kowicie zasymiluj? si? z katolickim spo?ecze?stwem hiszpa?skim. Niekt?rzy owszem zasymilowali si?. Inni natomiast tylko pozornie byli chrze?cijanami, a potajemnie utrzymywali ?ydowsk? wiar? na tyle na ile to by?o mo?liwe.

Read more

?YDOWSKA NAUKA W ALICANTE, W HISZPANII

?YDOWSKA NAUKA W ALICANTE, W HISZPANII

Rabin Elisha Salas uda? si? do Alicante w Hiszpanii i sp?dzi? tam kilka dni podczas kt?rych prowadzi? szeroki wachlarz zaj?? dla cz?onk?w lokalnej spo?eczno?ci Bnei Anousim. Program obejmowa? wyk?ady o judaizmie i lekcje j?zyka hebrajskiego, zar?wno dla doros?ych, jak i dla dzieci. Dodatkowo r?wnie? modlitwy szabatowe i wsp?ln? kolacj? w hotelu Leuka – miejscu, w kt?rym odbywa?y si? wcze?niejsze wydarzenia wsp?lnotowe, takie jak kolacja Dnia Niepodleg?o?ci.

Oto kilka zdj?? z tego wydarzenia: