WYSOKO LATAJ?CE SI?Y POWIETRZNE IZRAELA

WYSOKO LATAJ?CE SI?Y POWIETRZNE IZRAELA

W Centrum Ma?ani prowadzonym przez Shavei Israel i sponsorowanym przez izraelskie Ministerstwo Kultury mia? miejsce najnowszy program ?Higanu Habaita?. To seria seminari?w, kt?rych tytu? oznacza ?Wr?cili?my do domu? i przedstawia nowych imigrant?w z ich wyj?tkowymi historiami.

W tym tygodniu wys?uchali?my Yonatana Kashtana, kt?ry s?u?y? w latach 2016-2019 w Oddziale Stosunk?w Mi?dzynarodowych Izraelskich Si? Powietrznych. Yonatan, kt?ry urodzi? si? w Montevideo w Urugwaju w 1996 r. wraz z matk? wyemigrowa? do Izraela w 2008 r.

Po uko?czeniu szko?y ?redniej Yonatan s?u?y? jako przedwojenny in?ynier przygotowuj?cy, a nast?pnie sp?dzi? trzy lata w lotnictwie. Oba wydarzenia by?y jego najwa?niejszymi do?wiadczeniami do tej pory.

Yonatan podzieli? si? swoj? fascynuj?c? histori? w j?zyku hiszpa?skim i zosta? dobrze przyj?ty przez sal? pe?n? ludzi. Ogromne podzi?kowania dla Yonatana za po?wi?cony czas i zaanga?owanie. Z niecierpliwo?ci? oczekujemy kolejnego spotkania ?Higanu Habaita?.

Shavei Israel i Rabbinical Council of America otworz? angloj?zyczny instytut konwersji w Jerozolimie.

Shavei Israel i Rabbinical Council of America otworz? angloj?zyczny instytut konwersji w Jerozolimie.

Orginalny tekst ukaza? si? na stronie Arutz Sheva

Shavei Israel, organizacja non-profit z siedzib? w Jerozolimie, we wsp??pracy z Rabbinical Council of America (RCA), s? w trakcie otwierania instytutu konwersji w j?zyku angielskim. Instytut o nazwie Machon Milton b?dzie dzia?a? pod patronatem G??wnego Rabinatu Izraela i przygotuje kandydat?w do procesu konwersji.
Za?o?yciel i prezes Shavei Israel, Michael Freund, powiedzia?, ?e jego organizacja i RCA otwieraj? instytut z powodu rosn?cej potrzeby i popytu na niego, poniewa? w Jerozolimie istnieje obecnie tylko kilka opcji dla angloj?zycznych mieszka?c?w, kt?rzy chc? formalne przej?cie na judaizm. Instytut zosta? nazwany na pami?tk? zmar?ego dziadka Freunda, Miltona Freunda, kt?ry by? wybitnym przyw?dc? syjonistycznym i ?ydowskim.
Od 15 lat Shavei Israel prowadzi Machon Miriam, unikalny instytut konwersji, kt?ry oferuje kursy przygotowawcze w j?zyku w?oskim, portugalskim i hiszpa?skim, a teraz zdecydowa? si? zaoferowa? podobn? opcj? w j?zyku angielskim. ?Uznali?my, ?e to kolejny logiczny krok: otwarcie angloj?zycznego instytutu, kt?ry zapewni ciep?e, wspieraj?ce i przyjazne ?rodowisko dla tych, kt?rzy chc? zwi?za? sw?j los z Izraelem lub powr?ci? do swoich korzeni? – powiedzia? Freund.
?Jako wiod?ca organizacja rabiniczna w Ameryce, RCA by?a idealnym partnerem dla tego przedsi?wzi?cia i cieszymy si?, ?e mo?emy po??czy? si? z nimi w tym wa?nym projekcie? – doda? Freund.

Freund i dyrektor regionu Izraela RCA, rabin Reuven Tradburks, omawiali ten pomys? kilka lat temu. Ale ostatnio przekonali si?, ?e nadszed? odpowiedni czas na rozpocz?cie programu.
?Teraz, gdy sp?dzi?em du?o czasu z pracownikami Shavei Israel, jestem jeszcze bardziej przekonany o korzy?ciach p?yn?cych z partnerstwa z organizacj?? – powiedzia?. ?Personel jest wydajny, skuteczny i, co najwa?niejsze, dzia?a na rzecz dobra narodu ?ydowskiego i tych, kt?rzy chc? do??czy? do tego narodu do??czy?. Jest wiele sprawa, ale do tego du?o u?miechu i ciep?a. ?
Rabin Mark Dratch, wiceprezes wykonawczy RCA, powiedzia?: ?S?dy rabiniczne ds. Konwersji w Ameryce P??nocnej w RCA s? standardem konwersji. Wierzymy, ?e Shavei Israel cieszy si? t? sam? wysok? jako?ci? w swoich programach konwersji i cieszymy si? na partnerstwo z RCA w pomaganiu ludziom w ich d??eniu do bycia cz??ci? narodu ?ydowskiego. ?