Lawng ? s?odkie ciasto

Lawng ? s?odkie ciasto

Indie to tygiel tradycji i kultury. Ka?dy stan w Indiach ma w?asn? unikaln? kuchni? i potrawy, a Bnei Menasze maj? dodatkowo sw?j w?asny spos?b na lokaln? kuchni?. To s?odkie ciasto jest ulubionym ciastem plemienia Bnei Menasze.

Ciasto:
1 kg m?ki pszennej
10 g proszku do pieczenia
1 ?y?eczka soli
1 ?y?ka cukru
100 gram mas?a / margaryny lub 1/2 szklanki oleju
2 szklanki ciep?ej wody

Syrop:
500 g cukru
4 szklanki wody

Instrukcje:
1. Do m?ki dodaj sod? oczyszczon?, s?l i cukier. Wymieszaj z mas?em.
2. Dodaj wod? i dobrze ugniataj, aby uzyska? sztywne ciasto.
3. Przykryj ciasto wilgotn? szmatk? i pozostaw na 2 godziny.

4. Podgrzej cukier i wod? i zr?b g?sty syrop.
5. Wy??cz p?omie? i pozw?l mu troch? ostygn??.

6. Rozwa?kuj ciasto bardzo cienko. Zwi? go zwarto, a nast?pnie pokr?j.
7. Sma? ka?dy plasterek na gor?cym oleju na z?oty kolor.
8. Zanurz ka?dy sma?ony plasterek w syropie i pozostaw na 5 minut.
9. Wyjmij go z syropu i u??? na tacy.

Przepis inspirowany Esther Kolnoy

Bethu (fermentowana soja)

Bethu (fermentowana soja)

Bethu, czyli sfermentowana soja, to pokarm, kt?ry uwielbiaj? ludzie Bnei Menasze.?Cz?sto robi si? z niego ostr? past?.?Oto przepis dostarczony nam przez Gershoma Thangneo Touthanga:

Pierwszy krok: mocz suszone ziarna soi przez 7-8 godzin.

Drugi krok: gotuj fasol? prawie, ale nie do ko?ca.

Trzeci krok: wyjmij fasol? i poczekaj, a? ostygnie. Nast?pnie przenie?? do pojemnika z hermetycznym zamkni?ciem. Pozostaw do fermentacji przez 3-4 dni w ciep?ej temperaturze.

I masz to swoj? sfermentowan? soj? (Bethu). Smacznego.

POZNAWANIE KULTURY BNEI MENASZE

POZNAWANIE KULTURY BNEI MENASZE

Wiele sytuacji ostatnich miesi?cy musia?a dostosowa? si? do zmian wynikaj?cych z pojawienia si? koronawirusa tak jak i ta wyprawa, kt?ra zako?czy?a si? ca?kiem zaskakuj?co.

Konieczna by?a modyfikacja plan?w i ci?g?a adaptacji do ostatniej chwili. W ko?cu uda?o nam si? spotka? ze Stevenem Kleinem, profesorem na Uniwersytecie Ben Guriona i jego studentami. Uczniowie odbyli wyj?tkow? wycieczk? kulturaln? do kilku spo?eczno?ci ?ydowskich znajduj?cych si? w Izraelu. Celem by?o poznanie r??nych ludzi, kt?rych ?ydowskie pochodzenie nie jest znane studentom pochodz?cym g??wnie z kraj?w Anglo i Europy Zachodniej.

W ko?cu, po wielu tygodniach przygotowywa?, zdecydowali?my si? najpierw na spotkanie w Acco, uroczej spo?eczno?ci z oko?o 30 rodzinami Bnei Menasze. By? to pomys? naszej dyrektorki marketingu i wyk?adowczyni Shavei Israel, Laury Ben-David, kt?ra uzna?a, ?e historia aliji w?a?nie tej grupy ? potomk?w zaginionego plemienia Menaszego ? jest najciekawsza. Zamierza?a nie tylko odwiedzi? spo?eczno?? w Acco.

Planowa?a r?wnie? spotkanie z niekt?rymi Bnei Menasze, aby przeprowadzi? badania kulturalne na temat spo?eczno?ci. Chcia?a zobaczy? niekt?re z unikalnych tradycyjnych tkanin noszonych przez r??ne rodziny i pozna? z ich potrawy, a mo?e nawet za?apa? si? na ich degustacja.

Wszystko sz?o zgodnie z planem. A? do czasu, gdy w wyniku nieporozumie? i pomy?ek, studenci Steve’a Kleina mogli nie tylko zobaczy? plemi? na fotografiach i w prezentacji. Poznali ich naprawd?, na chwil? zdj?li maski i zjedli posi?ek przygotowany przez Bnei Menasze, kt?ry ci podali w swoich tradycyjnych strojach. Nikt nie narzeka? i wszyscy wr?cili do domu szcz??liwi.

STARO?YTNE URZ?DZENIA KULINARNE Z ROSJI

STARO?YTNE URZ?DZENIA KULINARNE Z ROSJI

Do ko?ca lat 80. ?ycie w wielu rosyjskich osadach, takich jak wie? Wysoki w obwodzie woroneskim konieczne by?o u?ywanie ceglanych piec?w do ogrzewania budynk?w i gotowania potraw. Rosyjski piec zaprojektowano tak, aby utrzymywa? ciep?o przez d?ugi czas i kt?ry spe?nia? halachiczne wymagania dotycz?ce przestrzegania przepis?w dotycz?cych szabatu i ?wi?t. Wp?yn??o to bezpo?rednio na styl ?ycia najwi?kszej spo?eczno?ci ?ydowskiej czyli Subbotnik?w mieszkaj?cych w okolicy.

Przygotowuj?c si? do szabatu, ?wi?t ?ydowskich, pieczenia macy na Pesach, a nawet codziennego sprz?tania, mieszka?cy Wysokiego u?ywali prymitywnych, cz?sto samodzielnie wykonanych narz?dzi, powszechnych w?r?d ch?opstwa, a ich historia si?ga staro?ytnych czas?w pa?stwa rosyjskiego. W ramach bada? kulturowych Centrum Ma?ani Shavei Israel z przyjemno?ci? dzielimy si? zdj?ciami takich urz?dze?, kt?re zosta?y zachowane w zbiorach Muzeum Historii ?yd?w Subbotnik w Wysoki, a tak?e w prywatnych domach.

W?r?d narz?dzi przedstawionych poni?ej mo?na zobaczy? szerokie i d?ugie, dobrze strugane deski do gotowania, ubijaki do ciasta, miski i korki na m?k? i wod?, drewniane ?opaty do wk?adania i wyjmowania ?ywno?ci wewn?trz kuchenki, wa?ki i no?e. Szczeg?ln? uwag? nale?y zwr?ci? na autentyczne urz?dzenie o nazwie pestrilka – metalowy kilof do robienia otwor?w w surowym p?acie macy, kt?ry kobiety z Wysoki zwykle piecz? same dla ca?ej wioski.

PREZENTY DLA SPO?ECZNO?CI OD IZRAELA SHAVEI Z OKAZJI ROSZ HASZANAH

PREZENTY DLA SPO?ECZNO?CI OD IZRAELA SHAVEI Z OKAZJI ROSZ HASZANAH

W oczekiwaniu na Rosz Haszana Shavei Israel zapewni? swoim spo?eczno?ciom w r??nych cz??ciach ?wiata mi?e prezenty, kt?re pomog?y im przygotowa? si? do tego wyj?tkowego ?wi?ta. Na przyk?ad ?ydzi z ?odzi, Gda?ska i Wroc?awia otrzymali zupe?nie nowe machzorim (modlitewniki) na Wielkie ?wi?ta, z kt?rych b?d? mogli korzysta? podczas modlitw.

Ponadto izraelska sie? supermarket?w Supersol przekaza?a Shavei Israel 60 000 szekli w formie kupon?w na ?ywno?? na ?wi?to Rosz Haszana, kt?re znalaz?y si? w r?kach cz?onk?w spo?eczno?ci z Bnei Menasze, Bnei Anousim oraz Subbotnik?w – ?ydowskich imigrant?w w Izraelu. Dzi?ki temu ich ?wi?ta b?d? jeszcze pe?niejsze i nieco s?odsze.