Jom Hazikaron i Jom Haacmaut w GW? w ?odzi

Jom Hazikaron i Jom Haacmaut w GW? w ?odzi

Dzie? Pami?ci Poleg?ych ?o?nierzy Izraelskich i Ofiar Terroryzmu to izraelskie ?wi?to pa?stwowe, kt?re obchodzi si? od 1963 roku ku pami?ci ?o?nierzom poleg?ym za Izrael. Wypada ono zawsze 4 dnia miesi?ca Ijar. W ?ydowskim roku 5777, a gregoria?skim 2017 by?o to 1 maja. ?wi?to Pracy, zamkni?te sklepy i majowe nastroje w Polsce. W Izraelu opowie?ci o tych, kt?rzy zgin?li, o zmar?ych synach, braciach, c?rkach i matkach. O Izraelskiej historii i d??eniu do niepodleg?o?ci. O wielkim b?lu, ?zach i nadziei, ?e kolejny rok przyniesie mniej ofiar. Dwukrotnie wyj?ce syreny i minuta ciszy podczas, kt?rej wstaj? wszyscy Izraelczycy nie zale?nie od tego czy s? w domu, robi? zakupy, jad? autostrad? czy lec? samolotem. Publiczne palenie ?wieczek i zapalenie ich w domowych zaciszach. W Gminie Wyznaniowej ?ydowskiej tzw. maj?wka nie przeszkodzi?a ??dzkim ?ydom w uczczeniu pami?ci swoich rodak?w. W poniedzia?ek wieczorem przy ul. Pomorskiej 18 uroczysto?ci zacz?to syren? oraz minut? ciszy. Potem zebrani pos?uchali opowie?ci Izraelczyka, kt?ry w wojsku s?u?y? 4 lata. M?wi? o s?u?bie wojskowej, o armii, o swoich wspomnieniach z tego czasu i o Izraelu. Potem pokazany zosta? film ?Walc z Baszirem?. Read more

Wsp?lnoty Shavei Israel ?wi?tuj? 68. urodziny Izraela

Wsp?lnoty Shavei Israel ?wi?tuj? 68. urodziny Izraela

Izrael obchodzi swoje 68. urodziny dzisiaj wieczorem, gdy Jom HaZikaron (Dzie? Pami?ci o ?o?nierzach oraz Ofiarach terroru) dobiega ko?ca wraz z zachodem s?o?ca nad Morzem ?r?dziemnym.

Jest to bardzo wyj?tkowy dzie? dla Shavei Israel – przede wszystkim, nasza nazwa oznacza dos?ownie ?Izrael Powraca?. Zatem jest to dzie? wielkiej rado?ci dla wszystkich spo?eczno?ci, kt?re wspieramy. Wam wszystkim, kt?rzy pomagaj? nam wspar? te spo?eczno?ci, ?yczymy ? Radosnego Jom Ha-Acmaut!

Shavei Israel ma ten przywilej i szcz??cie, ?e w ci?gu ostatniej dekady, zdo?a?a pom?c tysi?com ?yd?w z zagubionych plemion i “ukrytych” wsp?lnot ?ydowskich – powr?ci? zar?wno dla narodu ?ydowskiego jak i nowoczesnego pa?stwa ?ydowskiego. Nie mogli?my tego zrobi? bez ciebie. Pom?? nam wi?c zdmuchn?? ?wieczki na naszym du?ym syjonistycznym torcie urodzinowym poprzez serfowanie po naszej internetowej stronie, gdzie znajdziesz setki historii ?yd?w z ca?ego ?wiata ? od Portugalii do Peru, z Indii a? po W?ochy oraz z Syberii a? po Safed. Read more