Parasza Behar-Behukotai – Sekret roku jubileuszowego

Parasza Behar-Behukotai – Sekret roku jubileuszowego

?Po?wi?cicie pi??dziesi?ty rok i obwo?acie w ziemi wolno?? dla wszystkich jej mieszka?c?w. B?dzie to dla was rok jubileuszowy. Wr?cicie ka?dy do dawnej swojej w?asno?ci i wr?cicie ka?dy do swojej rodziny.? Wajikra 25:10

Cykle s? wa?ne w Biblii oraz w naszym ?ydowskim ?yciu. Dzie?, tydzie?, miesi?c i rok – wszystko to stanowi sp?jno?? w s?u?eniu Bogu i prowadzeniu naszego naturalnego cyklu. Ka?dego dnia bierzemy pod uwag? nasze wcze?niejsze sukcesy i pora?ki i wyznaczamy nowy kurs na bardziej produktywny. Podobnie jest z pocz?tkiem kolejnego miesi?ca czyli Rosz Chodesz, jak r?wnie? pocz?tkiem nowego roku – ?Rosz Haszana. Ka?dy cykl daje nam pauz?, pozwala na introspekcj?, ale tak?e stawia przed nami wyzwania, poniewa? cykl nigdy si? nie ko?czy i wymaga, aby?my kontynuowali i przygotowywali si? na kolejne wydarzenie.

Read more