Paraszat Wajeszew – Dwa sny

Paraszat Wajeszew – Dwa sny

M?j dziadek, rabin Joseph Baumol, zauwa?y? kiedy?, ?e Tora ca?kiem wyrazi?cie przedstawia a? dwa sny J?zefa; jeden sen o przyw?dztwie nie by? wystarczaj?cy. Dlaczego nie? Czym r??ni si? przes?anie p?yn?ce ze snu z gwiazdami, od snu z wi?zkami pszenicy? Wyja?ni?, ?e do?wiadczenie J?zefa by?o typowe dla jego przodk?w, zar?wno dla jego ojca, jak i dziadka.

B?g nawiedzi? Abrahama zar?wno w wymiarze duchowym, jak i praktycznym. Przekaza? Abrahamowi zar?wno przes?anie materialnego b?ogos?awie?stwa, jak i historycznego proroctwa. Izaak tak?e otrzyma? b?ogos?awie?stwo i obietnic? ci?g?o?ci jako ogniwo w ?a?cuchu wielkiego narodu oraz materialn? obietnic? posiadania stu miar ziemi.

Ale co najwa?niejsze, Jakub ?ni? dwa razy: za pierwszym razem zjawia?y si? anio?y a za drugim mowa jest o owcach. Przes?anie jakie otrzyma? Jakub nie mog?oby by? bardziej wyraziste – masz dwie misje, dwa cele, dwie sfery, w kt?rych mo?esz s?u?y? Bogu i ulepsza? ludzko??: sfera duchowa i materialna.

Read more

Tajemnicze Zako?czenie – Paraszat Wajechi

Czy Jakub kiedykolwiek dowiedzia? si? prawdy o pod?ym czynie swoich syn?w? Podczas spotkania po latach, J?zef p?aka? na ramieniu ojca i obydwaj cieszyli si? ?wiadomo?ci?, ?e w ko?cu wszyscy zamieszkaj? ponownie razem jako rodzina. Co tak naprawd? tam si? wydarzy?o?

Pytam, bo nie ma ?adnej wzmianki o tym w ksi?dze. Bracia nie m?wi? prawdy ojcu, J?zef nigdy o tym nie wspomina, a co najwa?niejsze Jakub nie reaguje nawet na ?o?u ?mierci. Dzie?, w kt?rym Jakub umiera, jest doskona?ym dniem na skarcenie syn?w za ich haniebny post?pek. Karci ich przecie? wtedy za inne czyny:

?Jakub przywo?a? swoich syn?w m?wi?c do nich: Zgromad?cie si?, a opowiem wam, co was czeka w czasach p??niejszych. Zbierzcie si? i s?uchajcie, synowie Jakuba, s?uchajcie Izraela, ojca waszego! Rubenie, synu m?j pierworodny, ty? moj? moc? i pierwszym p?odem mojej m?skiej si?y, g?ruj?cy dum? i g?ruj?cy si?? kipia?e? jak woda: nie b?dziesz ju? g?rowa?, bo wszed?e? do ?o?a twego ojca, wchodz?c zbezcze?ci?e? moje ?o?e! Symeon i Lewi, bracia, narz?dziami gwa?tu by?y ich miecze. Do ich zmowy si? nie przy??cz?, z ich knowaniem nie z??cz? mej s?awy; gdy? w gniewie swym mordowali ludzi i w swej swawoli kaleczyli byd?o. Przekl?ty ten ich gniew, gdy? by? gwa?towny, i ich zawzi?to??, gdy? by?a okrucie?stwem! Rozprosz? ich wi?c w Jakubie i rozdrobni? ich w Izraelu?. (Ksi?ga Rodzaju 49: 1-7). Czyli, gdy przychodzi kolej na Jehud?, nie m?wi: ?Jak ?mia?e? sprzeda? mojego syna?!?. Z interakcji mi?dzy Jakubem a J?zefem nie mo?emy wywnioskowa? czy gorzka prawda kiedykolwiek wysz?a na jaw. Read more

Cz?owiek Boga – Paraszat Mikec

Faraon rzek?: Czy? b?dziemy mogli znale?? podobnego mu cz?owieka, kt?ry mia?by tak jak on ducha Bo?ego?

Dlaczego Faraon, kr?l Egiptu, w?adca ca?ej staro?ytnej cywilizacji, s?ucha skromnego hebrajskiego wi??nia, kt?ry niedawno zosta? wyci?gni?ty z do?u. I dlaczego Faraon wybiera J?zefa na wicekr?la ca?ego Egiptu? Czy?by dlatego, ?e interpretacja snu podana przez J?zefa by?a o wiele bardziej wyrafinowana ni? ta kt?r? przedstawili osobi?ci wr??bici faraona?

Midrasz Bereszit Rabah stwierdza, ?e wr??bici faraona zinterpretowali sny kr?la z krowami i snopami pszenicy pod wzgl?dem dziedzictwa i monarchii. Wed?ug nich kr?l mia? otrzyma? siedem c?rek i nast?pnie mia? je straci? w tragiczny spos?b lub te? mia? naby? nowe siedem kr?lestw, a nast?pnie straci? je z powodu bunt?w. Te interpretacje wydaj? si? bardziej prawdopodobne ni? sugestie J?zefa.

Wiele komentarzy pr?buje pom?c nam w tej rozterce koncentruj?c si? na unikalnej radzie jak? udzieli? J?zef. Abarbanel z kolei w swoim komentarzu do Tory zwraca nasz? uwag? na niezgodno?? gramatyczn? w wersecie 41:8 ,Bereszit. Read more