?ydzi na Kubie

Centrum Ma’ani wspierane finansowo przez Shavei Israel i Urz?d Ministra Kultury oraz przez program ?Higanu Habaita? ? ?Wr?cili?my do domu!? (spotkania organizowane dla ?olim hadaszim? czyli nowych imigrant?w, w celu wspierania r??norodnych kultur i spo?eczno?ci, dzielenia si? do?wiadczeniami, a tak?e nawi?zywania nowych przyja?ni) zaproponowa?o w tym tygodniu spotkanie z badaczk? pani? ?Eugeni? Farin Levy, autork?… Read More ?ydzi na Kubie

Paraszat Metzora

Mija kolejny tydzie? w kt?rym pr?bujemy sobie poradzi? z chorob? sk?ry carat, b??dnie t?umaczon? jako tr?d. W ubieg?ym tygodniu chodzi?o o wiele fizycznych przejaw?w tego najbardziej przera?aj?cej duchowej dolegliwo?ci i kwarantanny towarzysz?cej caratowi. W tym tygodniu podczas czytania parszy pojawia si? instrukcja duchowego oczyszczenia, kt?ra jest potrzebna do powrotu, kogo? z caratem, do spo?ecze?stwa. W… Read More Paraszat Metzora

Paraszat Pikudei

W tym tygodniu docieramy do ko?ca budowy Miszkanu czyli mobilnej ?wi?tyni. Po trzech Parszach, w kt?rych otrzymali?my instrukcje jak zbudowa? Miszkan, jednej omawiaj?cej jego budow?, aktualna Parsza to podsumowanie budowy Miszkanu. Jednak wydaje si? ona zbyteczna, poniewa? Mosze by? najbardziej uczciw? osob? w naszej historii, dlaczego wi?c mieliby?my otrzymywa? raport z jego pracy? Nawet  je?li… Read More Paraszat Pikudei