Nic nie może się równać z wyjątkowością żydowskiego ślubu.

Są takie chwile w życiu, które mają tak głębokie znaczenie, że zostają trwale wyryte w pamięci i nigdy nie znikają w odmętach przeszłości. Stanie pod chupą i oglądanie ślubu swojego dziecka jest właśnie takim wydarzeniem, nieskazitelnym w swojej radości. W rzeczy samej, niezmącona czystość scenerii, świętość godziny, sprawia, że poczucie przeznaczenia jest niemal namacalne. W… Read More Nic nie może się równać z wyjątkowością żydowskiego ślubu.

Paraszat Lech Lecha

To właśnie w tym tygodniu wszystko się zaczyna. Dwa tygodnie temu miała początek historia przyrody, tydzień temu rozpoczęła się historia ludzkości, a w tym – historia Żydów. Gdy w tym tygodniu czytałem Lech Lecha odkryłem, że nie jest to historia pierwszego Żyda, to historia pierwszych Żydów. Choć imię Sary nie pojawia się często, jej obecność… Read More Paraszat Lech Lecha

13 zasad wiary ?ydowskiej – 2. B?g jest jeden

autor: Yosef Bitton W zesz?ym tygodniu wyja?nili?my pierwsz? zasad? istnienie Boga. Druga zasada wiary ?ydowskiej g?osi, ?e ?B?g jest jeden?. Majmonides wyja?nia: ?On nie jest jeden?? jak gatunek (= kategoria) sk?adaj?cy si? z wielu osobnik?w podobnie jak m?wimy ?jedna? ksi??ka. ?On nie jest jak rzecz fizyczna, kt?r? mo?na podzieli? na cz??ci i wymiary? , jak ksi??ka, kt?ra… Read More 13 zasad wiary ?ydowskiej – 2. B?g jest jeden

Przygotowania do Chanuki w Polsce

W sam? por? na Rosh Chodesz (pocz?tek miesi?ca) Kislew, przedstawiamy Wam zaktualizowan? wersj? przewodnika Shavei Israel po ?wi?cie Chanuka. Mo?ecie z niej korzysta?! Jest w j?zyku polskim i zosta?a tak przygotowywana, by mo?na by?o j? wydrukowa? i przekazywa? dalej innym cz?onkom spo?eczno?ci ?ydowskiej w Polsce. Nasz emisariusz, rabin Yehoshua Ellis, a tak?e pracownicy Shavei Israel… Read More Przygotowania do Chanuki w Polsce