TISZA BEAV dooko?a ?wiata

TISZA BEAV dooko?a ?wiata

Spo?eczno?ci Shavei Israel podzieli?y si? fotografiami z obchodzonego niedawno ?wi?ta TiszaBeAv. Zobaczycie modlitwy, ?a?ob? po zburzeniu Pierwszej i Drugiej ?wi?tyni Jerozolimskiej oraz wspomnienie innych strasznych wydarze?, kt?re mia?y wielokrotnie miejsce w miesi?cu Av, a kt?re teraz upami?tniamy poszcz?c. Jednym ze zwyczaj?w r?wnie? widocznym na zdj?ciach jest siedzenia na ziemi i czytanie Ksi?gi Eicha czyli ksi?gi lamentacji. Zobaczcie sami.  

Medellin, Kolumbia 

 Ambato, Ekwador  

Bnei Menasze w Manipur, Indie 

?ydowscy emigranci z Kolumbii w Izraelu ciesz? si? swoimi bonami na zakupy

?ydowscy emigranci z Kolumbii w Izraelu ciesz? si? swoimi bonami na zakupy

Rodzina Behar wyemigrowa?a z Kolumbii do Izraela dok?adnie dwa lata temu. By?by to wystarczaj?cy pow?d do ?wi?towania. Ale Organizacja Shavei Israel oraz sie? supermarket?w w Shufersol doda?y do tej rado?ci troch? s?odyczy! Shufersol przekaza? bony o warto?ci 50 000 szekli (r?wnowarto?? oko?o 50 000 z?otych). Szcz??ciarze, kt?rzy otrzymali taki cudowny prezent mogli go spo?ytkowa? podczas noworocznych ?wi?t. Rodzina Behar pokazana na zdj?ciu w?a?nie otrzyma?a taki podarunek.

 

Beharowie to rodzice i dwoje dzieci – ch?opiec i dziewczyna. Wszyscy pochodz? z miasta Cucuta, w pobli?u granicy z Wenezuel?. Teraz w Izraelu mieszkaj? w mie?cie Ramle. Ojciec jest rzemie?lnikiem, kt?ry pracuje na sk?rze. Jego marzeniem jest otwarcie w?asnego sklepu w Izraelu i ma nadziej?, ?e pewnego dnia mu si? to uda. Read more

Emigra?ci z Kolumbii ?wi?tuj? dwulecie zrobienia Aliji

Emigra?ci z Kolumbii ?wi?tuj? dwulecie zrobienia Aliji

Kiedy zbli?a si? ?wi?to Rosz Haszana wypowiadamy specjalne b?ogos?awie?stwa. Dla rodzin Antolineusa, Camargo i Maloof jest jedno b?ogos?awie?stwo, kt?re wyr??nia si? bardziej ni? jakikolwiek inne: zechut (przywilej) rozpocz?cia nowego ?ycia w Izraelu!

Te trzy rodziny z plemienia Bnei Anousim wraz z Rivk? Sisa, kt?ra sama przyby?a do Izraela, nale?? do dumnych nowych imigrant?w. Shavei Izrael pom?g? zrobi? im alij? z dalekiej Kolumbii. Teraz mijaj? dwa lata odk?d zamieszkali na Ziemi ?wi?tej jako jej pe?noprawni obywatele.

M??czy?ni Camargo i Maloof studiuj? obecnie w jesziwie. Ich dzieci s? w szkole. Pani Camargo otworzy?a mishpachton ? czyli prywatny ??obek – we swoim domu.

Rodziny Antolinez i Maloof pochodz? z Bello z okr?gu Antioquia w Kolumbii; Camargosa z Bogoty, a Rivka przyby?a z Cali. Dzisiaj poza tym, ?e pochodz? z tego samego rejonu, ??czy ich jeszcze jedno – wszyscy mieszkaj? w Ber Szewie.

Pesach w Chile, Kolumbii, Salwador, Indiach, W?oszech oraz w Izraelu

Pesach w Chile, Kolumbii, Salwador, Indiach, W?oszech oraz w Izraelu

Pesach si? sko?czy?. Nie zjedzona maca zosta?a od?o?ona na nast?pny rok, a na nasze sto?y wr?ci? chleb. Teraz czas na wspominanie tych 8 dni! Bardzo chcemy Wam pokaza? jak ?wi?towali inni ?ydzi w innych cz??ciach ?wiata. B?dzie ciekawie!

Chile
Wiele u?miech?w i mn?stwo macy towarzyszy?o Bnei Anousim z Chile podczas przygotowa? do sedery. Kolacji odby?o si? kilka ? dla ca?ej spo?eczno?ci oraz w prywatnych domach rodziny Algunas w Sus Hogares.

Kolumbia
Poni?sze fotografie pochodz? z a? trzech Kolumbijskich miast! ?ydzi z trzech wsp?lnot Bnei Anousim pod opieka naszego emisariusza rabina Shimona Yehoshuy obchodzili pesach w Bogocie, Cali oraz w Barranquilli.

Salwador
W Centrum ?ydowskim Beit Israel w stolicy Salwadoru spo?eczno?? Bnei Anousim zebra?a si? razem, aby ?wi?towa? wsp?lnie pesach. Oto niekt?re z dost?pnych nam fotografii (wszystkie zdj?cia zosta?y zrobione w noc sederow? przed zapadni?ciem zmroku).

W?ochy
W Palermo jest coroczny zwyczaj, ?e ?ydowska spo?eczno?? spotyka si? podczas pesachowej kolacji razem. Popatrzcie jak eleganckie sto?y zosta?y przygotowane dla ?wi?tuj?cych!

Izrael
Rosyjska spo?eczno?? ?ydowska zwana Subbotnikami mieszkaj?ca w Izraelu w Beit Shemesh przygotowywa?a si? do Pesach pod przewodnictwem naszego wys?annika rabina Zeliga Avrasina.

Pesach w Indiach z Bnei Menasze
Bnei Menasze s? potomkami plemienia Manaszego, jednego z dziesi?ciu Zagubionych Plemion wygnanych przez imperium asyryjskie z ziemi Izraelskiej ponad 2700 lat temu. Dzi?ki Shavei Israel trzy tysi?ce os?b z plemienia przylecuia?o do Izraela, gdzie si? osiedli?o, zrobi?o alije i gdzie wdra?a si? w ?ycie tego kraju. W Indiach, sk?d pochodz? Bnei Menasze, nadal jednak pozostaje oko?o 7000 os?b. Jak przygotowywali si? do ?wi?ta Pesach wida? na obrazkach. Nasz korespondent Meital Singson przes?a? nam pi?kne zdj?cia z Centrum Beith Shalom po?o?onego w Churachandpur w Manipur.

Read more